دوره 10، شماره 28 - ( زمستان97 1397 )                   جلد 10 شماره 28 صفحات 188-200 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi S, Sorkhi Lalalo B, Rezaie M, Majidi A. Evaluation of Compatibility and Yield Potential of Barley Elite Lines under Full Irrigation and Low Water Stress Conditions in West Azerbaijan Province. jcb. 2018; 10 (28) :188-200
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-780-fa.html
محمدی سلیمان، سرخی لله لو بهزاد، رضایی محمد، مجیدی عزیز. بررسی سازگاری و پتانسیل عملکرد لاین‌های امیدبخش جو در شرایط آبیاری کامل و تنش کم‌آبی در استان آذربایجان‌غربی . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1397; 10 (28) :188-200

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-780-fa.html


بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
چکیده:   (621 مشاهده)

     شناسایی و معرفی ارقام جو پرمحصول و متحمل به تنش کم‌آبی یکی از راه‌کارهای موثری است که در تلفیق با سایر روش‌های مدیریت کم‌آبی می‌تواند منجر به تولید اقتصادی محصول جو شود. به‌منظور شناسایی و معرفی بهترین رقم جو، 9 لاین امیدبخش جو و رقم بهمن (شاهد) در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آبیاری کامل و تنش کم‌آبی در سال ­های زراعی 95-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد، اثر متقابل لاین × سال برای عملکرد دانه معنی‌دار بود. تحت شرایط آبیاری کامل، در سال اول اختلاف معنی ­داری بین رقم بهمن (شاهد) با سایر لاین ­های مورد بررسی مشاهده نشد ولی در سال دوم بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 5 (81/6 تن در هکتار) بود که اختلاف معنی­ داری با رقم بهمن نشان داد. تحت شرایط تنش کم آبی، در سال اول، رقم بهمن بیشترین عملکرد دانه (80/ تن در هکتار) را نشان داد، که با لاین­ های شماره 2، 3، 4، 5، 7 و 8 در یک گروه آماری قرار گرفتند، ولی در سال دوم، بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 9 (جلگه) با 18/5 تن در هکتار بود. میانگین دو سال عملکرد دانه نشان داد در شرایط آبیاری کامل، لاین‌های 3، 4، 5، 7، 9 (رقم جلگه) و 10 (رقم مهتاب) بین 15 تا 37 درصد، در شرایط تنش کم آبی لاین‌های 2، 7 و 9 (رقم جلگه) به ­ترتیب 15، 15 و 19 درصد نسبت به رقم بهمن افزایش عملکرد دانه نشان دادند. در شرایط تنش کم‌آبی نسبت به آبیاری کامل، لاین‌ 2 با 15 درصد و لاین 8 (رقم گوهران) با 19 درصد کمترین مقدار کاهش عملکرد دانه نشان دادند. تجزیه علیت نشان داد که در شرایط آبیاری کامل، صفات فتوسنتز برگ پرچم و زیست­ توده اثر مستقیم مثبت و معنی‌دار و صفات وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله اثر مستقیم منفی و معنی­ دار بر عملکرد دانه نشان دادند. از طرف دیگر در شرایط تنش کم‌آبی، صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله به‌ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی معنی‌داری بر عملکرد دانه داشتند. در نهایت بر اساس رتبه‌بندی لاین­ های مورد بررسی، می‌توان لاین­ های شماره 5 و 10 (رقم مهتاب) برای شرایط آبیاری کامل، لاین شماره 7 برای شرایط تنش کم‌آبی و لاین شماره 9 (رقم جلگه) برای هر دو شرایط آبیاری پیشنهاد و معرفی نمود.
 

متن کامل [PDF 1247 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

فهرست منابع
1. Afzalifar, A., M. Zahravi and M. Bihamta. 2011. Evaluation of tolerant genotypes to drought stress in Karaj region. Agronomy and Plant Breeding Journal, 7(1): 25-44 (In Persian).
2. Akio, L., E. Okuyama and C. Rural. 2005. Plant to complement selection based on yield components dependent. Crop Production, 35(5): 190-196. [DOI:10.1590/S0103-84782005000500005]
3. Allah Gholipoor, M. and M.S. Mohammad Salehi. 2003. Factor and path analysis in different rice genotypes. Seed and plant Journal, 19(1): 76-87 (In Persian).
4. Alavi Sini, S.M. and J. Saba. 2015. Analysis of yield and yield components traits in twenty bread wheat genotypes under dryland conditions. Philippine Journal of Crop Science, 40(2): 78-84.
5. Alavi Sini, S.M., J. Saba and J. Nasiri. 2013. Evaluation of some Physiological Traits in Drought Tolerant Lines of Bread Wheat in Rainfed Conditions. Seed and plant Journal, 24(4): 637-657 (In Persian).
6. Arunachalam, V. and A. Bandyopadhyay. 1984. A method to make decisions jointly on a number of dependent characters. Indian Journal of Genetics, 44: 419-424.
7. Blum, A. 2011. Plant breeding for water- limited environments. Springer-New York. [DOI:10.1007/978-1-4419-7491-4]
8. Dadashi, M.R., A. Noorinia, M. Askar and Sh. Azizi. 2010. Evaluation of correlation between physiological and morphological traits with yield in hull- less barley lines. Journal of Crop and Weed Ecophysiology, 4(3): 29-40 (In Persian).
9. Derikvand, R. and T. Hossainpour. 2008. Path analysis of nektbarley genotypes in dryland condition. Sustainable management on tecnology, process, provide and uses of agriculture inputs seminar. Jan. 29th. Tehran (In Persian).
10. FAO. 2017. http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E.
11. Faris, H., A. Merker, H. Singh, G. Belay and E. Johansson. 2006. Multivariate analysis of diversity of tetraploid wheat germplasm from Ethiopia. Journal of Genetic Resources and Crop Evolution, 53: 1089-1098. [DOI:10.1007/s10722-005-9776-3]
12. Hosein Babaeei, A., S. Aharizad, S. Aboalghasem Mohammadi, M. Yarnia and M. Norouzi. 2013. Identification of effective traits on barley lines grain yield via path. Journal of Crop Breeding, 5(11): 49-58 (In Persian).
13. Iravani, M., M. Solouki, A.M. Rezai, B.A. Siasar and S.A. Kohkan. 2008. Investigating the Diversity and Relationship between Agronomical Traits and Seed Yield in Barley Advanced lines Using Factor Analysis. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 12(45): 137-145 (In Persian).
14. Jabari, M., B.A. Siahsarv, Sh. Kohkan and F. Zolfaghari. 2011. Correlation and path analysis of morphological traits associated with grain yield in drought stress and nonstress conditions in barley. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 93: 112-119 (In Persian).
15. Karami, M., M.R. Bihamta, M.R. Naghavi and M. Mardi. 2005. Evaluation of drought tolerance in barley. Iranian, Journal Agriculture Science, 36(3): 547-560 (In Persian).
16. Koochaki, A. and M. Banayan. 1994. Crop yield physiology. Jahad Mashhad press. 380 pp (In Persian).
17. Mahdavi, A.M., B. Sorkhi Lalehloo, S. Ahmadi and H. Zare Manesh. 2012. Evaluation of drought tolerance of barley genotypes using drought stress indices. Crop Science, 4(2): 31-39.
18. Mazandarani, T., M. Karimi and H. Nikkhah. 2004. Evaluation of resistance of barley genotypes to water stress after flowering. 8th Congress of Agronomy and Plant Breeding. Faculty of Agriculture, Guilan University (In Persian).
19. Muurinen, S., G.A. Slafer and P. Peltonen-Sainio. 2006. Breeding Effects on Nitrogen Use Efficiency of Spring Cereals under orthern Conditions. Crop Science, 46: 561-568. [DOI:10.2135/cropsci2005-05-0046]
20. Nasri, R., F. Paknejad, M. Sadeghi shoaa, S. Ghorbani and Z. Fatemi. 2012. Correlation and path analysis of drought stress on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare) in Karaj region. Agronomy and plant breeding Journal, 8(4): 155-165 (In Persian).
21. Nikkhah, H. R., M.R. Naghavi, V. Mohammadi and H. Soltanloo. 2014. Physiological and Agronomic Traits Related to Drought Tolerance in Barley Recombinant Inbred Line Population (Arigashar ×Igri). Seed and plant improvement Journal, 30(4): 821-840 (In Persian).
22. Pour Mohammad, A.R., M. Moghadam, S.A. Mohammadi and A. Yousofi. 2009. Genetic diversity of hulless barley lines and path analysis on seed yield and other agronomic traits. Journal of Agriculture, 1(11): 21-34.
23. Reynolds, M.P., C.S. Pierre, A.S.I. Saad, M. Vargas and A.G. Condon. 2007. Evaluation potentioal genetic grains in wheat associated with stress-adaptive trait expression in elite genetic resources under drought and heatstress. Crop Science, 47: 172-189. [DOI:10.2135/cropsci2007.10.0022IPBS]
24. Saiedi, M. 2003. Multivariate analysis of yield and it's component in Barley. A Ms.c thesis, University of Zabol, Agronomy Faculty (In Persian).
25. Shahmoradi, S., S. Shafaoddin and A. Yousefi. 2011. Phenotypic Diversity in Barley Ecotypes of Arid- zone of Iran. Seed and plant improvement Journal. 27(4): 495-515 (In Persian).
26. Soleimani, A., M. Valizadeh, R. Darvishzadeh, S. Aharizad and H. Alipour. 2017. Evaluation of yield and yield component of spring barely genotypes under late. Journal of Crop Breeding. 5(11): 105-116 (In Persian).
27. Tajalli, H., G.H.R. Mosavi, R. Baradaran and M.H. Saberi. 2011. The study of promising genotypes of barley (Hordeum vulgaris L.) under end of season drought stress conditions. Environmental Stresses in Crop Science, 4(2): 173-177 (In Persian).
28. Vijendra Das, L.D. 2000. Problems Facing Plant Breeding. CBS Publishers and Distributors, 242 pp.
29. Yazdi Samadi, B., A.M. Rezaei and M. Valizadeh. 2013. Statistical designs in agricultural research. Tehran press (In Persian).
30. Zakova, M. and M. Benkova. 2004. Genetic diversity of genetic resources of winter barley maintained in the gene bank in Slovakia. Czech Journal Genetics Plant Breeding, 40(4): 118-126. [DOI:10.17221/3709-CJGPB]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb