دوره 16، شماره 49 - ( بهار 1403 )                   جلد 16 شماره 49 صفحات 170-153 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

bagheri F, Pirdashti H, nematzadeh G A, Yaghoubian Y. (2024). Screening of Some 10th Generation of Rice (Oryza sativa L.) Mutant Lines Using Agronomic and Biochemical Evaluations in Saline Conditions. jcb. 16(49), 153-170. doi:10.61186/jcb.16.49.153
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1511-fa.html
باقری فرهاد، پیردشتی همت اله، نعمت زاده قربانعلی، یعقوبیان یاسر. غربالگری برخی لاین‌های موتانت نسل دهم برنج (Oryza sativa L.) از طریق ارزیابی زراعی و بیوشیمیایی در شرایط شور پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 1403; 16 (49) :170-153 10.61186/jcb.16.49.153

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1511-fa.html


پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (372 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: تنش شوری یکی از مهمترین محدودیت‌های کشت برنج در سراسر جهان بهشمار می‏رود. از طرفی استفاده از مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی می‌تواند برای توسعه و ترکیب ژن­های جدید یا آلل‌هایی با اهمیت زراعی، بسیار مهم باشد و باعث سازگاری و پایداری بیشتر ژنوتیپ‌ها به شرایط آب‌و‌هوایی و خاک شود. بههمین جهت، با توسعه و پیشرفت ارقام برنج متحمل و سازگار به شوری می‌توان زمینه افزایش تولید پایدار این محصول را فراهم نمود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی واکنش موتانت‏های نسل دهم (M10) برنج به تنش شوری در مرحله زایشی با استفاده از ویژگی‌های زراعی و بیوشیمیایی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش، 13 لاین موتانت حاصل از پرتوتابی اشعه گاما از چشمه کبالت 60 از ارقام سنگ­طارم، هاشمی و خزر که بهعنوان لاین­های متحمل در مطالعات مولکولی شناسایی شده‏اند، بههمراه ارقام متحمل نونابوکرا و دیلمانی و حساس به شوری برنج شامل IR29 و سپیدرود در سه سطح شوری (0، 4 و 8 دسی‌زیمنس بر متر) از منبع کلرید­سدیم به‏صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی برای صفت­های زراعی و عملکرد و به‏صورت فاکتوریل کرت‏های خرد‌شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی برای صفات بیوشیمیایی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای قابل اندازهگیری برای صفات زراعی در شرایط تنش و بدون تنش شوری شامل تعداد پنجه، تعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، روز تا50 درصد گلدهی و عملکرد تک بوته بود و برای صفات بیوشیمیایی فعالیت آنزیم‏ های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز، محتوای پروتئین، پرولین و مالون‌دی‌آلدهید و درصد نشت الکترولیت محاسبه شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌­های آزمایش نشان داد که اثر ساده شوری و ژنوتیپ و برهم‌کنش آنها برای تمام صفات زراعی مورد مطالعه معنی­دار شد. گستره وسیعی از تنوع ژنتیکی در میان ژنوتیپ‌ها برای صفات زراعی و بیوشیمیایی مورد مطالعه مشاهده شد. در میان صفات، عملکرد شلتوک به‌عنوان بهترین و شاخص‏ترین صفت برای شناسایی ژنوتیپ متحمل در شرایط تنش شوری شناسایی شد. در بین موتانت‌های مورد بررسی در سطوح مختلف شوری بالاترین عملکرد تک بوته در هر سه سطح صفر، چهار و هشت دسی‌زیمنس ‌بر ‌متر بهترتیب برای ژنوتیپهای MP6، MP10 و رقم دیلمانی به‌دست آمد. ژنوتیپ MP10 در سطح شوری هشت دسی‌زیمنس بر متر عملکرد تک بوته نزدیک به رقم دیلمانی (متحمل به شوری) را نشان داد. با افزایش شوری از صفر تا 8 دسی‌زیمنس بر متر میزان صفات اندازهگیری ‌شده روند کاهشی داشتند که بیانگر تأثیر منفی شوری بر صفات مورد مطالعه بود. نمودار تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه براساس صفات زراعی و عملکرد بوته در سطح شوری چهار دسی‌زیمنس بر متر، ژنوتیپ‌ها را به سه گروه مجزا تفکیک نمود. در گروه دوم که رقم دیلمانی بهعنوان شاهد متحمل نیز در آن حضور داشت، ژنوتیپهای MP2، MP3، MP4، MP9 و MP10 قرار گرفتند. نمودار تجزیه خوشه‌ای صفات زراعی و عملکرد حاصل از گروه‌بندی ژنوتیپ‌های موتانت در سطح تنش شوری هشت دسی‌زیمنس بر متر ژنوتیپ ‏ها را به چهار گروه مختلف تفکیک نمود. در گروه سوم دو ژنوتیپ MP9 و MP10 با رقم طارم دیلمانی (متحمل) قرار گرفتند. ضریب همبستگی بین صفات زراعی و عملکرد برای سطح تنش شوری هشت دسی‌زیمنس بر متر نشان داد که عملکرد بوته همبستگی مثبت و معنی‏داری با صفات ارتفاع بوته (0/51=r)، تعداد دانه پر (0/88=r) و وزن هزار دانه (0/63=r) داشت. همچنین، بین تعداد روز تا گلدهی با صفات ارتفاع بوته (0/70- =r) و تعداد دانه پر (0/62-=r) همبستگی منفی و با صفت تعداد پنجه (0/60=r) همبستگی مثبت و معنی‏داری مشاهده شد. تجزیه بای‏پلات براساس صفات زراعی در سطح شوری چهار دسی‌زیمنس بر متر، لاین‏های مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم نمود. گروه اول شامل شش لاین بهعنوان گروه خیلی‌حساس، گروه دوم شامل دو لاین به‏عنوان گروه حساس، گروه سوم با سه ژنوتیپ شامل لاین‏های MP9، MP10 و رقم طارم دیلمانی (شاهد متحمل) به­عنوان گروه متحمل و گروه چهارم با شش ژنوتیپ شامل لاین‏های MP11، MP12، MP13 و رقم نونابوکرا (شاهد متحمل) و همچنین رقم ­های سپیدرود و IR29 با تحمل بالای شوری بود. همچنین تجزیه بای­پلات براساس صفات زراعی در سطح شوری هشت دسی‌زیمنس بر متر، لاین­ها­ی مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم نمود. گروه اول تعداد سه لاین به ‏عنوان گروه خیلی‌حساس، گروه دوم شامل شش لاین بهعنوان گروه حساس، گروه سوم با پنج ژنوتیپ شامل لاین‏های MP11 و MP13 و رقم‏های نونابوکرا (شاهد متحمل)، سپیدرود و IR29 به­ عنوان گروه متحمل و گروه چهارم با سه ژنوتیپ شامل لاین‏های MP9 و MP10 و رقم طارم دیلمانی (شاهد متحمل) با تحمل بالای شوری بود. برای صفات بیوشیمیایی در تنش هشت دسی‌زیمنس بر متر، بیشترین میزان سوپراکسید دیسموتاز در رقم دیلمانی (شاهد متحمل)، پروتئین برای موتانت MP2، پرولین برای موتانت MP3 و کمترین میزان نشت الکترولیت و مالون دی‌آلدهید بهترتیب برای موتانت‌های MP2 و MP10 ثبت شد.

نتیجه‌گیری: در مجموع و با توجه به اولویت عملکرد در مزراع شور، لاین MP10 با عملکرد شلتوک نزدیک به رقم دیلمانی (متحمل داخلی) و ویژگی‌های مطلوب بیوشیمیایی به‌عنوان لاین برتر برای ادامه تحقیقات در شرایط شور انتخاب و شناسایی شد.
متن کامل [PDF 2595 kb]   (102 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1402/7/3 | ویرایش نهایی: 1403/1/29 | پذیرش: 1402/7/29 | انتشار: 1403/1/29

فهرست منابع
1. Abdul Qados, A.M.S. (2011). Effect of salt stress on plant growth and metabolism of bean plant Vicia faba (L.). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 10(1), 7-15. [DOI:10.1016/j.jssas.2010.06.002]
2. Abd Mishani, C., Shahnejat-Bushehri, A. A. 2015. Advanced Plant Breeding. Tehran University Publications. 320p (In Persian).
3. Aebi, H. (1984). Catalase in vitro. Methods in Enzymology, 105, 121-126. [DOI:10.1016/S0076-6879(84)05016-3]
4. Afkhami Ghadi, A., Habibzadeh, F., Hosseini. S.J. (2021). Evaluation of rice genotypes from crossing based on salinity stress tolerance indices. Journal of Crop Breeding, 13(39), 108-121 (In Persian). [DOI:10.52547/jcb.13.39.108]
5. Ahloowalia, Bs., Maluszynski, M. (2001). Induced mutations-A new paradigm in plant breeding. Euphytica, 118, 167-173. [DOI:10.1023/A:1004162323428]
6. Ahmad. P., Jaleel, C.A., Salem, M.A., Nabi, G., Sharma, S. (2010). Roles of enzymatic and non-enzymatic antioxidants in plants during abiotic stress. Critical Reviews in Biotechnology, 30(3), 161-175. [DOI:10.3109/07388550903524243]
7. Ahmad, P., A. Hashem, E.F. Abd-Allah, A.A. Alqarawi, R. John, D. Egamberdieva and S. Gucel. (2015). Role of Trichoderma harzianum in mitigating NaCl stress in Indian mustard (Brassica juncea L.) through antioxidative defense system. Frontiers in Plant Science, 6, 1-15. [DOI:10.3389/fpls.2015.00868]
8. Al-Khatib, M., McNeilly, T., Collins, J.C. (1993). The potential of selection and breeding for improved salt tolerance in lucerne (Medicago sativa L). Euphytica, 65, 43-51. [DOI:10.1007/BF00022198]
9. Anbarasan, K., Sivalingam, D., Rajendran, R., Anbazhagan, M., Chidambaram, A.A. (2013). Studies on the mutagenic effect of EMS on seed germination and seedling characters of Sesame (Sesamum indicum L.) Var. T MV3. International Journal of Research in Biological Sciences, 3, 68-70.
10. Ando, A. (1970). Mutant induction in rice by radiation combined with chemical Protestants and mutagens. In rice breeding with induced mutant II. IAEA. Vienna, 1-5.
11. Bagheri, L. and A. Fallah. (2016). Producing of tolerant cultivars to salinity stress in rice (Oryza sativa L.) using mutation and biotechnology. Agricultural Research, Education and Extension Organization Publications, 50 pp (In Persian).
12. Bagheri, A.A., Khosrovinejad, F. (2015). Investigation of biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes of rice Under the influence of salinity stress. Developmental Biology Quarterly, 8(4), 1-10.
13. Bates, L.S., Waldren, R.P., and Teare, I.D. (1973). Rapid determination of free praline for water-stress studies. Plant and Soil, 39, 205-207. [DOI:10.1007/BF00018060]
14. Biabani, A., Sabouri, H., Nakhzari, A. (2012). Study of yield components of rice cultivars under salinity stress condition. Journal of Plant Production, 19(4), 173-186 (In Persian).
15. Bradford, M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Annual Review of Biochemistry, 72, 248-254. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
16. Beauchamp, C.U., Fridovich, I. (1971). Improved assays for superoxide dismutase and an assay applicable to polyacrylamide gels. Analytical Biochemistry, 44, 276-87. [DOI:10.1016/0003-2697(71)90370-8]
17. Bhattacharjee, S. and A.K. Mukherjee. (2002). Salt stress induced cytosolute accumulation, antioxidant response and membrane deterioration in three rice cultivars during early germination. Seed Science and Technology, 30, 279-287.
18. Chawla, S., Jain, S., Jain, V. (2013). Salinity induced oxidative stress and antioxidant system in salt-tolerant and salt-sensitive cultivars of rice (Oryza sativa L.). Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 1, 27-34. [DOI:10.1007/s13562-012-0107-4]
19. Chanyalew, S., Tefera, H., Singh, H. (2009). Genetic variability, heritability and trait relationships in recombinant inbred lines of tef [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter]. Research Journal of Agriculture &Biolgical Science, 5, 474-479.
20. Chunthaburee, S., A. Dongsansuk, J. Sanitchon, W. Pattanagul and P. Theerakulpisut. (2016). Physiological and biochemical parameters for evaluation and clustering of rice cultivars differing in salt tolerance at seedling stage. Saudi Journal of Biological Sciences, 23, 467-477. [DOI:10.1016/j.sjbs.2015.05.013]
21. Da Luz, V.K., S.F.S. da Silveira, G.M. da Fonseca, E.L. Groli, R.G. Figueiredo, D. Baretta, et al. (2016). Identification of variability for agronomically important traits in rice mutant families. Bragantia, 75, 41-50. [DOI:10.1590/1678-4499.283]
22. Fahad, S., A.A. Bajwa, U. Nazir, S.A. Anjum, A. Farooq, A. Zohaib, S. Sadia, W. Nasim, S. Adkins, S., Saud, M.Z. Ihsan, H. Alharby, C. Wu, D. Wang and J. Huang. (2017). Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options. Frontier in Plant Science, 8, 1-8. [DOI:10.3389/fpls.2017.01147]
23. Fallah, A., Bagheri, L., Nabipour, A., Mogheseh, A. (2018). Comparison agronomical characteristics, yield and grain quality of rice mutant's tolerance to salinity. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 14(2), 79-87
24. FAO. 2021. Global Map of Salt Affected Soils Version 1.0. https://www.fao.org/soils-po.
25. Farooq, S.H., Azam, F. (2006). The use of cell membrane stability (CMS) technique to screen for salt tolerant wheat varieties. Journal of Plant Physiology, 163, 629-637. [DOI:10.1016/j.jplph.2005.06.006]
26. Ghadirnezhad Shiade, Sr., Esmaeili, M., Pirdashti, H., Nematzadeh, Gh. (2021). Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L) mutant lines under salinity stress. Journal of Plant Process and Function, 9(35), 57-72 (In Persian)
27. Gain, P., M annan, M. A., Pal, P. S., Maheb Hossain, M., Parvin, S. (2004). Effect of salinity on some yield attributes of rice. Pakistan Journal of Biological Science, 7(5), 760-762. [DOI:10.3923/pjbs.2004.760.762]
28. Ghorbani, M., R. Hosseini and M. Zahed. (2007). Effect of NaCl stress on 10 rice genotypes in vegetative stage. Journal of Agricultural Science and Natural Recourse, 5, 84-87 (In Persian).
29. Gupta, B., Huang, B. (2014). Mechanism of salinity tolerance in plants: physiological, biochemical, and molecular characterization. International Journal of Genomics, 1-18. [DOI:10.1155/2014/701596]
30. Hasamuzzaman, M., Fujita, M., Islam, M. N., Ahamed, K. U. and Nahar, K. (2009). Performance of four irrigated rice varieties under different levels of salinity stress. International Journal of Integrative Biology, 6(2), 85-90.
31. Hashemi et al. (1997). Utilization of saline water in sustainable agriculture. Mashhad University Jahad. Mashhad (In Persian).
32. Heath, R. L. & Packer, L. (1968). Photoperoxidation in isolated chloroplasts. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Archives of Biochemistry and Biophysics, 125, 189-198. [DOI:10.1016/0003-9861(68)90654-1]
33. Hosseini, Sj., Tahmasebi, Z., Pirdashti, H. (2012). Screening of rice (Oryza sativa L.) genotypes for NaCl tolerance at early seedling stage. International Journal of Agronomy and Plant Production, 3(8), 274-283 (In Persian).
34. Hoang, T., Tran, T., Nguyen, T., Williams, B., Wurm, P., Bellairs, S. and Mundree, S. (2016). Improvement of salinity stress tolerance in rice: challenges and opportunities. Agronomy, 6, 54-60. [DOI:10.3390/agronomy6040054]
35. Ismail, A.M. and T. Horie. (2017). Genomics, physiology, and molecular breeding approaches for improving salt tolerance. Annual Review of Plant Biology, 68, 405-434. [DOI:10.1146/annurev-arplant-042916-040936]
36. Ismail, A.M., J.D. Platten and B. Miro. (2013). Physiological bases of tolerance of abiotic stresses in rice and mechanisms of adaptation. ORYZA-An International Journal on Rice, 50(2), 91-99.
37. Information and Communication Technology Center of the Ministry of Agricultural Jihad. (2022). Report on the level, production and performance of crops in 2020-2021.
38. Jafari Rad, S., Zavareh, M., Khaledian, M, M., Rezai, M. (2014). Evaluation of the tolerance of different genotypes of rice to irrigation water salinity. Journal of Production and Processing of Agricultural and Horticultural Products, 17(5), 1-12 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.17.1]
39. Jana, M.K., Roy, K. (1973). Induced quantitative mutations in rice. Radiation Botany, 13, 245-257. [DOI:10.1016/S0033-7560(73)90296-2]
40. Khademian R, Babaeian Jelodar N, Kianoosh, Gh. (2004) Study of gamma radiation mutagenesis effects on some Iranian rice cultivars. Researches on Agricultural Sciences and Natural Resources of Khazar, 2, 16-26 (In Persian).
41. Khalily, M., Naghavi. M. R. (2020). Effect os salinity stress on physiological characteristics and protein profile of tolerant and sensitive barley (Hordeum vulgare) cultivars at vegetative growth stage. Iranian Journal of Crop Sciences, 22(1), 32-49 (In Persian). [DOI:10.29252/abj.22.1.32]
42. Kanawapee, N., Sanitchon, J., Lontom, W., Threerakulpisut. P. (2012). Evaluation of salt tolerance at the seedling stage in rice genotypes by growth performance, ion accumulation, proline and chlorophyll content. Plant and Soil, 358, 235-249. [DOI:10.1007/s11104-012-1179-6]
43. Kapoor, K. and Srivastava, A. (2010). Assessment of salinity tolerance of Vinga mungo var. Pu-19 using ex vitro and in vitro methods. Asian Journal of Biotechnology, 2, 73-85. [DOI:10.3923/ajbkr.2010.73.85]
44. Khanna-Chopra, R. and Selote, D. S. (2007). Acclimation to drought stress generates oxidative stress tolerance in drought-resistant than -susceptible wheat cultivar under field conditions. Environmental Experimental Botany, 60, 276-283. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2006.11.004]
45. Kibria, M. G., Hossain, M., Murata, Y. and Hoque, M. A. (2017). Antioxidant Defense Mechanisms of Salinity Tolerance in Rice Genotypes. Rice Science, 24(3), 155-162. [DOI:10.1016/j.rsci.2017.05.001]
46. Krishnamurthy, S.L., Gautam, R. K., Sharma, P.C., Sharma, D.K. (2016). Effect of different salt stresses on agro-morphological traits and utilisation of salt stress indices for reproductive stage salt tolerance in rice. Field Crops Research, 190, 26.33. [DOI:10.1016/j.fcr.2016.02.018]
47. Lee, S.Y., Cheong, J.I., Kim, T.S. (2003). Production of doubled haploids through anther culture of M1 rice plants derived from mutagenized fertilized egg cells. Plant Cell Report, 22, 218-223. [DOI:10.1007/s00299-003-0663-0]
48. Majidi Mehr, A., Amiri Fahliani, R. (2016). Analysis of the effect of salinity on chlorophyll content, chlorophyll fluorescence indices and grain yield of some rice cultivars. Journal of Crop Plant Breeding, 8(18), 183-190 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.183]
49. Maluszynski, M., K. Nichterlein, L. Van Zanten and S. Ahloowalia. (2000). Officially released mutant varieties-the FAO/IAEA Database (INIS-XA-291). International Atomic Energy Agency (IAEA): IAEA.
50. Mardani-Nezhad, S.H., Vazirpour, M. (2007). The study of seed viability, amount of proline and chlorophyll of local genotypes of rice under salt stress. Journal of Agroecology, 3, 69-80 (In Persian).
51. Mekawy, A.M.M., M.N. Abdelaziz and A. Ueda. (2018). Apigenin pretreatment enhances growth and salinity tolerance of rice seedlings. Plant Physiology and Biochemistry, 130, 94-104. [DOI:10.1016/j.plaphy.2018.06.036]
52. Mirdar mansouri, Sh., Babaian Jelodar. N., bagheri, N. (2013). The effect of NaCl stress on reproductive growth of Iranian rice based on tolerance and selection indices using biplot method. Journal of Plant Production Research, 19(1), 67-84 (In Persian).
53. Ministry of Jihad Agriculture. (2022). Report on the level, production and performance of agricultural crops in the agricultural year of 2020-2021. Information and Communication Technology Center. 91 pp (In Persian).
54. Mohammadi-Nejad, G., Singh, R. K., Arzani, A., Sabouri, H., Gregorio, G. B., and Rezaie, A. M. (2012). Evaluation of salinity tolerance in rice genotypes. International Journal of Plant Production, 4, 199-208 (In Persian).
55. Mondal, M.M., Puteh, A. B., Malek, M. A., Rafii, M.Y. (2013). Salinity induced morpho-physiological characters and yield attributes in rice genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(2), 610-614.
56. Moumeni, A., Mohammadian, M., Nouri, M.Z. (2008). Field Screening of Rice Genotypes for Salinity Tolerance in Mazandara. Electronic Journal of Crop Production, 2(2), 129-144 (In Persian).
57. Musavizadeh, Z.S., Najafi-Zarini, H., Hashemi- Petroudi, S. H.R., Kazemitabar, S.K. (2018). Assessment of proline, chlorophyll and malondialdehyde in sensitive and tolerant rice (Oryza sativa L.) cultivars under salt stress conditions. Journal of Crop Breeding, 10, 28-35 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.25.28]
58. Muthusamy A, Jayabalan N. (2013). Variation in seed protein content of cotton mutant lines by in vivo and in vitro mutagenesis. Journal of Environmental Biology, 34, 11-16.
59. Mutant Variety Database. (2022). International Atomic Energy Agency (IAEA).
60. Noble CL, Rogers ME. (1992). Arguments for the use of physiological criteria for improving the salt tolerance in crops. An International Journal on Plant-Soil Relationships, 146, 99-107. [DOI:10.1007/BF00012001]
61. Negrao, S., S.M. Schmöckel and M. Tester. (2017). Evaluating physiological responses of plants to salinity stress. Annals of Botany, 119, 1-11. [DOI:10.1093/aob/mcw191]
62. Oladi, M., Nemat Zadeh, Gh., Gholizadeh, A and Afkhami, A. (2014). Evaluation of rice mutant lines resulting from gamma radiation under salinity stress. 16th National Rice Conference. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Sari (In Persian).
63. Oladi Ghadikolaei, M., Nematzadeh Ghara, G.A., Ranjbar, G. A., Hashemi-petroudi, S.H. (2020). Identification of rice mutants tolerant to salt stress via biochemical, quantitative and molecular evaluation. Journal of Plant Process and Function, 10(42), 295-312 (In Persian).
64. Oladi Ghadikolaei, M., Nematzadeh Ghara, G.A., Ranjbar, G. A., Hashemi-petroudi, S.H. (2020). Molecular validation of genes responsive to salinity stress and evaluation of their allelic diversity in mutant rice. Journal of Plant Process and Function, 9(5), 57-69 (In Persian).
65. Pasha, A., Babaeian Jelodar, N., Bagheri, N., Najafi Zarrini, H. (2022). Evaluation of Morphological Behavior of Some Rice Genotypes under Drought Stress. Journal of Crop Breeding, 13(40), 142-150 [DOI:10.52547/jcb.13.40.142]
66. (In Persian(.
67. Pundir, P., Sharma, P.C., Krishnamurthy, S.L., Devi, A., Warraich, A.S., Sharma, A.K. (2016). Utilization of Salt Stress Indices and Genetic Variability in F2 Population (PS5×CSR10) of Rice for Salinity Tolerance at Reproductive Stag. Journal of Soil Salinity and Water Quality, 8(1), 14-24.
68. Rahman, M.A., M.J. Thomson, M. Shah-E-Alam, M.D. Ocampo, J. Egdane and A.M. Ismail. (2016). Exploring novel genetic sources of salinity tolerance in rice through molecular and physiological characterization. Annals of Botany, 117, 1083-1097. [DOI:10.1093/aob/mcw030]
69. Razzaque, S., T. Haque, S.M. Elias, M.Z. Rahman, S. Biswas, S. Schwartz, A.M. Ismail, H. Walia, T.E. Juenger and Z.I. Seraja. (2017). Reproductive stage physiological and transcriptional responses to salinity stress in reciprocal populations derived from tolerant (Horkuch) and susceptible (IR29) rice. Scientific Reports, 7, 46138. [DOI:10.1038/srep46138]
70. Shabala, S. and Mackay, A. (2011). Ion transport in halophytes. Advances in Botanical Research, 57, 151-19. [DOI:10.1016/B978-0-12-387692-8.00005-9]
71. Sabori, H., A. Rezai and A. Moumeni. (2007). Evaluation salinity tolerance of traditional and breeding Iranian rice genotypes. Agricultural Science and Natural Recourse Journal, 45, 47-63 (In Persian).
72. Saeedzadeh, F., Taghizadeh, R., Gurbanov, E. (2018). Investigating the effect of salinity on agronomic and biochemical traits of different rice cultivars under field conditions. Quarterly Scientific Research Journal of Physiology of Crop Plants, 9(36), 101-120 (In Persian).
73. Saleem MY, Mukhtar Z, Cheema AA, Atta BM. (2005). Induced mutation and in vitro techniques as a method to induce salt tolerance in Basmati rice (Oryza sativa L.). International Journal of Environmental Science Technology, 2, 41-145. [DOI:10.1007/BF03325868]
74. Sayed, O.E.E., Rizkalla, A.A., Sabri SRS. (2007). In vitro Mutagenesis for genetic improvement of salinity tolerance in wheat. Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4, 377-383.
75. Shereen, A., Ansari, R., Mumtaz, S., Bughio, Hr., Mujtaba, Sm., Shirazi, Mu., Khan, Ma., (2009). Impact of gamma irradiation induced changes on growth and physiological responses of rice under saline conditions. Pakistan Journal of Botany, 41, 2487-2495.
76. Shereen A, Mumtaz S, Raza S, Khan, MA and Solangi S. (2005). Salinity effects on seedling growth and yield components of different inbred rice lines. Pakistan Journal of Botany, 37, 131-139.
77. Sibole, J. V., Cabot, C., Poschenreder, C. and Barcelo, J. (2003). Efficient leaf ion partitioning, an overriding condition for abscisic acid-controlled stomatal and leaf growth responses to NaCl salinization in two legumes. Journal of Experimental Botany, 54, 2111-2119. [DOI:10.1093/jxb/erg231]
78. Singh YP, Singh Dhananjaya, Sharma SK and Krishnamurthy SL. (2013). Evaluation of rice genotypes for yield, physiological and biological traits in sodic soils. Journal of Soil Salinity and Water Quality, 5(1), 40-49.
79. Wang, W.S., X. Zhao, M. Li, L. Huang, J. Xu, F. Zhang, Y. Cui, B. Fu and Z. Li. (2016). Complex molecular mechanisms underlying seedling salt tolerance in rice revealed by comparative transcriptome and metabolomic profiling. Journal of Experimental Botany, 67(1), 405-419. [DOI:10.1093/jxb/erv476]
80. Waziri, A., Kumar, P., Purty, R.S. (2016). Saltol QTL and Their Role in Salinity Tolerance in Rice. Austin Journal Biotechnology and Bioengineering, 3(3), 1-5.
81. Wi SJ., Kim WT., Park KY. (2006). Overexpression of carnation S-adenosylmethionine decarboxylase gene generates a broad-spectrum tolerance to abiotic stresses in transgenic tobacco plants. Plant Cell Reports, 25, 1111-1121. [DOI:10.1007/s00299-006-0160-3]
82. Xie, X., Z. He, N. Chen, Z. Tang, Q. Wang and Y. Cai. (2019). The roles of environmental factors in regulation of oxidative stress in plant. BioMed Research International, 1-11. [DOI:10.1155/2019/9732325]
83. Yong, M.T., C.A. Solis, B. Rabbi, S. Huda, R. Liu, M. Zhou, L. Shabala, G. Venkataraman, S. Shabala and Z.H. Chen. (2020). Leaf mesophyll K+ and Cl− fluxes and reactive oxygen species production predict rice salt tolerance at reproductive stage in greenhouse and field conditions. Plant Growth Regulation, 92, 53-64. [DOI:10.1007/s10725-020-00619-y]
84. Yonsi Melredi, A., Nematzadeh, Q., A. Pak Din Parisi, A. (2018). Antioxidant responses of different tissues of Aeluropus littoralis to salinity stress. Journal of Plant Process and Function, 8(32), 433-445 (In Persian).
85. Zhang ZH., Liu Q., Song HX., Rong XM., Ismail AM. (2012). Responses of different rice (Oryza sativa L.) genotypes to salt stress and relation to carbohydrate metabolism and chlorophyll content. African Journal of Agricultural Research, 7(1), 19-27. [DOI:10.5897/AJAR11.834]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb