فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین‌های گندم دوروم براساس شاخص‌های تحمل تنش - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۱۶
دکتر علی اصغری*، خانم سحر تعدیلی، دکتر رحمت‌الله کریمی‌زاده، دکتر امید سفالیان، دکتر حمیدرضا محمد دوست چمن آباد
XML تأثیر تنظیم‌ کننده‌ های مختلف رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی گونه‌ دارویی Papaver fugax Poir. - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۷
زهرا علیایی، دکتر رسول اصغری زکریا*، دکتر ناصر زارع، داود برنجی
XML ارزیابی اکوتیپ‌های مختلف سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) تحت تأثیر تنش خشکی در مرحله‌ی گلدهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
حسن سرداری، دکتر رسول اصغری زکریا*، دکتر ناصر زارع، دکتر لیلا غفار زاده نمازی، دکتر مینا مقدس زاده
XML بررسی و مقایسه بیان ژن های (TpGas) ژرماکرن A سنتتاز و (TpPts) پارتنولید سنتتاز در مسیر بیوسنتزی پارتنولید تحت سطوح مختلف شوری در دو مرحله رویشی برگ‌های گیاه بابونه‌ کبیر - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
خانم لطیفه پوراکبر، اقا آرین ساطعی، خانم منصوره احمدی لیوانی*، اقا مهدی عبادی، اقا ابوالقاسم محمدی
XML ارزیابی واکنش لاین‌های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در شرایط کمبود فسفر - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۸
خانم مریم رسول زاده اقدم، دکتر رضا درویش زاده، دکتر ابراهیم سپهر، دکتر هادی علی پور*
XML ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۸
هوشنگ رحمتی*، علی نخزری مفدم، علی راحمی کاریزکی، زینب اوزسجی
XML بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های M2 خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از جهش زایی با دی متیل سولفات (DMS) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۸
دکتر محمدحسین فتوکیان*، مهندس ناهید فیضی کلاسی
XML تأثیر کاربرد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم تحت قطع آبیاری از مرحله گلدهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
مهرنوش رافعی، محمدرضا عامریان*، بهزاد سرخی لله لو، پرویز حیدری، حمیدرضا اصغری
XML بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی‌های حاصل ازچند لاین ذرت دانه‌ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
خانم سکینه پسرکلو، آقا حسن سلطانلو*، خانم سیده ساناز رمضانپور، آقا سیدافشین مساوات، خانم الهه توکل
XML مطالعه برخی از پاسخهای مورفولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به اثرات القاگر کیتوزان در شرایط شوری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۸
دکتر پرستو مجیدیان*، دکتر مهیار گرامی، دکتر اکرم قربانپور، خانم زینت علی پور
XML تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط گلخانه - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۱۶
عبدالمجید خورشید*، علی اکبر اسدی، اکرم حاتمی
XML ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری ارقام جدید سیب زمینی با استفاده از روش GGE Biplot - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۱۶
فرشید حسنی*، کبری مسلم خانی، زهرا طاهرنژاد، محمدرضا جزائری نوش آبادی
XML ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانتی اکوتیپ‌های گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تاثیر تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
قمر داداشی جمایران، علی اصغری، اصغر عبادی*، معصومه یوسفی آذرخانیان
XML بررسی مقادیر درجه روز-رشد مراحل فنولوژیک در ارقام زراعی و توده‌های بومی گندم‌های نان ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
هادی علی پور*، حسین عبدی، محمدرضا بی همتا
XML ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۳
مسعود گلستانی*، سید رسول صحافی
XML بررسی پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
هاجر بدری*، رضا محمدی، علیرضا اطمینان
XML بررسی اثرات تنش شوری بر روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
- کاظم کمالی علی اباد*، -- الهه زمانی، -- علی اکبر رامین
XML ارزیابی رفتار مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های برنج تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۹
ارام پاشا، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری*، حمید نجفی زرینی
XML گروه‌بندی ارقام افتراقی جدید زنگ‌های گندم بر اساس صفات آگرومورفولوژیک در شرایط اقلیمی ایلام - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
خانم سمیه فرجی، دکتر علی اشرف مهرابی*، دکتر سمیه حاجی نیا
XML واکنش ارقام زراعی گندم بهاره ایران به تنش گرما در مرحله گلدهی و پر شدن دانه - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
دکتر احمد رضایی زاده، دکتر ولی اله محمدی*، دکتر محمدرضا سیاهپوش، دکتر علی احمدی
XML مطالعه تنوع هاپلوتایپی و ارتباط آلل‌های ریزماهواره واقع بر کروموزوم 4B گندم نان با برخی صفات زراعی - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۱۶
مهندس عادله ابری، دکتر خلیل زینلی نژاد*، دکنر مهران اعلمی، دکتر سعید باقری کیا
XML تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی در نسل‌های حاصل از تلاقی لاین‌های اینبرد ذرت MO17و B73در شرایط تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
آرمین واحد رضایی، دکتر سعید اهری زاد*، مجید نوروزی، خسرو مفاخری
XML شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۵/۱۵
معصومه سبکباری ابرغان1، خلیل زینلی نژاد*، اسماعیل ابراهیمی، حسن سلطانلو
XML ارزیابی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
علی اکبر اسدی*، عبدالمجید خورشید
XML ارزیابی تغییرات در اسانس اکوتیپ‌های گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
خانم آزاده کریمی افشار*، دکتر غفار کیانی، دکتر حمید نجفی، دکتر امین باقی زاده
XML مطالعه نحوه توارث مقاومت به بیمار`ی زنگ قهوه‌ای در گندم نان با روش تجزیه میانگین نسل‌ها در مرحله گیاه بالغ - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۹
حمید رامرودی، علی اصغر نصراله نژادقمی*، خلیل زینلی نژاد، محمدعلی دهقان
XML بررسی باززایی مستقیم از ریزنمونه گره گیاه علف مار (Capparis spinosa L.) در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشدی مختلف - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
خانم مژده شیخی حموله، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر فاطمه بناءکاشانی، دکتر محمود سلوکی
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط به روش بای‌پلات (GGE biplot) برای عملکرد دانه در برخی از ژنوتیپ‌های آفتابگردان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۷
علی صارمی راد، خداداد مصطفوی*، عبداله محمدی
XML بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی از ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
اسماعیل خراسانی، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر غلامعی رنجبر
XML گروه‌بندی و گزینش ژنوتیپ‌های سویا تحت تأثیر کاربرد سولفور با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
خانم زهرا عابدی*، دکتر حمید نجفی، مصطفی عمادی، نادعلی باقری
XML ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
ایراندخت منصوری*، حمید نجفی زرینی، نادعلی باباپیان جلودار، علی پاکدین
XML تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری پاخوره Gaeumannomyces graminis var. tritici جدایه T-41 در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۱۹
حسین دشتی*، زهرا شهاب الدینی پاریزی، روح الله صابری ریسه، محمدرضا بی همتا، مژگان قلی زاده وزوانی
XML اثر تنش کادمیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاهچه‌های برنج - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
معصومه کنفی لسکوکلایه، نادعلی باقری*، نادعلی باباییان جلودار، مهدی قاجار سپانلو
XML ارزیابی چند متغیره تحمل به شوری (NaCl) ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgar L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۸
دکتر حسین عسکری*، دکتر سیدکمال کاظمی تبار، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر محمد حسین صابری
XML ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgar L.) تحت شرایط تنش شوری با استفاده از روش‌های تجزیه پایداری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۱۶
دانشجوی دکترای اصلاح نباتات حسین عسکری*، دکتر سیدکمال کاظمی تبار، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر محمد حسین صابری
XML بررسی لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش شوری در گندم دیپلوئید - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۲
محمود ملکی*، امین باقی زاده، علی ریاحی مدوار، احسان نصیری فر
XML بررسی بیان ژن TaNAC2A و میزان آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز 5 ژنوتیپ گندم دوروم (Triticum turgidum L. ) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۲
طاهره نعیمی، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر براتعلی فاخری
XML بررسی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در جوانه های ارقام کلم بروکلی تحت تنش مانیتول - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۴/۲۳
شعله کیانی، نادعلی بابائیان جلودار*، هاله اخوان نیاکی، نادعلی باقری، حمید نجفی ذرینی
XML ارتباط بین شاخص‌های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه‌های غربالگری گندم - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۱۶
سعید یاراحمدی*، قربانعلی نعمت زاده، حسین صبوری، حمید نجفی زرینی
XML بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های موتان برنج طارم جلودار در نسل M2 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۲
فاطمه شکارلو، نادعلی باقری*، نادعلی بابائیان، اسماعیل بخشنده
XML مقایسه لاین‌های پیشرفته گندم حاصل از دو جمعیت منبع با والدین یکسان از لحاظ صفات فنولوژیک تحت شرایط دیم - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در ۱۳۹۶/۳/۲
سیده فریده موسوی، جلال صبا*، فرید شکاری
XML تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم برای صفات مورفوفنولوژیک - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۳
حوریه مسعودی، حسین صبوری*، فاختک طلیعی، جبار جعفربای
XML اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۴
دکتر امیر صحرارو*، دکتر عبدالکریم زارعی، دکتر محمد حسین میرجلیلی، دکتر وحید اکبرپور، پروفسور پیوریفیکاسیون کورچته
XML ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با توزیع مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه و گروهبندی ژنوتیپ‌های گندم بر مبنای این صفات تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
مهندس سید جواد طالب زاده، دکتر هاشم هادی*، دکتر رضا امیرنیا، دکتر مهدی تاجبخش، دکتر محمد رضایی مرادعلی
XML تجزیه ترانسکریپتوم نخود بومی ایرانی در واکنش به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱۴
آقای کیوان مهدوی ماشکی*، دکتر علی اصغر نصراله‌نژاد قمی، دکتر ماهاندر تودی، دکتر احد یامچی، دکتر خلیل زینلی‌نژاد، دکتر حسن سلطانلو، دکتر راجیو کومار وارشنی
XML اثر القاگر فسفیت بر فلورسنس کلروفیل و برخی پارامتر های فیزیولوژیک در گیاه Cucumis sativus تحت تنش بیماری Downey mildew - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۱۳
دکتر معظمه رمضانی، دکتر علی دهستانی*، دکتر فاطمه رحمانی
XML اثر میدان مغناطیسی بر اندام زایی مستقیم ریزنمونه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha ) در محیط‌ فاقد و دارای تنظیم کننده های رشد - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۸
معصومه رحمتی نیا، حسین مرادی*، ولی الله قاسمی عمران، مهدی حدادی نژاد
XML تولید جوانه‌های نابجا از کشت بافت ریزنمونه‌ی دمبرگ چغندر‌قند در روش باززایی مستقیم - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۳
کارشناسی ارشد حسین مظاهری کوهانستانی، دکتر فرهاد نظریان فیروز آبادی*، دکتر احمد اسماعیلی، کارشناسی ارشد میترا خادمی
XML ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد میوه و اﺟﺰای آن در ارﻗﺎم مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪ‌ﻣﺘﻐﻴﺮه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
اکرم قربانپور*، اعظم سلیمی، محمد علی تاجیک قنبری، همت اله پیردشتی، علی دهستانی
XML ارزیابی تجزیه علیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۱
دکتر حبیب اله سمیع زاده لاهیجی*، خانم مریم دانش گیلوایی، دکتر بابک ربیعی
XML بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بهنام عمرانی، دکتر سجاد محرم نژاد*
XML بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas florescence FY32 تحت تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱۴
خانم آیسل ملک پور، دکتر علی بنده حق*، دکتر داود فرج زاده، دکتر ابراهیم دورانی علیایی، آقای رضا شکری قره لو
XML تفکیک فاکتورهای بیماریزایی در پنج نژاد پر آزار زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و شناسایی منابع مقاومت نسبت به آنها - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱۴
علی عمرانی*، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری
XML بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های مختلف نخود (Cicer arietinum - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۷
سهیلا افکار*، پیام پزشکپور
XML ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط آبیاری و تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۴
دکتر محمدرضا بی همتا*، آقا مهدی شیرکوند، دکتر جواد حسن پور، اقا امین افضلی فر
XML بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌های Festuca arundinacea با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۱
هوشنگ رحمتی*، محسن فرشادفر، هومن شیروانی
XML بررسی رابطۀ عملکرد دانه و صفات وابسته در ارقام کلزای بهاره با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۷
محمد مرادی*، مهدی سلطانی حویزه، احسان شهبازی
XML ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گیاه دارویی رازیانه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
فریبا نیک کردار، محسن فرشادفر*، محمد علی ابراهیمی، هومن شیروانی
XML تأثیر اتیل متان سولفونات (EMS) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مقدار استویوزید و ربادیوزیدA گیاهان باززایی شده از کالوس‌های گیاه استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni.) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۲۱
آقا حسین عباسپور*
XML ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در برخی از ژنوتیپ­های­ جو با استفاده از شاخص­های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۵
محمدرضا بی همتا*، امان الله سلیمانی، سید علی پیغمبری، رضا معالی امیری
XML تجزیه پایداری عملکرد لاین‌های امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران با استفاده از مدل GGE Biplot - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۳۱
سعید عمرانی*، امیر محمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
XML بررسی تنوع درون کروموزومی و درون کروموزوم‌های همیولوگ برای عملکرد و اجزای آن با استفاده از دو سری لاین جایگزین گندم تحت شرایط تنش خشکی و نرمال - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۴
مهناز علیمحمدی*، شهرام محمدی، بهروز شیران، محمد ربیعی
XML بررسی ترکیب‌پذیری لاین های اصلاح شده چغندرقند برای صفات کمی و کیفی و تحمل به بیماری ریزومانیا - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱
زهرا عباسی*، سید باقر محمودی
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر روی عملکرد دانه ژنوتیپ های یولاف زراعی با استفاده از مدل AMMI - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۴
آقای سید مهدی صفوی، دکتر صحبت بهرامی نژاد*
XML بررسی الگوی پروتئینی و مکانیسم تحمل به تنش خشکی در دو رقم گندم در مرحله گیاهچه ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
دکتر محمدرضا نقوی*، دکتر محمود تورچی، دکتر للو زولا
XML بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل (SPAD)، محتوی نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه هیبرید ذرت - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۳
دکتر محسن طریق الاسلامی، پرفسور محمد کافی*، پرفسور احمد نظامی، دکتر رضا ضرغامی
XML بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ گیاه توتون .Nicotiana tabacum L تحت تنش شوری با استفاده از الکتروفورز دوبعدی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۳
دکتر علی اصغر حاتم نیا، دکتر رضا درویش زاده*، دکتر ناصر عباسپور، دکتر فاطمه رحمانی، مهندس سید رضا علوی، مهندس فرزاد بنایی
XML شناسایی رونوشت های با افزایش تظاهر در رقم برنج (Oryza sativa L.) مقاوم به تنش شوری با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۳
فاطمه زارع*، غلامعلی رنجبر، علیرضا ترنگ، حمید نجفی زرینی
XML مطالعه پایداری عملکرد در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۱۴
علی خماری، خداداد مصطفوی*، عبداله محمدی
XML بررسی تنوع درون ژنومی و روابط رگرسیونی عملکرد دانه و اجزای آن تحت شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی گندم - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۶
مسعود گلستانی*، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمد ربیعی
XML ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های جو بهاره تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی آخر فصل - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۱۴
علی سلیمانی، مصطفی ولیزاده، رضا درویش زاده، سعید اهری زاد، هادی علی پور*
XML ارزیابی لاین‌های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۴
محمد حسن رحیمی*، سعداله هوشمند، محمود خدامباشی، بهروز شیران، شهرام محمدی
XML پاسخ ویژگی‌های ریشه و تسهیم ماده خشک 40 ژنوتیپ اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کم‌آبیاری - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۱
سیده ارحامه فلاح شمسی، دکتر همت اله پیردشتی*، دکتر علی اکبر عبادی، دکتر مسعود اصفهانی، دکتر محمود رائینی
XML ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای زودرس پنبه (Gossypium hirsutum) در مرحله گیاهچه‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۷
محسن فتحی سعدآبادی*، غلامعلی رنجبر، محمد رضا زنگی، سید کمال کاظمی تبار، حمید نجفی زرینی
XML تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت(Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۶
محمد مرادی*، رجب چوکان
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده‌های بومی و ارقام زراعی گندم‌های ایرانی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۹
آقای هادی علی پور، پروفسور محمدرضا بی همتا*، دکتر ولی اله محمدی، پروفسور سیدعلی پیغمبری، پروفسور گویهوا بای
XML بررسی همبستگی صفات مورفولوژیکی لاین‌های جدید برنج در غرب مازندران - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۳
رحمت منتظری، مجید مرادخانی*، مرتضی سام دلیری، امیر عباس موسوی
XML بررسی تنوع ژنتیکی گیاه چمن‌شور ساحلی (Aeluropus littoralis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انتقال‌پذیر مبتنی بر EST - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۲/۸
احسان شکری*، مریم میدانسری، قربانعلی نعمت زاده
XML بررسی تنوع کاریوتیپی در 5 رقم سیر با استفاده از تجزیه به عامل ها - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۴
دکتر لیلا غیرتی*، مهندس پریناز نقوی، دکتر حسین زینلی، مهندس صلاح الدین مرادی
XML تعیین مهم‎ترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در جمعیت‎های انیسون ایران (Pimpinella anisum L.) برمبنای تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۲
مهندس اعظم ملکی*، دکتر جلال صبا، دکتر مجید پوریوسف، دکتر حسین جعفری، دکتر علی اشرف جعفری
XML ارزیابی تنش خشکی روی صفات میزان کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا(Glycine max) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۹
سمیه کامروا*، نادعلی بابائیان، نادعلی باقری
XML شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۱
آقای علی اصغر قنبری، دکتر حمید مظفری*، دکتر حسین حسن پور درویشی
XML ارزیابی کارایی تسترهای ذرت مناطق معتدله در غربال‌گری ژرم پلاسم‌های مناطق حاره‌ای و نیمه حاره‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۳
دکتر محمدرضا شیری*
XML بررسی ژنتیکی تجمع کلر در برگ توتون شرقی (.Nicotiana tabacum L) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۲
دکتر رضا درویش زاده*، آقای میر جواد موسوی اندزقی، دکتر امیر فیاض مقدم
XML مکان‌یابی ژن‌های کنترل کننده صفات کمی (QTLs) پیوسته با خصوصیات راتون‌زایی در برنج - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۴
علی اکبر عبادی*، مهرزاد اله‌قلی‌پور، ناصر شرفی
XML مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه جمعیت‌های گندم‌نیای وحشی Aegilops cylindrica در شرایط نرمال و تنش خشکی در ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۱۴
مهندس افسانه نوری*، دکتر علی اشرف مهرابی، مهندس هوشمند صفری
XML بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری برخی صفات زراعی در خانواده های ناتنی یونجه - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
حسین محمدزاده، مصطفی ولیزاده، وحید نصراله زاده اصل، جاوید عمارت پرداز، مهری یوسفی، سجاد محرم نژاد*
XML باززایی اندام‌های هوایی گیاه دارویی بابونه شفاف (Anthemis hyalina DC.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
محمود ولی زاده*
XML بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر AMMI - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۹
مهناز قائدرحمتی*، طهماسب حسین پور، علی احمدی
XML بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۱۱
اقا سید حمید رضا رمضانی*، اقا مهدی یونسی حمزه خانلو، اقا سعداله منصوری
XML بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف گندم وحشی Triticum boeoticum با استفاده از صفات زراعی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۱
مسعود حامدی، محمود ملکی*، مهدی رحیمی، امین باقی زاده، نجمه السادات علوی
XML تأثیر امواج فراصوت بر باززایی ساقه‌های چندگانه از نوک ساقه اسپرس (Onobrychis sativa) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۴
لیلی هنرمند*، ناصر زارع، رسول اصغری زکریا، پریسا شیخ زاده، علی اصغر عسکری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گاودانه ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۴
سیدرسول صحافی*، دکتر بهرام ملکی زنجانی، دکتر مجید طالبی، دکتر رضا فتوت
XML تاثیر باکتری های محرک رشد بر شاخص های رشدی مورفولوژیکی گیاه گندم در شرایط دیم و آبی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۳
آقای جبار جعفربای*، خانم مارال اعتصامی، خانم سمانه جهانی‌فر، آقای محمد حسین ارزانش
XML تاثیر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس و باززایی برخی پایه‌های مرکبات - منتشرشده در ۱۳۹۴/۹/۳
سیده زهرا حسینی*، نادعلی بابائیان جلودار، حشمت اله رحیمیان، غلامعلی رنجبر
XML مطالعه قابلیت توارث‌پذیری صفات مرتبط با عملکرد در برخی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare) با تجزیه تلاقی‌های دای‌آلل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو*، ساناز رمضانپور، مهدی کلاته عربی
XML برآورد اثر ژنها و قدرت ترکیب‌پذیری صفات زراعی در بین تعدادی از واریته‌های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۱۳
علی افتخاری*
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۱
شاهپور ابراهیم نژاد*، حسین علی فلاحی، حسین صبوری، ایرج لکزاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن
XML تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر گیاه قدومه (Alyssum homalocarpum) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
علیرضا گنجعلی*، مجید آجورلو، عباس خاک سفیدی
XML شناسایی نشانگرهای ISSR آگاهی بخش مرتبط با تحمل به سفیدک پودری جو در گیاه بالغ - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
خانم معصومه احمدی، دکتر آرش فاضلی*، دکتر علی آرمینیان
XML ارزیابی تحمل به تنشهای شوری و خشکی در ژنوتیپهای گندم براساس شاخصهای تحمل - منتشرشده در ۱۳۹۵/۵/۱۸
ربابه ملاحیدری بافقی، امین باقی زاده*، قاسم محمدی نژاد
XML ارزیابی عملکرد ارقام و لاین‌های پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه GGE بای‌پلات - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
آقا احمدرضا دادرس، دکتر حبیب ا. . سمیع زاده، دکتر حسین صبوری*
XML اعتبار سنجی نشانگرهای کاندید تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های سویا در شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۹
احمدرضا دادرس، حبیب ا. . سمیع زاده*، حسین صبوری
XML بررسی تجزیه علیت و همبستگی اثر الگو و تراکم کاشت بر دو رقم کلزا - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۴
دکتر مهدی رحیمی*، مهدی رمضانی، عبدالعظیم اوزونی دوجی
XML جداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفو انول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
الهام یونسی ملردی، احسان شکری*
XML ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
دکتر محمدرضا شیری*، دکتر رجب چوکان
XML شناسایی نشانگر RAPD پیوسته با صفات مورفولوژیک و تعیین ساختار جمعیت در ارقام کتان زراعی (Linum usitatissimum L.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
معصومه گلبشن، فاطمه رحمانی، حسین عباسی هولاسو*
XML شناسایی ژن‌های کنترل کننده صفات گیاهچه‌های برنج جمعیت نوترکیب ایرانی تحت تنش‌ خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۹
خانم مهناز کاتوزی، دکتر سعید نواب پور، دکتر احد یامچی، دکتر سیده ساناز رمضانپور، دکتر حسین صبوری*
XML میزان بیان ژن های مسئول در دفاع مستقیم و غیرمستقیم بر علیه کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae ، در لوبیای سیاه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۵/۱۹
آقای احمد بوچانی، دکتر زهرا طهماسبی*، دکتر مهدی رهایی جهرمی
XML تحلیل همبستگی جهت انتخاب لاین‌هایی با عملکرد بالا در نسل F₂ حاصل از تلاقی ارقام برنج طارم جلودار و 229R - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
دانشجو زینب مسعودی جوزچال*، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر نادعلی باقری
XML مطالعه همبستگی و تجزیه علیّت عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ارقام و لاین‌های برنج (Oryza sativa L.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
آقای حیدر عزیزی*، دکتر علی اعلمی، دکتر مسعود اصفهانی، دکتر علی اکبر عبادی
XML اثر پرتو گاما بر میزان رشد و تعیین دز مناسب به منظور افزایش تنوع ژنتیکی در ارقام بومی برنج (Oryza sativa L.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
لیلا باقری*، رحیم امیری خواه، منصور نوری، کامران مظفری
XML شناسایی آلل‌های موثر در سختی دانه ی ارقام مختلف گندم نان به کمک نشانگرهای مولکولی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
ساناز نوروزدخت نوخندان*، علی ایزانلو، محمد ضابط، محمدقادر قادری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده‌های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه دریای خزر با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی*، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه
XML بررسی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای بر میزان پرولین، مالون دی آلدهید و رنگیزه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های کنجد (.Sesamum indicum L) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱
خانم فرشته آکی*، دکتر سید کمال کاظمی تبار، آقای سید حمیدرضا هاشمی، دکتر حمید نجفی زرینی
XML کلونینگ ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis)، ارزیابی بیوانفورماتیکی و بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tabacum) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۷
خانم آزاده محسنی*، پروفسور قربانعلی نعمت زاده، دکتر علی دهستانی، آقای بهزاد شاهین، خانم الهام سلیمانی
XML تجزیه آماری صفات زراعی مرتبط با عملکرد دانه گندم تحت تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
مهناز قائدرحمتی، محسن مردی*، محمد رضا نقوی، اسلام مجیدی هروان، بابک ناخدا، امین آزادی
XML ارزیابی صفات مختلف زراعی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
خانم اعظم رحیمی چگنی*، دکتر محمدرضا بی همتا، دکتر منوچهر خدارحمی
XML بررسی تحمل به شوری در کلزا با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۲۳
دکتر علی اصغری*، مهندس شیوا محمدنیا، مهندس هاجر فلاحی
XML اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های امید بخش کلزا (‌Brasica napus L ) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۲۴
همایون چگنی، مرتضی گلدانی*، امیرحسین شیرانی راد، محمد کافی
XML بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۴
مهندس مریم طهماسب عالی، دکتر علی اصغری*، دکتر امید سفالیان، دکتر حمیدرضا محمددوست چمن‌آباد، دکتر علی رسول زاده
XML غربالگری چند رقم جو در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی و بررسی نقش تعدادی از ژن‌های مرتبط با بیماریزایی و NH1 در مقاومت به بیماری - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۲
ولی اله بابایی زاد*، مرضیه محرابیون، حشمت اله رحیمیان، شاهپور ابراهیم نزاد
XML تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد علوفه در هیبرید های ذرت علوفه ای - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۳
محمود باصفا*، مجید طاهریان
XML روابط بین صفات زراعی و فنولوژیک در لاین‌های خالص حاصل از تلاقی بین ارقام روشن و سبلان گندم نان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱
دکتر قاسم محمدی نژاد*، خانم خاندانی شکوفه، دکتر ناخدا بابک
XML ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۳
دکتر مرتضی کامرانی*، آقای عباس فرضی، دکتر منوچهر شیری
XML تأثیر دو نوع هورمون سیتوکینین بر باززایی مستقیم ریزنمونه‌های مختلف گیاه چغندرقند - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۳
خانم میترا زمانی فر*، دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی، دکتر احمد اسماعیلی، خانم میترا خادمی
XML اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالزایی جوانه انتهایی رقم ناز تک شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۳
سینا قنبری*، سید کمال کاظمی تبار
XML بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۲۳
زهرا خدارحم پور*، محمد معتمدی
XML گزینش ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum L.)بر اساس پایداری عملکرد و سازگاری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۵
آقای حبیب اله سوقی*، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر محمد هادی پهلوانی
XML تنوع صفات زراعی و مورفولوژیکی در برخی از توده‌های بومی عدس شمال‌غرب ایران - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
جلال هاشم‌زاده، حسن منیری‌فر*
XML بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
دکتر لیلا آهنگر*، دکتر ولی الله بابایی زاد، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر حمید نجفی زیرینی، دکتر عباس بیابانی
XML اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۱
مهندس مریم طهماسب عالی، دکتر علی اصغری*، دکتر امید سفالیان، دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد، دکتر علی رسول زاده
XML تأثیر منگنز بر بیان ژن فلاوون سنتاز و میزان ترکیبات فلاوونوئیدی زیره سبز - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۰
دانشجو نجیبه محمودی، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر صدیقه اسماعیل زاده بهابادی
XML اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسیدهای آمینه در کلزا - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲
اقاي حسن زالی، دكتر طاهره حسنلو*، دكتر امید سفالیان، دكتر علی اصغری، دكتر فرشاد زین العابدینی
XML ارزیابی قرابت ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای اختصاصی برای گلرنگ و خویشاوندان وحشی آن در ایران - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۱
خانم مژده اکبرزاده للکامی، دکتر محمدهادی پهلوانی*، دکتر سعید نواب پور، دکتر خلیل زینلی نزاد
XML اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کالوس‌زایی و باززایی تلاقی‌های مرکب ارقام پر محصول برنج در لاین قائم - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
مجید ذاکری*، قربانعلی نعمت زاده، سیدکمال کاظمی تبار
XML گروهبندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۵
پرویز حیدری*، حمید نجفی زرینی
XML بررسی آماری صفات مهم و تاثیرگذار در اصلاح عملکرد دانه ذرت (Zea mayas L.) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
دکتر فرهاد صادقی*
XML تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در لاین‌های مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
سمیه ساردویی نسب*
XML بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن های واکسی در گندم‌های وحشی و زراعی با استفاده ازPCR چندگانه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زهرا مریمی*، دکتر آرش فاضلی
XML بررسی پایداری عملکرد علوفه تر و خشک واریته های سورگوم علوفه ای در شرایط مختلف کشت در مغان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
آقای محمدرضا شیری*
XML برآورد وراثت پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در توده های بومی آفتابگردان آجیلی در سطوح مختلف آبیاری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۳
دکتر اسماعیل قلی نژاد*
XML نقشه یابی ارتباطی و تجزیه مسیر ترتیبی بین عملکرد و صفات آگرومورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۷
خانم رقیه ضیائی فرد، دکتر رضا درویش زاده*
XML (مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۸
قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی*، غفار کیانی، عباس حاجی پور، سید حمیدرضا هاشمی
XML (مقاله کوتاه) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۸
XML مطالعه کنترل ژنتیکی برخی صفات مرتبط با عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
سمیه امینی زاده بزنجانی*، روح اله عبدالشاهی، قاسم محمدی نژاد
XML ارزیابی ژنتیکی خصوصیات ریشه لاین های دابل هاپلوئید جو در شرایط نرمال و تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
نسیبه عبداله زاده*، رضا فتوت، فرید شکاری، سید محمد علوی سینی
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذر آجیلی با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره و صفات مورفولوژیکی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۰/۱
خانم فرشته هنری، آقای سعید رضا وصال*، آقای نادعلی بابائیان جلودار، آقای نادعلی باقری
XML تغییرات ریخت شناسی القاء شده در بامیه تحت تاثیرات اتیل متان سولفونات - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
آقای محمدامین باقری*، دکتر سید کمال کاظمی تبار
XML شناسایی ارقام برتر پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط آبیاری نرمال و تنش با استفاده از تجزیه گرافیکی GGEBiplot و GTBiplot در بیرجند - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۱
آقای سامان صدیق*، آقای محمد ضابط، آقای محمد قادر قادری، آقای علی رضا صمدزاده
XML ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonella foenum _ graecum) توده بومی سیستان تحت تیمار کلشی‌سین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱
ارسلان بیرامی، دکتر لیلا فهمیده*، مهرناز ریاست
XML بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از تجزیه بای‌پلات - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۳
سیده زهرا حسینی*
XML مطالعه تنوع ژنتیکی سویا (Glycine max) با استفاده از نشانگر‌های ISSR - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۱
زهرا ملک محمدی، حسین صبوری*، عباس بیابانی، ابراهیم هزارجریبی
XML تجزیه همبستگی نشانگرهای اختصاصی مرتبط با زمان گلدهی در جو - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زینب رستمی*، دکتر آرش فاضلی، دکتر مهرشاد براری
XML بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از تلاقی دی آلل - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
خدیجه مختاری، روح اله عبدالشاهی*، مهدی یزدی زاده
XML مقایسه میزان کالزایی گیاه سرو کوهی در محیط کشت های MS و WPM با غلظت‌های مختلف هورمون‌های NAA، 2,4-D و Kin - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
آقای حسن برآوردی*، دکتر غلامعلی رنجبر، خانم سوده کمالی
XML بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۳
سارا صفری*، علی اشرف مهرابی
XML باززایی 6 ژنوتیپ پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق جنین زایی سوماتیکی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱
دکتر لیلا فهمیده*، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر عمران عالیشاه، دکتر نادعلی باباییان
XML بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین‌های دابل‌هاپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۳
آقای مهدی زرگانی*، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر شاهپور ابراهیم نژاد
XML تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ملکولی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲
دکتر بابک عبدالهی مندولکانی*، مهندس حیدر عزیزی، مهندس یاسر پیری، مهندس ساسان رحمانپور، مهندس لیلا حسنی
XML ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
علی ایزانلو*
XML ارزیابی صفات مورفولوژی لاین‌های دابل هاپلوئید جو تحت شرایط کشت هیدروپونیک - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۲۱
حسن مسلمی*، محمود سلوکی، براتعلی فاخری
XML نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۱
طاهره ابراهیمی*، غلامعلی رنجبر، قربانعلی نعمت زاده، غفار کیانی
XML بررسی برخی ژنوتیپ‌های سویا (Glycine max) تحت تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۱۹
سمیه کامروا*، نادعلی بابائیان جلودار، نادعلی باقری
XML تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ کارآیی روی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۹/۳
سید سیامک علوی کیا*، فاطمه شورمیج، محمد مقدم واحد، محمود تورچی
XML ارزیابی صفات کیفی لاینهای امید بخش گندم دوروم در منطقه اصفهان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
دکتر سمیرا آقایی*، دکتر عنایت الله توحیدی نژاد، دکتر مهدی نصر اصفهانی
XML بررسی اثر ژنوتیپ، پیش تیمارتنشی و محیط کشت بر کالوس زایی و باززایی میکروسپورها در کشت بساک جو - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۴
FA سعیده شیخ رضایی، FA مهران عنایتی شریعت پناهی*
XML تجزیه و تحلیل اثر شوری بر میزان کلروفیل، شاخصهای فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام برنج - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
احمد مجیدی مهر، رضا امیری فهلیانی*
XML ارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج (Oryza sativa) با استفاده از روش‌های تجزیه رگرسیون و علیت - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۶
مجتبی جهانی*، قربانعلی نعمت زاده، قاسم محمدی نژاد
XML نقشه یابی ارتباطی صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L.) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۴
آقای فرامرز هوشیاردل، دکتر رضا درویش زاده*، آقای اشکان بصیرنیا، دکتر حمید حاتمی ملکی
XML تجزیه ارتباطی تجمع کادمیم در گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP و RAPD - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۴
بابک صارمی راد*، مجید شکرپور، امید سفالیان، سیده الهه هاشمی نژاد، آرمن آوانس، عزت‌اله اسفندیاری
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در تعدادی از لاین های خالص برنج در استان مازندران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۴
مهندس طاهره مومنی‌زاده*، دکتر حمید نجفی زرینی، مهندس محمد نوروزی، دکتر علیرضا نبی‌پور
XML ارزیابی روابط صفات مورفولوژیک با عملکرد زیره سبز(Cuminum cyminum L.) در شرایط رطوبتی تحت تنش و نرمال - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
آزاده کریمی افشار*، دکتر امین باقی زاده، دکتر قاسم محمدی نژاد
XML تولید و ارزیابی رقم سنتتیک یونجه برای تحمل تنش شوری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
حسن منیری‌فر*
XML بررسی تنوع کروموزومی چند جمعیت از گونه Aegilops cylindrica شمال غرب ایران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
تورج خبیری*
XML ارزیابی ارقام گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل از نظر صفات زراعی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
مهندس ماندانا محسنی، دکتر سیدمحمدمهدی مرتضویان*، دکتر حسینعلی رامشینی، مهندس بهروز فوقی
XML بررسی تنوع مورفولوژیک و ارتباط آن‌ها با عملکرد دانه در لاین‌های موتانت نسل چهارم سویا با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
مهندس فرزانه فاضلی*، دکتر حمید نجفی زرینی، مهندس مهدی عارف، مهندس علی زمان میرآبادی
XML برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن لاین های اینبرد ذرت (Zea mays L.) دانه ای تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی با استفاده از تلاقی لاین × تستر - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
ملیحه لعل بیداری*، نادعلی بابائیان جلودار، سعید خاوری خراسانی، غلامعلی رنجبر
XML ارزیابی روابط عملکرد دانه و صفات مؤثر بر آن در برخی از ژنوتیپ‌های باقلا (Vicia faba L.) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
شهرام محمدی، مژگان هاشمی*
XML بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های مقاومت درمنطقه همدان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
دکتر امیر حسین کشتکار*، مهندس پروانه یاری، دکتر حجت اله مظاهی لقب
XML ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
مهرنوش علیپور کریم آباد*، غلامعلی رنجبر، سعید خاوری خراسانی، نادعلی باباییان
XML تجزیه عاملی و علیت صفات وابسته به کیفیت نانوایی گندم نان (Triticum aestivum L.) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
فرهاد صادقی*
XML انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۱
ابراهیم قریشی*، مسعود توحیدفر، مطهره محسن پور
XML گزینش مهمترین صفات موثر بر عملکردژنوتیپ‌های کنجد در دو شرایط نرمال و تنش - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
مهندس افسون عسکری*، دکتر محمد ضابط، دکتر محمد قادر قادری، مهندس عیلرضا صمدزاده، مهندس علی شوروزدی
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های جدید سویا (Glycine max L.) از نظر شاخص‌های تحمل به خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
دکتر ابوالفضل فرجی*
XML انتخاب کوچکترین ابر رشته در DNA با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرّات - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۴
غلامعلی رنجبر، فاطمه خادمی آقمشهدی*
XML تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و زراعی در جمعیت های گندم اینکورن (Triticum boeoticum و Triticum urartu) در شرایط عادی و تنش کم آبی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
مهندس علیرضا پورابوقداره، دکتر سید سیامک علوی کیا*، دکتر محمد مقدم، دکتر علی اشرف مهرابی، مهندس محمد امین مزینانی
XML ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
آقای محمدرضا نقوی*، پروفسور محمد مقدم، پروفسور محمود تورچی، پروفسور محمدرضا شکیبا
XML ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
آقای محمدرضا نقوی*، پروفسور محمد مقدم، پروفسور محمود تورچی، پروفسور محمدرضا شکیبا
XML ارتباط بین یک نشانگر مولکولی ناجفت با شدت آلودگی به ریزومانیا - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۲
دکتر پیمان نوروزی*، مهندس مژده کاکوئی نژاد، دکتر سید باقر محمودی، مهندس سعید دارابی
XML بررسی پایداری عملکرد علوفه لاین‌های پیشرفته خلر (Lathyrus sativa L.) با روش-های پارامتری و غیرپارامتری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۸
دکتر جعفر احمدی*، بهروز واعظی، علیرضا پورابوقداره
XML روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F3 عدس - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۸
میترا وندا*، محمود خدامباشی، سعداله هوشمند، بهروز شیران، رضا امیری فهلیانی
XML تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی با نشانگرهای ریزماهواره برای انتخاب کلون‌های پرقند نیشکر در استان خوزستان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۴
سارا عصاره زادگان دزفولی*، خلیل عالمی سعید، رضا مامقانی، زهرا خدارحم پور
XML تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کرمان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱
خدیجه مختاری فر، روح اله عبدالشاهی*
XML شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی جهت گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف‌هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۲
مهندس محمد جواد بابائی زارچ*، دکتر سهراب محمودی، دکتر سید وحید اسلامی
XML بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های برنج - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
سمانه الیاسی*، وحید ملاصادقی، شاپور عبدالهی
XML تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۱
معصومه حیدری رودبالی، روح اله عبدالشاهی*، امین باقی زاده، محمدقادر قادری
XML بررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزا - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱
محمد مهدی مجیدی*، محسن جعفرزاده قهدریجانی، فاطمه رشیدی، آقافخر میرلوحی
XML بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی با استفاده از روش های آماری چند متغییره - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۸
خانم رقیه ضیایی فرد، دکتر رضا درویش زاده*، دکتر ایرج برنوسی
XML ارزیابی هیبریدهای جدید مونوژرم چغندرقند از نظر تحمل به خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
الهه غفاری*، اباذر رجبی، علی ایزدی دربندی، فرانک روزبه، رضا امیری
XML رتبه‏بندی لاین‏های سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L.) به تنش خشکی براساس رشد اولیه گیاهچه در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
زهرا خدارحم پور*، آسیه سلطانی
XML بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت‌های نیمه‌خواهری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۲۴
بهنام حسینی، محمد مهدی مجیدی*، آقافخر میرلوحی
XML بررسی پایداری جو(Hordeum vulgare L.) سردسیر با استفاده از روش های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۲۷
مهندس امیر عباس تقی زاده*، دکتر بهزاد سرخی لله لو، دکتر شهرام نخجوان
XML اثر القای ‌پلی‌پلوئیدی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، سیتوژنتیکی و فیتوشیمیایی گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱
دكتر بهمن حسینی*، اقاي هادی مدنی، دكتر اسماعیل دهقان، دكتر اسماعیل رضایی
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان بر اساس روشهای پارامتری و روش تای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲۲
سحر کلاته جاری*، خداداد مصطفوی، علیرضا نبی پور
XML بررسی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه‌ای توت فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۸
فریبا کجوری*، غفار کیانی، قربانعلی نعمت زاده، یوسف قاسمی
XML ارزیابی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی و مورفولوژیک در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۸
دکتر معروف خلیلی، دکتر محمدرضا نقوی، آقای علیرضا پورابوقداره*
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ˟ محیط برای عملکرد دانه هیبرید های ذرت دانه ای با استفاده از مدل GGE biplot - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
مهسا شهریاری نسب*، رجب چوگان، منوچهر خدارحمی، علی معصومی، سعید خاوری خراسانی
XML تاثیر گزینش بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه رقم ورامین - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
موسی الرضا وفایی تبار*
XML تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگر‌های SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
مهندس فاطمه هنرور، دکتر حسین صبوری*، مهندس احمدرضا دادرس
XML تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
دکتر محتشم محمدی، دکتر پیمان شریفی*، رحمت‌الله کریمی‌زاده
XML مروری بر روشهای بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱
مهندس محسن نیازیان*، مهندس معصومه نعمانی، دکتر سید احمد سادات نوری
XML تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه‌ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان( Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۷
سهیلا مرادی، محمدرضا عظیمی*، سعید پورداد، حیدر ذوالنوریان
XML ارزیابی روابط ژنتیکی بین 36 از ژنوتیپ های کلزا (Brassica sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
بفشه محجوب*، حمید نجفی زرینی، سیدحمیدرضا هاشمی
XML ارزیابی ژرم‌پلاسم داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط تنش آبی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
رضا ملکی نژاد، محمد مهدی مجیدی*
XML بررسی تنوع ژنتیکی لاین ها و ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و SSR - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۳۱
حسن هدایتی مرزونی، حبیب اله سمیع زاده لاهیجی*
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
مهندس بابک صارمی راد، دکتر مجید شکرپور، دکتر امید سفالیان، دکتر علیرضا پورمحمد*، دکتر عزت اله اسفندیاری
XML جداسازی و کلونینگ ژن ایزوفلاون سینتاز از گیاه سویا رقم ویلیامز III - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۴
امیر آراسته فر، علی ریاحی مدوار، مسعود توحیدفر*
XML ارزیابی نمونه‌های ژنتیکی دیپلوید وحشی کلکسیون سیب زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران برای مقاومت به بیماری لکه موجی ناشی از Alternaria tenuissima و Alternaria solani در شرایط درون شیشه ای وگلخانه‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱
حمید رضا میرکریمی*، جواد مظفری
XML بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بهنژادی گندم (Triticum aestivum L.) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۴
دکتر علی آرمینیان*، دکتر سعداله هوشمند
XML ارزیابی ساختار ژنتیکی اجزای عملکرد و عملکرد در گندم نان با استفاده از روش دیآلل - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۳۰
دکتر فرهاد صادقی*
XML تعیین شاخص‌ انتخاب برای بهبود عملکرد در برنج - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۳۰
امیربخش بلوچزهی، غفار کیانی*
XML ارزیابی ژنتیکی صفات کمی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسلها - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۳
شعله کیانی*، نادعلی باباییان جلودار، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، محمد نوروزی
XML بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی در پنبه - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۱۶
لیلا فهمیده*، غلامعلی رنجبر، عمران عالیشاه، نادعلی بابائیان جلودار
XML بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۱۶
XML غربالگری مکرر برای گزینش اکوتیپ‌های یونجه متحمل به شوری - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲۴
حسن منیری‌فر*، روزیتا مظلومی
XML غربال ارقام و لاینهای امیدبخش گلرنگ به پوسیدگی فیتوفتورائی ریشه و طوقه - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۷
فریبا یغموری، حمید صادقی*، غلام رضا بخشی خانیکی، رضا حاج حسینی، امیر حسن امیدی
XML غربالگری لاین‌های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۳۰
مهندس مرتضی اولادی*، دکتر قربانعلی نعمت زاده، مهندس حمیدرضا هاشمی، مهندس عمار قلی زاده قرا، مهندس عمار افخمی قادی، مهندس مرضیه رضائی
XML گزینش صفات مطلوب برای بهبود عملکرد ارقام ماش تحت شرایط خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۵/۳۰
مهدی هاشم زهی*، ابوالقاسم مرادقلی
XML شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل دریک جمعیت F2:4 برنج - منتشرشده در ۱۳۹۲/۵/۳۰
مهندس مجتبی کردرستمی، دکتر بابک ربیعی*، دکتر عاطفه صبوری، دکتر حسین صبوری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ‌های مختلف توتون با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۸
سیده فاطمه حسنی تسیه، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی*، مرداویج شعاعی دیلمی
XML ارزیابی ترکیب‌پذیری لاین‌های آفتابگردان از طریق تجزیه لاین در تستر در شرایط طبیعی و تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۷
مهندس سمانه عارفی، دکتر علیرضا نبی پور*، دکتر حبیب ا. . سمیع زاده
XML ارزیابی اثرات ژنوتیپ، محیط و ژنوتیپ × محیط بر برخی از صفات مهم کمی در باقلا (Vicia faba L.) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۳۰
دکتر پیمان شریفی*، آقای حسین آسترکی، دکتر محمدرضا صفری مطلق
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۲
محمد جواد بابائی زارچ*، محمد حسین فتوکیان، سهراب محمودی
XML بررسی واکنش ارقام و لاین های سویا به تنش کم آبی در منطقه گرگان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۱۸
دكتر ابوالفضل فرجی*
XML جداسازی و بررسی بیان ژن‌ ‏AlSOS1‎‏ در گیاه هالوفیت ‏Aeluropus littoralis Parl.‎‏ تحت تنش ‏شوری ناشی از کلرید سدیم - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
آقای ولی اله ‏ قاسمی عمران‏*، دکتر عبدالرضا باقری‏، دکتر قربانعلی‏ نعمت زاده، دکتر امین میر شمسی
XML بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۳۰
پرویز حیدری*، علی اشرف مهرابی، علی اصغر نصراله نژاد قمی
XML غربال مولکولی و افزایش فراوانی ژن مقاومت به نماتد مولد سیست طی نسل های خودگردهافشانی چغندرقند - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۱۸
دکتر پیمان نوروزی*
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
مهندس مسعود بخشایشی قشلاق*، مهندس مرتضی شکارچی زاده
XML گروه‌بندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخص‌های بیوشیمایی و فیزیولوژیک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۱۷
دکتر مجید شکرپور*، دکتر عزت اله اسفندیاری
XML انتخاب به کمک نشانگر برای ارزش نانوایی در نسل‌های در حال تفرق گندم نان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱/۳۱
مهندس الهام مهرآذر*، دکتر علی ایزدی دربندی، دکتر محسن محمدی، دکتر گودرز نجفیان
XML بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف مختلف توتون (Nicotiana tabacum L.) تیپ شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۴
نقی حسین زاده فشالمی، زین العابدین شهادتی مقدم، غفار کیانی*، محمدرضا صلواتی، پیمان زمانی، عبدالرحیم مهدوی، رضا علی نژاد
XML نقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza Sativa L) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
طاهره ابراهیمی*، غلامعلی رنجبر، قربانعلی نعمت زاده، غفار کیانی
XML بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۲۸
مهندس کیوان حسن پور*، دکتر جعفر احمدی، دکتر جهانفر دانشیان، مهندس صدیقه حاتمی
XML چند شکلی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) از لحاظ ریزمغذی‌های دانه و زیرواحدهای سنگین گلوتنین - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۱
دکتر جعفر احمدی*، مهندس مینا صیفی، دکتر محمدحسین فتوکیان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb