دوره 15، شماره 48 - ( زمستان 1402 )                   جلد 15 شماره 48 صفحات 200-189 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sabzi Z, Fazeli A, vaezi B. (2023). Application of Drought Tolerance Indices for Grouping Advanced Barley Cultivars and Lines. jcb. 15(48), 189-200.
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1459-fa.html
سبزی زینب، فاضلی آرش، واعظی بهروز. کاربرد شاخص های تحمل به خشکی برای گروه بندی ارقام و لاین‌های پیشرفته جو پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 1402; 15 (48) :200-189

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1459-fa.html


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (383 مشاهده)

مقدمه و هدف: با توجه به ­خشکسالی های چندسال اخیر، نیاز کم محصول جو به آب وخاک غنی، نیاز کشور در تامین مواد غذایی جامعه و اهمیت جو در صنایع غذایی، لذا معرفی ژنوتیپ های پرمحصول و مقاوم به خشکی امری ضروری می باشد.
مواد و روش‌ها: بهمنظور بررسی تحمل به خشکی16 ژنوتیپ جو و شناسایی ژنوتیپ های متحمل و حساس بر اساس عملکرد دانه و شاخص های تحمل به خشکی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصـادفی بـا چهار تکـرار در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در ایستگاه تحقیقـات کشاورزی ایلام در سـال زراعـی 1399-1400 انجام شد. پس از برداشت، عملکرد دانه اندازه‌گیری گردید.
یافته‌ها: نتایج همبستگی بین شاخص‌های تحمل به خشکی و عملکرد دانه در دو شرایط مورد آزمایش نشان داد که شاخص تحمل (STI)، میانگین بهرهوری (MP)، میانگین هارمونیک (HM) و میانگین هندسی بهرهوری (GMP)همبستگی مثبت و معنی داری با صفات عملکرد دانه در هر دو شرایط محیطی داشتند در نتیجه بهترین شاخص‌ها جهت گزینش لاین­ها و ارقام متحمل به تنش خشکی در هردو محیط می‌باشند. با توجه به شاخص‌های مورد مطالعه، ژنوتیپ‌های شماره 11، 9، 10 و 12  بهترتیب بعنوان لاین­های دارای بالاترین میزان تحمل به تنش خشکی شناخته شدند. بر اساس شاخص SIIG ژنوتیپهای 11 و 9 بالاترین مقدار را نشان دادند در حالی که ژنوتیپ‌های 3 و 4 کمترین مقدار داشتند. همچنین تجزیه به عامل­ها بر اساس روش تجزیه به مولفه‌های اصلی نشان داد که دو عامل اول 5/98 درصد (عامل اول 68/7 % و عامل دوم 29/8 %) از تغییرات کل را توجیه می‌نماید.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده ژنوتیپ‌های شماره 9 و 11 دارای بالاترین تحمل به تنش خشکی و عملکرد بوده که مناسب کشت در مناطق تحت تنش رطوبتی می‌باشند و ژنوتیپ‌های شماره 3 و 13 مناسب کاشت در مناطق فاقد تنش رطوبتی می‌باشند.

 

متن کامل [PDF 3102 kb]   (79 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1401/11/23 | ویرایش نهایی: 1402/11/3 | پذیرش: 1402/6/13 | انتشار: 1402/11/3

فهرست منابع
1. Ahakpaz, F., Bernosi, I., Abdollahi, B., Golkari, S., Jafarzadeh, J., & Udupa, S. (2020). Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions. Iranian Dryland Agronomy Journal, 8(2), 153-176.
2. Ajay, B. C., Bera, S. K., Singh, A. L., Kumar, N., Gangadhar, K., & Kona, P. (2020). Evaluation of genotype× environment interaction and yield stability analysis in peanut under phosphorus stress condition using stability parameters of AMMI model. Agricultural Research, 9, 477-486. [DOI:10.1007/s40003-020-00458-3]
3. Asghari, A., Hassanpanah, D., & Karimizadeh, R. (2022). Application of Principal Coordinates Analysis to Evaluate Yield Stability of Potato Hybrids (Solanum tubersum L.). Journal of Crop Breeding, 14(43), 11-20. [DOI:10.52547/jcb.14.43.11]
4. Bouslama, M., & Schapaugh Jr, W. T. (1984). Stress tolerance in soybeans. I. Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance 1. Crop science, 24(5), 933-937. [DOI:10.2135/cropsci1984.0011183X002400050026x]
5. Creissen, H. E., Jorgensen, T. H., & Brown, J. K. (2016). Increased yield stability of field-grown winter barley (Hordeum vulgare L.) varietal mixtures through ecological processes. Crop Protection, 85, 1-8. [DOI:10.1016/j.cropro.2016.03.001]
6. El Sherbiny, H. A., El-Hashash, E. F., Abou El-Enin, M. M., Nofal, R. S., Abd El-Mageed, T. A., Bleih, E. M., ... & Shaaban, A. (2022). Exogenously applied salicylic acid boosts morpho-physiological traits, yield, and water productivity of lowland rice under normal and deficit irrigation. Agronomy, 12(8), 1860. [DOI:10.3390/agronomy12081860]
7. FAO, F. (2022). FAOSTAT statistical database. Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
8. Fernandez, G. C. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In Proceeding of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress, Aug. 13-16, Shanhua, Taiwan, 1992 (pp. 257-270).
9. Ferreira, J. R., Pereira, J. F., Turchetto, C., Minella, E., Consoli, L., & Delatorre, C. A. (2016). Assessment of genetic diversity in Brazilian barley using SSR markers. Genetics and molecular biology, 39, 86-96. [DOI:10.1590/1678-4685-GMB-2015-0148]
10. Fischer, R. A., & Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Australian Journal of Agricultural Research, 29(5), 897-912. [DOI:10.1071/AR9780897]
11. Gavuzzi, P., Delogu, G., Boggini, G., Di Fonzo, N., & Borghi, B. (1993). Identification of bread wheat, durum wheat and barley cultivars adapted to dry areas of Southern Italy. Euphytica, 68, 131-145. [DOI:10.1007/BF00024162]
12. Karimizadeh, R., Azar, M. Y., & Mohammadi, M. (2013). Evaluation of Durum Wheat Genotypes in Rainfed and Supplemental Irrigation Conditions in Gachsaran Region of Iran. Seed and Plant Production Journal, 29(4), 505-522.
13. Kazemitabar, S. K., & Saberi, M. H. (2020). Multivariate Assessment of Salt Tolerance (NaCl) in Barley (Hordeum Volgar L.) Genotypes. Journal of Crop Breeding, 12(36), 1-8. [DOI:10.52547/jcb.12.36.1]
14. Martínez-López, J. A., López-Urrea, R., Martínez-Romero, Á., Pardo, J. J., Montero, J., & Domínguez, A. (2022). Sustainable Production of Barley in a Water-Scarce Mediterranean Agroecosystem. Agronomy, 12(6), 1358. [DOI:10.3390/agronomy12061358]
15. Mohammadnia, S., Asghari, A., Sofalian, O., Mohammaddoust, H., & Karimizadeh, R. (2017). Evaluation of Durum Wheat Lines using Seed Yild based Indices in Drought Condition and relation between these Indices. Journal of Crop Breeding, 8(20), 23-11.
16. Mousavi, S. S., YAZDI, S. B., Naghavi, M. R., Zali, A. A., Dashti, H., & Pourshahbazi, A. (2008). Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes.
17. Naderi, A., Moghaddam, H. A., & Mahmoodi, K. (2013). Evaluation of bread wheat genotypes for terminal drought stress tolerance in South-Warm Regions of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 29(3).
18. Nouri, A., Etminan, A., Teixeira da Silva, J. A., & Mohammadi, R. (2011). Assessment of yield, yield-related traits and drought tolerance of durum wheat genotypes (Triticum turjidum var. durum Desf.). Australian Journal of Crop Science, 5(1), 8-16.
19. Rabieyan, E., Bihamta, M. R., Moghaddam, M. E., Alipour, H., Mohammadi, V., Azizyan, K., & Javid, S. (2023). Analysis of genetic diversity and genome-wide association study for drought tolerance related traits in Iranian bread wheat. BMC Plant Biology, 23(1), 431. [DOI:10.1186/s12870-023-04416-3]
20. Rabieyan, E., Bihamta, M. R., Moghaddam, M. E., Mohammadi, V., & Alipour, H. (2022a). Genome-wide association mapping and genomic prediction of agronomical traits and breeding values in Iranian wheat under rain-fed and well-watered conditions. BMC genomics, 23(1), 1-25. [DOI:10.1186/s12864-022-08968-w]
21. Rabieyan, E., Bihamta, M. R., Moghaddam, M. E., Mohammadi, V., Alipour, H., & Cammarano, D. (2022b). Imaging-based screening of wheat seed characteristics towards distinguishing drought-responsive Iranian landraces and cultivars. Crop and Pasture Science, 73(4), 337-355. [DOI:10.1071/CP21500]
22. Rosielle, A. A., & Hamblin, J. (1981). Theoretical aspects of selection for yield in stress and non‐stress environment 1. Crop science, 21(6), 943-946. [DOI:10.2135/cropsci1981.0011183X002100060033x]
23. Tahmasebi, S., Dastfal, M., Zali, H., & Rajaie, M. (2018). Drought tolerance evaluation of bread wheat cultivars and promising lines in warm and dry climate of the south. Cereal Research, 8(2), 209-225.
24. Zali, H., & Barati, A. (2020). Evaluation of selection index of ideal genotype (SIIG) in other to selection of barley promising lines with high yield and desirable agronomy traits. Journal of Crop Breeding, 12(34), 93-104. [DOI:10.29252/jcb.12.34.93]
25. Zali, H., Barati, A., Pour-Aboughadareh, A., Gholipour, A., Koohkan, S., Marzoghiyan, A., ... & Nowosad, K. (2023). Identification of Superior Barley Genotypes Using Selection Index of Ideal Genotype (SIIG). Plants, 12(9), 1843. [DOI:10.3390/plants12091843]
26. Zali, H., Hassanloo, T., Sofalian, O., Asghari, A., & Zeinalabedini, M. (2017). Appropriate strategies for selection of drought tolerant genotypes in canola. Journal of Crop Breeding, 8(20), 90-77. [DOI:10.29252/jcb.8.18.191]
27. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A., & Hoseini, S. M. (2015, July). Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. In Biological Forum (Vol. 7, No. 2, p. 703). Research Trend.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb