برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج (12191 مشاهده)
واکنش ارقام سویا به کاربرد کودهای آلی و شیمیایی (10623 مشاهده)
تنوع ژنتیکی برخی صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های اصلاحی کنجد (10435 مشاهده)
بررسی روش کاربرد نیتروژن در شرایط نیمه خشک و معتدل سرد بر صفات رویشی و ترکیبهای اسانس گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.) (10063 مشاهده)
ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان از نظر عملکرد دانه و ویژگیهای فیزیو- مورفولوژیک مرتبط با تحمل تنش خشکی در برنامه به‌نژادی مشارکتی (10056 مشاهده)
مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شور (9819 مشاهده)
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود (Cicerarietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (9679 مشاهده)
اثر اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI) در بررسی پایداری عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) (9613 مشاهده)
ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های برنج به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی (9528 مشاهده)
هتروزیس و تجزیه ترکیب پذیری برای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد در برنج هیبرید (9486 مشاهده)
بررسی تحمل فیزیولوژیک ژنوتیپ‏های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش شوری در مرحله جوانه‏زنی و رشد گیاهچه (9425 مشاهده)
بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در دو شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی (9314 مشاهده)
اثر موتاژن های شیمیایی متفاوت روی رقم برنج طارم محلی (9294 مشاهده)
بررسی کیفیت پروتئین‌های دانه در موتانت های سویا [Glycine max (L.) Merrill] (9289 مشاهده)
مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های توتون از طریق روش تجزیه علیت (9219 مشاهده)
بررسی ترکیب پذیری لاین های اصلاح‌شده چغندرقند برای صفات کمی و کیفی و تحمل به بیماری ریزومانیا (9157 مشاهده)
واکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl) (9039 مشاهده)
اثر علف کش تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و تغییرات کروموزومی سلول های مریستمی ریشه شنبلیله (Trigonella foenum- graecum) (9014 مشاهده)
مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک ژنوتیپ های لوبیا سفید از طریق تجزیه های چند متغیره (8836 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته برای میزان آمیلوز در میان برخی ارقام برنج ایرانی (8833 مشاهده)
بررسی تحمل به شوری جهش یافته های حاصل از اشعه گاما در رقم 032 سویا در شرایط گلخانه (8732 مشاهده)
ارزیابی شاخص‌های تنش برای گزینش تحمل به خشکی در نخود (Cicer arietinum L.) (8626 مشاهده)
مطالعۀ همبستگی صفات زراعی ارقام ماش در دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش در منطقۀ سیستان (8580 مشاهده)
بررسی شاخص های انتخاب در تعدادی از ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) (8556 مشاهده)
ارزیابی شاخص های تحمل تنش خشکی در هیبرید های آفتابگردان (8437 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج (8324 دریافت)
طراحی پرایمرهای اختصاصی برای مطالعه تنوع تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن ها و تعیین عملکرد آنها (7347 دریافت)
بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی (7309 دریافت)
مروری بر روش های بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی (6077 دریافت)
ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مریم‌گلی با استفاده از روش‌های آماری چند‌ متغیره (5496 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی (5233 دریافت)
اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسید‏های آمینه در کلزا (5157 دریافت)
انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم (4793 دریافت)
تاثیر تنش خشکی بر صفات کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا (Glycine max) (4773 دریافت)
مقایسه عملکرد دانه و زودرسی هیبریدهای جدید ذرت در شرایط کرمانشاه (4589 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی (4094 دریافت)
بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک (4063 دریافت)
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از طریق روش GGE بای پلات برای عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم (4000 دریافت)
تراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی (3693 دریافت)
تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh) (3644 دریافت)
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonellafoenum graecum) توده بومی سیستان تحت تیمارکلشی‌سین (3617 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های گیاه بادرنجبویه (L. Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS (3599 دریافت)
تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح شده برنج (3465 دریافت)
گروه بندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین (3420 دریافت)
ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تنوع ژنتیکی توده های گیاه دارویی رازیانه (Fueniculum vulgare) (3395 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه (3331 دریافت)
بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه ای (3311 دریافت)
ارزیابی تحمل به تنش‌های شوری و خشکی در ژنوتیپ‌های گندم براساس شاخص‌های تحمل (3267 دریافت)
بررسی تنوع کروموزومی چند جمعیت از گونه Aegilops cylindrica شمال غرب ایران (3256 دریافت)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات عملکردی در کشت پاییزه چغندرقند از طریق تجزیه GGE- بای پلات تلاقی دای آلل (3233 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 26668 بازدید)
درباره نشریه ( 12709 بازدید)
نشانی ( 11891 بازدید)
هیات تحریریه ( 10654 بازدید)
فرم تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 10020 بازدید)
نشانی ( 9976 بازدید)
قابل توجه کاربران محترم ( 8443 بازدید)
اهداف ( 8433 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 8411 بازدید)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 8377 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 7769 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 7319 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 7297 بازدید)
.... ( 5773 بازدید)
*** ( 5724 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 5203 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 4901 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 4670 بازدید)
هزینه چاپ مقاله ( 4196 بازدید)
دریافت هزینه بررسی اولیه مقاله ( 3796 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 3461 بازدید)
بانک ها و نمایه ها ( 3380 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 3194 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 3041 بازدید)
ISSN ( 3021 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 101 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 92 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 84 ارسال)
نشریه برتر استان مازندران ( 84 ارسال)
قابل توجه کاربران محترم ( 78 ارسال)
هزینه چاپ مقاله ( 78 ارسال)
درباره نشریه ( 71 ارسال)
فرم تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 69 ارسال)
راهنمای نگارش ( 68 ارسال)
هیات تحریریه ( 65 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 64 ارسال)
اهداف ( 63 ارسال)
نشانی ( 60 ارسال)
نشانی ( 58 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 54 ارسال)
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ( 48 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اهداف ( 1526 چاپ)
راهنمای نگارش ( 1454 چاپ)
هیات تحریریه ( 1199 چاپ)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 1111 چاپ)
نشانی ( 1107 چاپ)
فرم تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 1100 چاپ)
نشانی ( 1099 چاپ)
قابل توجه کاربران محترم ( 1090 چاپ)
درباره نشریه ( 1085 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 1003 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 970 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 953 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 939 چاپ)
نشریه برتر استان مازندران ( 926 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 904 چاپ)
هزینه چاپ مقاله ( 844 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 698 چاپ)
.... ( 697 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 683 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 649 چاپ)
*** ( 624 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 506 چاپ)
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ( 494 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 486 چاپ)
ISSN ( 455 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb