Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Crop Breeding

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعیVolume 4, Number 10 (2013-3)


بهره‌گیری از رهیافت مدل‌سازی در طراحی تیپ ایده‌آل گندم برای شرایط تنش خشکی
بهره‌گیری از رهیافت مدل‌سازی در طراحی تیپ ایده‌آل گندم برای شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل‌ها تحت شرایط تنش کم آبی
تعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل‌ها تحت شرایط تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان کالوس‎زایی و تحمل ریزنمونه‎های مختلف ارقام پنبه (Gossypium sp.) به تنش شوری در شرایط درون شیشه‎ای
بررسی میزان کالوس‎زایی و تحمل ریزنمونه‎های مختلف ارقام پنبه (Gossypium sp.) به تنش شوری در شرایط درون شیشه‎ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج
بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

باززایی و تراریختی در برگ و بافت جنین‌زای هاپلوئید حاصل از کشت تخمک چغندرقند
باززایی و تراریختی در برگ و بافت جنین‌زای هاپلوئید حاصل از کشت تخمک چغندرقند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سطوح پلوئیدی و آمفی‌پلوئیدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن
مقایسه سطوح پلوئیدی و آمفی‌پلوئیدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 AlSODو 2AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoides
شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 AlSODو 2AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoides
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles