دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 20-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jcb.10.27.20


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
چکیده:   (900 مشاهده)

به­ منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپ­های برنج به تنش شوری در مرحله جوانه ­زنی آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. تعداد 16 ژنوتیپ برنج در چهار سطح شوری (صفر، 40، 80 و 120 میلی­مولار) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس تاثیر معنی ­دار شوری روی صفات مورد مطالعه در بین ژنوتیپ­ های مختلف برنج را نشان داد. با توجه به نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی، با افزایش میزان شوری از سطح شاهد به 40، 80 و 120 میلی­ مولار، تمامی صفات کاهش معنی­ داری را نشان دادند. بررسی ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی ­دار مربوط به صفت سرعت جوانه ­زنی با درصد جوانه ­زنی (89/0r =) می­باشد. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه­های اصلی بر اساس هشت صفت در مرحله جوانه­زنی نشان داد که دو مؤلفه توانستند 66/77 درصد از تغییرات ‌کل را توجیه نمایند. تاکید مولفه اول روی طول ریشه­چه، وزن تر ریشه­چه، وزن خشک ریشه­چه، درصد و سرعت جوانه­زنی در جهت مثبت بود. تجزیه خوشه­ای ژنوتیپ­های برنج تحت تنش سطوح متفاوت شوری بر اساس صفات مورد بررسی، نشان داد که ژنوتیپ­های L113، L21، L59، L33 و شصتک محمدی در گروه سوم تحمل به شوری بیشتری نسبت به شاهد آزمایش (NONA BOKRA) داشتند. با توجه به تجزیه و تحلیل­ های انجام شده ژنوتیپ­ های شصتک محمدی و لاین 21 از لحاظ تحمل به تنش در سطوح مختلف شوری برتر از سایر ژنوتیپ ­ها در این آزمایش بودند و می­توانند در برنامه ­های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند.

متن کامل [PDF 517 kb]   (264 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1395/11/5 | ویرایش نهایی: 1397/9/17 | پذیرش: 1397/1/14 | انتشار: 1397/9/17

فهرست منابع
1. Abbas, M.K., S.A. Ali, H.H. Hasan and R.H. Ghal. 2013. Salt tolerance study of six cultivars of rice (Oryza sativa L.) during germination and early seedling growth. Journal of agricultural science .Vol. 5, No. 1; ISSN, 250-259 pp. [DOI:10.5539/jas.v5n1p250]
2. Anbumalarmathi1, J. and P. Mehta. 2013. Effect of salt stress on germination of indica Rice varieties. EJBS, 6(1): 1-6.
3. Ashrafi, S.H., R. Hoseini, G.H. Garusi, A. Hadad and V. Morad nezhad. 2013. Nuclease enzyme activity rather than changes in the DNA single-strand braid, protein and chlorophyll a sensitive and tolerant to salt stress in two varieties of barley. Journal of cells and tissues, 2(4): 178-195 (In Persian).
4. Dubey, Y. and M. Rani. 1998. Influence of NaCl salinity on growth and metabolic status of protein and amino acids in rice seedlings. Department of biochermstijy faculty of science, Banaras. Hindu university varanasi-221005, India. J. Agronomy & Crop Science, 162: 97-106. [DOI:10.1111/j.1439-037X.1989.tb00694.x]
5. Eizad dost, H., H.A. Sami zade, B. Rabiei and S.H. Abdolahi. 2013. Evaluation of salinity tolerance in rice cultivars (Oryza sativa L.) with emphasis on stress tolerance index. Journal of cereal research, 3(3): 167-180 (In Persian).
6. Falah, A., E. Farahmand far and F. Moradi. 2015. Effect of salinity in different growth stages on some physiological characteristics of rice varieties in greenhouse. Journal of Agriculture, 107: 175-182 (In Persian).
7. Farahmand far, E., K. Postitni, A. Falah, R. Tavkol afshari and F. Moradi. 2009. Effect of salt stress on germination and early growth of rice cultivars and genotypes (Oryza sativa L.). Iranian Journal of Field Crop Science, 3(40): 71-94 (In Persian).
8. Ghasem khani, M. and G.H. Mohamadi nezhad. 2012. Locating genetic traits associated with salinity tolerance during germination and growth of rice. Journal of Agricultural Biotechnology, 2(4): 43-59 (In Persian).
9. Gholizade, F., S. Navab pur, H. Sabori and S.S. Ramezan pur. 2013. The effects of salinity on growth and physiological characteristics of rice genotypes at seedling stage in hydroponic. Journal of the crop, 1(5): 79-92 (In Persian).
10. Gholizade, F. 2012. The effect of salinity on seed germination of rice genotypes (Oryza sativa L.). Journal of Cell-Molecular Biotechnology News, 6(2) 1-7 (In Persian).
11. Ghomi, K.H. Sabori, H. Rabiei and A. Sabori. 2013. Evaluation of Seedling Stage and identify appropriate criteria to choose a segregating population salinity in rice (Oryza sativa L.). Journal of crop breeding, 12(5): 30-38 (In Persian).
12. Ghorbani, M.H., T.A. Hoseini and M. Zahed. 2007. Ten varieties of rice vegetative growth response to salt stress. A visa Agriculture and plant breeding, 1-8 (In Persian).
13. Habibolahi, N., M. Mahdie and M.R. Amirjani. 2012. The effect of salinity on growth, proline, the activity of antioxidant enzymes and efficiency of photosystem II in resistant rice varieties. Journal of biotech crops, 1(1): 1-11 (In Persian).
14. Hakim, M.A., A.S. Juraimi, M. Begum, M.M. Hanafi, R. Ismail Mohd and A. Selamat. 2010. Effect of salt stress on germination and early seedling growth of rice (Oryza sativa L.). African journal of biotechnology, 9(13): 1911-1918. [DOI:10.5897/AJB09.1526]
15. Hakim, M.A., A.S. Juraimi, M.M. Hanafi1, M.R. Ismail, M.Y. Rafii, M.M. Islam and A. Selamat. 2014. The effect of salinity on growth, ion accumulation and yield of rice varieties. The Journal of animal and plant Sciences, 24(3): 874-885. [DOI:10.1155/2014/208584]
16. Islam, M.M. and M.A. Karim. 2010. Evaluation of rice (Oryza sativa L.) genotypes at germination and early seedling stage for their tolerance to salinity. A scientific journal of Krishi foundation. The agriculturists, 8(2): 57-65. [DOI:10.3329/agric.v8i2.7578]
17. Mohamad zade, M., M. Noruzi, S.A. Peyghambari and A.R. Nabi Pur. 2009. Evluation of rice genotypes to salinity stress at germination stage. Journal of crop breeding, 1(1): 10-21 (In Persian).
18. Moradi nezhad, S.H. and M. Vazir Pur. 2007. Assessment of changes in viability, proline and chlorophyll local rice genotypes under salt stress. Journal of new agricultural science, 8(3): 69-80 (In Persian).
19. Ologundudu, A.F., A.A. Adelusi and R.O. Akinwale. 2014. Effect of salt stress on germination and growth parameters of rice (Oryza sativa L.). Not Sci Biol. Print ISSN, 237-243. [DOI:10.15835/nsb629163]
20. Rezaeian, M., M.A. Faramarzi, M. Niknam and H. Ebrahimi. 2014. The effect of salinity on growth, lipid peroxidation and phycobiliproteins Padaksayndh industries of the two species NostOk. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 4(27): 661-673 (In Persian).
21. Sharifi, P. 2013. Evaluation of Salinity on the number of traits in rice seed germination. Journal of Plant and Ecosystem, 9: 1-34 (In Persian).