دوره 9، شماره 24 - ( زمستان 1396 )                   جلد 9 شماره 24 صفحات 50-60 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Omrani A, Khodarahmi M, Afshari F. Isolation of Virulence Factors in Five High Virulence Races of Wheat Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and Identifies Sources of Resistance . jcb. 2018; 9 (24) :50-60
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-935-fa.html
عمرانی علی، خدارحمی منوچهر، افشاری فرزاد. تفکیک فاکتورهای بیماری زایی در پنج نژاد پر آزار زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici) و شناسایی منابع مقاومت نسبت به آنها . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1396; 9 (24) :50-60

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-935-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (1424 مشاهده)
شناسایی فاکتورهای بیماری­زایی عامل بیماری زنگ زرد و آگاهی از تعداد و هویت ژن­های مقاومت در مواد اصلاحی گندم روند تولید ارقام مقاومی که بتوانند مقاومت پایداری ایجاد کنند را تسریع می­سازد. به­­منظور بررسی ژنتیکی و تعیین طیف بیماری­زایی و غیر بیماری­زایی ژن­ها، پنج نژاد بیماری زنگ زرد گندم که از مناطق مشهد، ساری، اردبیل، مغان و زرقان جمع­آوری شده بود با استفاده از ژنوتیپ­ها­ی استاندارد و افتراقی بین­المللی زنگ زرد، تعیین نژاد گردیدند. براساس واکنش­ها، جدایه مشهد نژاد 6E158A+، جدایه ساری نژاد 230E158A+، جدایه اردبیل نژاد 6E142A+، جدایه مغان نژاد 166E150A+، و جدایه زرقان نژاد 198E130A+ نام­گذاری شدند. براساس نتایج حاصله برای گیاهان افتراقی حامل ژن­های Yr2، Yr2+، Yr6، Yr7، Yr7+، Yr11،Yr17 ، Yr18، Yr22، Yr23، Yr25 و YrA در مقابل تمام نژادهای مورد مطالعه بیماری­زایی مشاهده گردید و در گیاهان حامل ژن­های Yr1، Yr3، Yr4، Yr5، Yr10، Yr15، Yr24، YrSP و YrCV در مقابل هیچ یک از نژاد‌ها بیماری­زایی مشاهده نشد. سپس به­­منظور ارزیابی میزبان­های زنگ زرد، واکنش مقاومت 45 ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه­ای تحت شرایط گلخانه نسبت به پنج نژاد پرآزار، مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اجزاء مقاومت به زنگ زرد، صفات دوره کمون و تیپ آلودگی یادداشت ­برداری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف بسیار معنی­داری بین واکنش ژنوتیپ­های گندم­ نسبت به نژادها وجود دارد و واکنش مشابهی نسبت به نژادها نداشتند. احتمالاً ژن­های YrND، YrSD، YrSU، Yr32 و Yr27 به ­تنهایی و یا ترکیبات مختلف با سایر ژن­های مقاومت ناشناخته در ژنوتیپ­هایی که مقاومت اختصاص به­نژاد داشتند سبب ایجاد مقاومت در مقابل نژادهایی که برای این ژن­ها بیماری­زا نبودند شده است. استفاده از ژن­های مقاومت موجود در ژنوتیپ­های دارای مقاومت گیاهچه­ای در مناطقی که نژادهای مورد مطالعه یا مشابه شایع هستند، مقدور خواهد بود. ضمن اینکه امکان بروز مقاومت گیاه کامل در شرایط مزرعه­ای در ژنوتیپ­هایی که تحت شرایط گلخانه­ای حساسیت نشان دادند نیز منتفی نیست.
متن کامل [PDF 733 kb]   (525 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: 1396/12/19 | ویرایش نهایی: 1398/1/25 | پذیرش: 1396/12/19 | انتشار: 1396/12/19

فهرست منابع
1. Afshari, F. 2013. Race analysis of Puccinia striiformis f.sp. tritici in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46: 1785-1796. [DOI:10.1080/03235408.2013.778449]
2. Afshari, F. 2011. Status of wheat stripe rust disease in Iran during 2009-2010. In: International wheat stripe rust symposium; April. Aleppo, Syria: ICARDA, 18-21.
3. Afshari, F., K. Nazari and S.H. Abrahimnejad. 2010. Identification of sources of resistance to stripe (yellow) rust in Iranian land races of wheat, 8th International wheat conference, St. Petersburg, Russia, 220 pp.
4. Azimi Kargar, A., F. Afshari, M. Khodarahmi and B. Kaviani. 2012. Evaluation of resistance of some wheat commercial cultivars and elite lines to four pathotypes of Puccinia striformiss f.sp. Tritici. European Journal of Experimental Biology, 2: 1474-1485.
5. Bakhshi, T., R. Bozorgipour, F. Afshari and B. Kaviani. 2012. Evaluation of resistance of some wheat doubled haploid lines to virulence pathotype, the causal agent of wheat leaf rust. European Journal of Experimental Biology, 2: 1486-1491.
6. Boukhatem, N., P.V. Baret, D. Mingeot and J.M. Jacquemin. 2002. Quantitative trait loci for resistance against yellow rust in two wheat-derived recombinant inbred line populations. Theor Appl Genet, 104: 111-118. [DOI:10.1007/s001220200013]
7. Broers, L.H.M. and R.M. Lopez-Atilano. 1993. Components of adult resistance in bread wheat to stripe rust. Proceding of the 6th International Congress of Plant Pathology, 85 pp.
8. Chen, X.M. 2005. Epidemiology and control of strip rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) on wheat. Plant pathology, 27: 314-337. [DOI:10.1080/07060660509507230]
9. Johnson, R., R.W. Stubbs, E. Fuchs and N.H. Chambrlain. 1972. Nomenclature for physiologic race of Puccinia striiformis infecting wheat. Transaction of the British Mycological Society, 58: 475-480. [DOI:10.1016/S0007-1536(72)80096-2]
10. Julio Huerta-Espino, S.A., R. Herrera-Foessel and R.P. Singh. 2010. Genetic analysis of resistance to leaf rust and stripe rust in near-immune CIMMYT wheat 'Chapio', 8th International wheat conference, 1-4 June 2010, St. Petersburg, Russia, 265 pp.
11. Ma, H. and R.P. Singh. 1996. Expression of adult-plant resistance to stripe rust at different growth stage of wheat Plant Disease, 80: 375-379. [DOI:10.1094/PD-80-0375]
12. McNeal, F.H., C.F. Konzak, E.P. Smith, W.S. Tate and T.S. Russell. 1971. A uniform system for recording and processing cereal research data. United State Department of Agricultural Research Services, pp: 34-121.
13. Morgounov, A., H.A. Tufan, R. Sharma, B. Akin, A. Bagci, H.J. Braun, Y. Kaya, M. Keser, T.S. Payne, K. Sonder and R. McIntosh. 2012. Global incidence of wheat rusts and powdery mildew during 1969-2010 and durability of resistance of winter wheat variety Bezostaya 1. Eur J Plant Pathol, 132: 323-340. [DOI:10.1007/s10658-011-9879-y]
14. Omrani, A., M. Khodarahmi and F. Afshari. 2014. Reaction of some wheat cultivars and breeding lines to Puccinia striiformis f. sp. tritici hot races in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47: 1136-1145. [DOI:10.1080/03235408.2013.832865]
15. Omrani, A., M. Khodarahmi and F. Afshari. 2013. Genetics study of resistance to yellow rust in CIMMYT origin wheat advanced lines at seedling and adult plant stages. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46: 2341-2355. [DOI:10.1080/03235408.2013.794529]
16. Pornamazeh, P., F. Afshari and M. Khodarahmi. 2013. The genetic of pathogenicity of Puccinia striiformis f. sp. tritici the cause's agent of wheat yellow rust disease in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46: 1497-1507. [DOI:10.1080/03235408.2013.771440]
17. Pornamazeh, P., F. Afshari and M. Khodarahmi. 2013. Study of resistance components of some promising wheat lines to yellow rust disease in the seedling stage. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46: 2469-2475. [DOI:10.1080/03235408.2013.797702]
18. Rodriguez-Garcia, M.F., J. Huerta-Espino, H.E. Villaseñor-Mir, J.S. Sandoval Islas and R.P. Singh. 2010. Analysis of wheat yellow rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) virulence in the high Valleys of Mexico. Agrociencia, 44: 491-502.
19. Roelfs, A.P., R.P. Singh and E.E. Saari. 1992. Rust Disease of Wheat: Concepts and Methods of Disease Management. CIMMIT, Mexico, 81 pp.
20. Riberio DoVale, F.X., J.E. Parlevliet and L. Zambolim. 2001. Concepts in plant disease resistance. Fitopatologia Brasileria, 26: 577-589. [DOI:10.1590/S0100-41582001000300001]
21. Safavi, S.A. 2015. Effects of yellow rust on yield of race-specific and slow rusting resistant wheat genotypes. J. Crop Prot, 4: 395-408.
22. Shaner, G. 1980. Probit for analyzing latent data in studies of slow rusting resistance. Phytopathology, 70: 1179-1182. [DOI:10.1094/Phyto-70-1179]
23. Sharma-Poudyal, D., X.M. Chen, A.M. Wan, G.M. Zhan, Z.S. Kang, S.Q. Cao, S.L. Jin, A. Morgounov, B. Akin, Z. Mert, S.J.A. Shah, H. Bux, M. Ashraf, R.C. Sharma, R. Madariaga, K. Puri, D. Wellings, C. Xi, K.Q. Wanyera, R. Manninger, K. Ganzález, M.I. Koyda, M. Sanin and L. Patzek.. 2013. Virulence characterization of international collections of the wheat stripe rust pathogen, Puccinia striiformis f. sp. tritici.Plant Disease, 97: 379-386. [DOI:10.1094/PDIS-01-12-0078-RE]
24. Singh, R.P., J. Huerta-Espino, S. Bhavani, S.A. Herrera-Foessel, D. Singh, P.K. Singh, G. Velu, R.E. Mason, Y. Jin, P. Njau and J. Crossa. 2011. Race non-specific resistance to rust diseases in CIMMYT spring wheats. Euphytica, 179: 175-186. [DOI:10.1007/s10681-010-0322-9]
25. Singh, R.P., J. Huerta-Espino and H.M. William. 2005. Genetics and breeding for durable resistance to leaf and strip. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29: 121-127.
26. Torabi, M., V. Mardoukhi, K. Nazari, F. Afshari, A.R. Forootan, M.A. Ramai, H. Golzar and A.S. kashani. 1995. Effectiveness of wheat yellow rust resistance genes in different parts of Iran Gereal Rusts and Powdery Mildow Bulletin, 23: 9-12.
27. Wellings, C.R. 2011. Global status of stripe rust: a review of historical and current threats. Euphytica, 179: 129-141. [DOI:10.1007/s10681-011-0360-y]
28. Zadoks, J.C., T.T. Chang and C.F. Konzak. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14: 415-21. [DOI:10.1111/j.1365-3180.1974.tb01084.x]
29. Ziyaev, Z.M., R.C. Sharma, K. Nazari, A. Morgounov, A.A. Amanov and Z.F. Ziyadullaev. 2011. Improving wheat stripe rust resistance in central Asia and the Caucasus. Euphytica, 179: 197-207. [DOI:10.1007/s10681-010-0305-x]
30. Ziyaev, Z.M., R.C. Sharma, K. Nazari, A.I. Morgounov, A.A. Amanov, Z.F. Ziyadullaev, Z.I. Khalikulov and S.M. Alikulov. 2011. Improving wheat stripe rust resistance in Central Asia and the Caucasus. Euphytica, 179(1): 197-207. [DOI:10.1007/s10681-010-0305-x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb