دوره 11، شماره 32 - ( زمستان 1398 )                   جلد 11 شماره 32 صفحات 21-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

eftekhari A, baghizadeh A, abdshahi R, yaghubi M M. Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars. jcb. 2019; 11 (32) :11-21
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-981-fa.html
افتخاری علی، باقی زاده امین، عبدشاهی روح اله، یعقوبی محمد مهدی. ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1398; 11 (32) :21-11

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-981-fa.html


گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور
چکیده:   (1402 مشاهده)
        به­ منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و تعدادی از صفات زراعی در گندم نان و 13 شاخص تحمل و حساسیت به خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی نه رقم گندم نان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی) انجام شد. ارقام و شرایط محیطی دارای اثر معنی­ دار بر روی عملکرد دانه و سایر صفات زراعی و شاخص­ های تحمل بود. کاهش معنی­ داری برای صفات عملکرد دانه، مساحت برگ پرچم و وزن هزار دانه در شرایط تنش خشکی مشاهده شد. تحلیل همبستگی عملکرد بین دو محیط و شاخص­ های تحمل به خشکی و بای­پلات ترسیمی نشان داد که شاخص­های STS،YI،HARM ، STI، MP و GMP مناسب ­ترین شاخص­ ها برای غربال ژنوتیپ‌های گندم نان در هر دو شرایط نرمال رطوبتی و تنش خشکی بودند. با توجه به این نتایج ارقام مهدوی، کویر و روشن به­ عنوان ارقام متحمل به خشکی مشاهده شدند، در نتیجه از این ارقام می ­توان در برنامه ­های زراعی و اصلاحی استفاده کرد.

 
متن کامل [PDF 815 kb]   (434 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: 1397/4/1 | ویرایش نهایی: 1398/12/26 | پذیرش: 1398/2/21 | انتشار: 1398/10/23

فهرست منابع
1. Abdoshahi, R., A. Safarian, M. Nazari, S.H. Pourseyedi and G.H. Mohammadi-Negad. 2013. Screening drought-tolerant genotypes in bread wheat using different multivariate methods. Archives of Agronomy and Soil Science, 59: 685-704. [DOI:10.1080/03650340.2012.667080]
2. Ahmadi, A., M. Jodi, A. Tavakoli and M. Ranjbar. 2009. Investigation of yield and its related morphological traits responses in wheat genotypes under drought stress and irrigation conditions. Journal of Crop Production and Processing, 12: 155-165.
3. Akcura, M. and S. Ceri. 2011. Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (Avena sativa L.) landraces under various environmental conditions. Zemdirbyste Agriculture Journal, 98(2): 157-166.
4. Aminzadeh, G.R. 2010. Evaluation of yield stability of wheat advanced genotypes in Ardabil, Iran. Research Journal of Environmental Sciences, 4(5): 478-482. [DOI:10.3923/rjes.2010.478.482]
5. Anwar, J., G.M. Subhani, M. Hussain, J. Ahmad, M. Hussain and M. Munir. 2011. Drought tolerance indices and their correlation with yield in exotic wheat genotypes. Pakistan Journal of Botany, 43(3): 1527-1530.
6. Askar, M., A.Yazdansepas and A. Amini. 2010. Evaluation of winter and facultative bread wheat genotypes under irrigated and post-anthesis drought stress conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 26(1): 313-329.
7. Boshagh, B., H. Astraki and P. Pezashkipour. 2018. Evaluation of Faba Bean Genotypes using Drought Tolerance Indices and Multivariate Statistical Methods. Journal of Crop Breeding, 10(27): 1-9 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.27.1]
8. Bouslama M., W.T. Jr. Schapaugh. 1984. Stress tolerance in soybean. Part 1: Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. Crop Science, 24: 933-937. [DOI:10.2135/cropsci1984.0011183X002400050026x]
9. Dadbakhsh, A. and A. Yazdan-Sepas. 2011. Evaluation of drought tolerance indices for screening bread wheat genotypes in end-season drought stress conditions. Advance Environmental Biology, 5(6):1040-1045.
10. Fallahi, H.A., J. Alte-Jafarbai and F. Seyedi. 2011. Evaluation of drought tolerance in durum wheat genotypes using drought tolerance indices. Seed and Plant Improvement Journal, 27(1): 15-22.
11. Farshadfar, E., P. Elyasi. 2012. Screening quantitative indicators of drought tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces. European Journal of Experimental Biology, 2(3): 577-584.
12. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Proceeding of the International Symposium on adaptation of vegetable and other food crops in temperature and water stress. Taiwan, pp: 257-270.
13. Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. 1963. The analysis of adaptation in a plant breeding program. Australian Journal of Agricultural Research, 14: 742-754. [DOI:10.1071/AR9630742]
14. Fischer, R.A. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain responses. Australian Journal of Crop Science, 29: 897-912. [DOI:10.1071/AR9780897]
15. Garavandi, M., E. Farshadfar and D. Kahrizi. 2010. Evaluation of drought tolerance in bread wheat advanced genotypes in field and laboratory conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 26(1): 233-252.
16. Gholamin, R., M. Zaeifizadeh, M. Khayatnezhad, S. Jamaati-e-Somarin and R. Zabihi-e-Mahmoodabad .2010. Study of drought tolerance in durum wheat genotypes. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science, 9(5): 465-469.
17. Gholinezhad, E. and R. Darvishzadeh. 2018. Investigation the Drought Tolerance of Sesame (Sesamium indicum L.) Local Landraces Based on Drought Stress Tolerance Indices in Different Levels of Irrigation and Mycorrhizae. Journal of Crop Breeding, 10(26): 185-194 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.26.185]
18. Golbashi, M., M. Ebrahimi, S. Khavari Khorasani and M. H.Saboor. 2011. Investigation of drought tolerance indices in new corn (Zea maize L.) hybrids. Iranian Journal of Field Crops Research, 9(1): 103-113.
19. Ilker, E., F. Tartar Aykut-Tonk and M. Tosun. 2011. Determination of tolerance level of some wheat genotypes to post-anthesis drought. Turkish Journalof Field Crop, 16(1): 59-63.
20. Jafari, A., F. Paknejad and M. Jami-Al-Ahmadi. 2009. Evaluation of selection indices for drought tolerance of corn (Zea mays L.) hybrids. International Journal of Plant Production, 3(4): 33-38.
21. Karimizadeh, R. and M. Mohammadi. 2011. Association of canopy temperature depression with yield of durum wheat genotypes under supplemental irrigation and rainfed conditions. Australian Journal of Crop Science, 5: 138-146.
22. Khakwani, A.A., M.D. Dennett, M. Munir and M. Abid. 2012. Growth and yield response of wheat varieties to water stress at booting and anthesis stages of development. Pakistan Journal of Botany, 44(3): 879-886.
23. Khezri Afravi, M., E.A. Hoseinzadeh, V.A. Mohammadi and E. Ahmadi. 2010. Evaluation of drought resistance in local durum wheat cultivars in Iran under drought stress and natural irrigation conditions. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 41(4): 741-753.
24. Kilic, H. and T. Yagbasanlar. 2010. The effect of drought stress on grain yield, yield components and some quality traits of durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1): 164-170.
25. Krishania, S., P. Dwivedi and K. Agarwal. 2013. Strategies of adaptation and injury exhibited by plants under a variety of external conditions: a short review. Comunicata Scientiae, 4(2): 103-110.
26. Kristin, A.S., R.R. Serna, F.I. Perez, B.C. Enriquez, J.A.A. Gallegos and P.R. Vallego. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Science, 37: 43-50. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010007x]
27. Lin, C.S., M. Binns and L.P. Lefkovitch. 1986. Stability analysis: where do we stand? Crop Science, 26: 894-900. [DOI:10.2135/cropsci1986.0011183X002600050012x]
28. Majidi, M.M., V. Tavakoli, A. Mirlohi and M.R. Sabzalian. 2011. Wild safflower species (Carthamus oxyacanthus Bieb): A possible source of drought tolerance for arid environment. Australian Journal of Agricultural Research, 5: 1055-1066.
29. Mohammadi, R., D. Sadeghzadeh, M. Armion and A. Amri. 2011. Evaluation of durum wheat experimental lines under different climate and water regime strategies. Crop and Pasture Science, 62:137-151. [DOI:10.1071/CP10284]
30. Mollasadeghi, V., M. Valizadeh, R. Shahryari and A. Imani. 2011. Evaluation of end drought tolerance of 12 wheat genotypes by stress indices. World Applied Science Journal, 13(3): 545-551.
31. Moosavi, S.S., B. Yazdi Samadi, M.R. Naghavi, A.A. Zali, H. Dashti and A. Pourshahbazi. 2008. Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes. Desert, 12: 165-178.
32. Nouri, A., A. Etminan, A.D. Jaime, T. Da-Silva and R. Mohammadi. 2011. Assessment of yield, yield-related traits and drought tolerance of durum wheat genotypes (Triticum turgidum var. Durum Desf.). Australian Journal of Crop Science, 5(1): 8-16.
33. Nouri-Ganbalani, A., G. Nouri-Ganbalani and D. Hassanpanah. 2009. Effects of drought stress condition on the yield and yield components of advanced wheat genotypes in Ardabil, Iran. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7: 228-234.
34. Pireivatlou, A.S., B.D. Masjedlou and R.T. Aliyev. 2010. Evaluation of yield potential and stress adaptive trait in wheat genotypes under post anthesis drought stress conditions. African Journal of Agricultural Research, 5: 2829-2836.
35. Ranjbar, G.H. and M.J. Rousta. 2010. The most effective stability index for selection of wheat genotypes in saline condition. Soil Research Journal, 24(3): 283-290.
36. Rosielle, A.A., J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Science, 21: 943-946. [DOI:10.2135/cropsci1981.0011183X002100060033x]
37. Salehi, M. and S.A. Mosavat. 2008. Selection criteria of wheat genotypes under salt stress in Golestan province. Electronic Journal of Crop Production, 1(4): 19-33.
38. Sio-Se-Mardeha. A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research, 98: 222-229. [DOI:10.1016/j.fcr.2006.02.001]
39. Sokoto, M.B. and A. Singh. 2013. Yield and yield components of bread wheat as influenced by water stress, sowing date and cultivar in Sokoto, Sudan Savannah, Nigeria. American Journal of Plant Sciences, 4: 122-130. [DOI:10.4236/ajps.2013.412A3015]
40. Soleymanifard, A., K.H. Fasihi, H. Nasirirad and R. Naseri. 2010. Evolution of stress tolerance indices in durum wheat genotypes. Journal of Plant Production, 17: 39-58.
41. Spiertz, J.H.J., R.J. Harmer, H. XU, C. Primo-Martinc, C. Don and P.E.l. Vander Putten. 2006. Heat stress in wheat effects on grain weight and quality within genotypes. Europian Journalof Agriculture, 29: 89-95. [DOI:10.1016/j.eja.2006.04.012]
42. Talebi, R., F. Fayaz and A.M. Naji. 2009. Effective selection criteria for assessing drought stress tolerance in durum wheat. General and Applied Plant Physiology, 35(1-2): 64-74.
43. Yarnia, M., N. Arabifard, F. Rahmizadeh Khoei and P. Zandi. 2011. Evaluation of drought tolerance indices among some winter rapeseed cultivars. African Journal of Biotechnology, 10: 10914-10922. [DOI:10.5897/AJB11.1748]
44. Zebarjadi, A.R., S. Tavakoli Shadpey, A.R. Etminan and R. Mohammadi. 2013. Evaluation of drought stress tolerance in durum wheat genotype using drought tolerance indices. Seed and Plant Improvement Journal, 29-1: 1-12.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb