دوره 12، شماره 35 - ( پاییز 1399 )                   جلد 12 شماره 35 صفحات 17-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimizadeh R, Hosseinpour T, Alt Jafarby J, Shahbazi Homonlo K, Armion M, Sharifi P. (2020). Stability Analysis of Durum Wheat Genotypes by GGE Biplot Method. jcb. 12(35), 1-17. doi:10.52547/jcb.12.35.1
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1137-fa.html
کریمی‌زاده رحمت‌الله، حسین‌پور طهماسب، آلت‌جعفربای جبار، شهبازی هومونلو کمال، آرمیون محمد، شریفی پیمان. ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های گندم دوروم به روش GGE بای‌پلات پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 1399; 12 (35) :17-1 10.52547/jcb.12.35.1

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1137-fa.html


گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (1860 مشاهده)
تعداد 19 لاین گندم دوروم برگزیده از آزمون مقدماتی عملکرد به‌همراه رقم شاهد دهدشت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پنج منطقه گچساران، گنبد، مغان، خرم‌آباد و ایلام طی سه سال زراعی 1394-1391 بررسی شدند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ، سال و مکان و برهمکنش سال × مکان، سال × ژنوتیپ و ژنوتیپ × سال × مکان بر عملکرد دانه معنی‌دار بود. آزمون اسکریت نشان داد که چهار مؤلفه اصلی اول سهم قابل توجهی در توجیه برهمکنش ژنوتیپ در محیط (GEI) داشتند، به‌طوری‌که مؤلفه اصلی اول و دوم به‌ترتیب 70/22٪ و 71/18٪ از تغییرات را توجیه می‌کردند. نمودار موزائیکی نشان داد که 54/11٪ از تنوع کل ناشی از اثر ژنوتیپ و 46/88٪ ناشی از برهمکنش ژنوتیپ در محیط بود. نمودار گرمایی نیز نشان داد که ژنوتیپ‌های 16، 19 و 20 دارای عملکرد بالا در بسیاری از محیط‌ها بودند. نمای چندضلعی بای‌پلات نشان داد که ژنوتیپ‌های 8، 7، 20 و 13 با توجه به نزدیک بودن به مبدأ بای‌پلات، ژنوتیپ‌هایی با پایداری عمومی بالا به محیط‌های آزمایشی بودند و همچنین ژنوتیپ‌های 18، 15 و 11 سازگار به هیچ‌کدام از محیط‌ها نبودند. مطالعه همزمان اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط با نمای محور تستر متوسط (ATC) از بای‌پلات نشان داد که ژنوتیپ‌های نزدیک به محور ATC، شامل ژنوتیپ‌های 2، 7، 1 و 20 علاوه بر پایدار بودن نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها، دارای عملکرد بالاتر از متوسط کل بودند و می‌توانند به‌عنوان ژنوتیپ‌های پایدار در نظر گرفته شوند. نمای بای‌پلات ژنوتیپ ایده‌آل نیز نشان داد که ژنوتیپ‌های 1  و 2 نزدیک‌ترین ژنوتیپ به ژنوتیپ ایده‌آل و در نتیجه مطلوب‌ترین آن‌ها بودند. نمای برداریGGE  بای‌پلات نشان ‌داد که محیط‌های با توانایی تمایز و نمایندگی (1 و 3)، محیط‌های مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ‌های سازگار بودند. در مجموع، ژنوتیپ‌های 8، 7، 20 و 13 با نماهای مختلف بای‌پلات، علاوه بر پایداری از عملکرد بالاتری نیز برخوردار بودند و می‌توانند برای گزینش یا توصیه رقم استفاده شوند.
متن کامل [PDF 1592 kb]   (977 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: 1399/3/13 | ویرایش نهایی: 1402/3/8 | پذیرش: 1399/5/27 | انتشار: 1399/7/10

فهرست منابع
1. Abate, F., F. Mekbib and Y. Dessalegn. 2015. GGE Biplot analysis of multi-environment yield trials of durum wheat (Triticum turgidum Desf.) genotypes in north western Ethiopia. American Journal of Experimental Agriculture, 8(2): 120-129. [DOI:10.9734/AJEA/2015/9994]
2. Aghaee-Sarbarzeh, M., M. Dastfal, H. Farzadi, A. Andarzian, A. Shahbazpour Shahbazi, M. Bahari and H. Rostami. 2012. Evaluation of durum wheat genotypes for yield and yield stability in warm and dry areas of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 28-1(2): 315-325 (In Persian).
3. Aghaei, S., M. Nasr-Esfahani and E. Tohidi-Nejad. 2016. Assessment of quality traits of some advanced lines of durum wheat at Isfahan. Journal of Crop Breeding, 8(19): 1-16 (In Persian).
4. Akcura, M., Y. Kaya, S. Taner and R. Ayranici. 2006. Parametric stability analysis for grain yield of durum wheat. Plant, Soil and Environment, 52: 254-261. [DOI:10.17221/3438-PSE]
5. Alipour, H., H. Abdi, Y. Rahimi and M.R. Bihamta. 2019. Investigating grain yield and yield stability of wheat cultivars introduced in Iran over the last half century. Cereal Research, 9(2): 157-167 (In Persian).
6. Badri, H., R. Mohammadi and A. Atminan. 2020. Study on Adaptability and Grain Yield Stability of Durum Wheat Genotypes. Journal of Crop Breeding, 12(33):119-126 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.12.33.119]
7. Bernal, E.F. and P.G. Villardon. 2016. GGEBiplotGUI: Interactive GGE Biplots in R. https://cran.r-project.org/ web/packages/GGEBiplotGUI/index.html.
8. Eberhart, S.A. and W.A. Russel. 1966. Stability parameters for comparing varieties. Crop Science 6: 36-40. [DOI:10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x]
9. Esmaeilzadeh Moghaddam, M., S. Tahmasebi, G.A. Lotf Ali Ayeneh, H. Akbari Moghadam, K. Mahmoudi, M. Sayyahfar, S.M. Tabib Ghaffari and H. Zali. 2018. Yield stability evaluation of bread wheat promising lines using multivariate methods. Cereal Research, 8(3): 333-344 (In Persian).
10. Gauch, H.G. and R.W. Zobel 1996. AMMI analysis of yield trials. PP. 85-122. In: M. S. Kang and H. G. GauchJr (Eds.), Genotype by Environment Interaction, CRC Press, Boca Raton, New York. [DOI:10.1201/9781420049374.ch4]
11. Ghaedrahmati, M., T. Hossein Pour and A. Ahmadi. 2017. Study of Grain Yield Stability of Durum Wheat Genotypes using AMMI. Journal of Crop Breeding, 9: 67-75 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.9.23.67]
12. Jafari, T. and E. Farshadfar. 2018. Stability analysis of bread wheat genotypes (Triticum aestivum L.) by GGE biplot. Cereal Research, 8(2): 1-13 (In Persian).
13. Jahromi, M.A., M. Khodarahmi, A.R. Mohammadi and A. Mohammadi. 2011. Stability analysis for grain yield of promising durum wheat genotypes in southern warm and dry agro-climatic zone of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences, 13: 565-579 (In Persian).
14. Karimizadeh, R., A. Asghari, R. Chinipardaz, O. Sofalian and A. Ghaffari. 2016. Application of GGE biplot analysis to evaluate grain yield stability of rainfed spring durum wheat genotypes and test locations by climatic factors in Iran. Crop Breeding Journal, 4(1): 41-49.
15. Karimizadeh, R., M. Mohammadi, M.M. Sheikh, V. Bavi, T. Hosseinpour, H. Khanzadeh, H. Ghojogh and M. Armioun. 2011. Application of multi-variate methods in determining grain yield stability of of durum wheat genotypes in semi-warm dry land areas of Iran. Modern Genetics Journal, 6: 33-48 (In Persian).
16. Karimizadeh, R., M. Mohammadi, N. Sabaghni, A.A. Mahmoodi, B. Roustami and F. Seyyedi. 2013. GGE biplot analysis of yield stability in multi-environment trials of lentil genotypes under rainfed condition. Not Sci Biol 5:256-262. [DOI:10.15835/nsb529067]
17. Kaya, Y. and M. Turkoz. 2016. Evaluation of genotype by environment interaction for grain yield in durum wheat using non-parametric stability statistics. Turkish Journal of Field Crops, 21(1): 51-59. [DOI:10.17557/tjfc.48198]
18. Kaya, Y., M. Akcura and S. Taner. 2006. GGE-biplot analysis of Multi-Environment yield trials in bread wheat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 325-337.
19. Kearsey, M.J. and H.S. Pooni. 1996. The genetical analysis of quantitative traits. Chapman and Hall, London. [DOI:10.1007/978-1-4899-4441-2]
20. Kroonenberg, P.M. 1995. Introduction to biplots for GE tables. Department of Mathematics, Research Report 51. Australia: Univ. of Queensland. 22 p.
21. Laffont, J.L., M. Hanafi and K. Wright. 2007. Numerical and graphical measures to facilitate the interpretation of GGE biplots. Crop Science 47: 990-996. doi:10.2135/cropsci2006.08.0549. [DOI:10.2135/cropsci2006.08.0549]
22. Mendiburu. F. 2019. Agricolae tutorial. http://tarwi.lamolina.edu.pe/~fmendiburu.
23. Mohammadi, M., R. Karimizadeh, T. Hosseinpour, H. Ghojogh, K. Shahbazi and P. Sharifi. 2017. Use of parametric and non-parametric methods for genotype × environment interaction analysis in bread wheat genotypes. Plant Genetic Researches, 4(2): 75-88 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.4.2.75]
24. Mohammadi, R., A. Abdullahi, R. Haghparast, M. Aghaee and M. Rostaii. 2007. Nonparametric methods for evaluating of winter wheat genotypes in multi-environment trials. World Journal of Agricultural Sciences, 3(2): 137-242.
25. Mohammadi, R., M. Armion, B. Sadeghzadeh, S. Golkari, Gh. Khalilzadeh, H. Ahmadi, Gh, Abedi-Asl and M. Eskandari. 2016. Assessment of grain yield s tability and adaptability of rainfed durum wheat breeding lines. Applied Field Crops Research, 29(4): 25-42 (In Persian).
26. Mohammadi, R., M. Armion, D. Sadeghzadeh, A. Amri and M. Nachit. 2011. Analysis of Genotype-by-Environment Interaction for Agronomic Traits of Durum Wheat in Iran. Plant Production Science, 14(1): 15-21. [DOI:10.1626/pps.14.15]
27. Mohammadi, R., M. Armion, E. Zadhassan and M. Eskandari. 2014. Analysis of genotype × environment interaction for grain yield in rainfed durum wheat. Iranian Journal of Dryland Agriculture, 1(4): 1-16 (In Persian).
28. Mohammadi, R., R. Haghparast, A. Amri and S. Ceccarelli. 2010. Yield stability of rainfed durum wheat and GGE biplot analysis of multi-environment trials. Crop and Pasture Science, 61: 92-101. [DOI:10.1071/CP09151]
29. Najafi Mirak, T., M. Dastfal, B. Andarzian, H. Farzadi, M. Bahari and H. Zali. 2019. Evaluation of durum wheat cultivars and promising lines for yield and yield stability in warm and dry areas using AMMI model and GGE biplot. Journal of Crop Breeding, 10(28): 1-12 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.28.1]
30. Najafi Mirak, T., M. Dastfal, B. Andarzian, H. Farzadi, M. Bahari and H. Zali. 2018. Assessment of non-parametric methods in selection of stable genotypes of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). Iranian Journal of Crop Sciences, 19(2): 126-138 (In Persian).
31. Rakshit, S., K.N. Ganapathy, S.S. Gomashe, A. Rathore, R.B. Ghorade, M.V.G. Kumar, K. Ganesmurthy, S.K. Jain, M.Y. Kamtar, J.S. Sachan, S.S. Ambekar, B.R. Ranwa, DG. Kanawade, M. Balusamy, D. Kadam, A. Sarkar, V.A. Tonapi, J.V. Patil. 2012 GGE biplot analysis to evaluate genotype, environment and their interactions in sorghum multi-location data. Euphytica, 185: 465-479. [DOI:10.1007/s10681-012-0648-6]
32. Sadeghzadeh, B., R. Mohammadi, H. Ahmadi, G.R. Abedias, M.M. Ahmadi, M. Mohammadfam, N. Bahrami, M.S. Khaledian and A.A. Naserian. 2018. GGE biplot and AMMI application in the study of adaptability and grain yield stability of durum lines under dryland conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences, 11(2): 241-260 (In Persian).
33. Samonte, S.O.P.B., L.T. Wilson, A.M. McClung and J.C. Medley. 2005. Targeting cultivars onto rice growing environments using AMMI and SREG GGE biplot analysis. Crop Science, 45: 2414-2424. [DOI:10.2135/cropsci2004.0627]
34. Sharifi, P., H. Aminpanah, R. Erfani, A. Mohaddesi and A. Abbasian. 2017. Evaluation of Genotype×Environment Interaction in Rice Based on AMMI model in Iran. Rice science, 24(3): 173-180. [DOI:10.1016/j.rsci.2017.02.001]
35. Singh, C., A. Gupta, V. Gupta, P. Kumar, R. Sendhil, B.S. Tyagi, G. Singh, R. Chatrath and G.P. Singh. 2019. Genotype x environment interaction analysis of multi-environment wheat trials in India using AMMI and GGE biplot models. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 19(3): 309-318. [DOI:10.1590/1984-70332019v19n3a43]
36. Trethowan, R. and M. Reynolds. 2007. Drought resistance: genetic approaches for improving productivity under stress, In: R. M. Trethowan and M. Reynolds, (eds.) Wheat Production in Stressed Environments, 289-299. Springer Pub., The Netherlands. [DOI:10.1007/1-4020-5497-1_37]
37. Wright, K. and J.L. Laffont. 2018. Package 'gge'. https://github.com/kwstat/gge/issues.
38. Yan, W. 2019. LG biplot: a graphical method for mega-environment investigation using existing crop variety trial data. Scientific Reports, 9: 7130: 1-8. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43683-9 [DOI:10.1038/s41598-019-43683-9.]
39. Yan, W. and I. Rajcan. 2002. Biplot Analysis of Test Sites and Trait Relations of Soybean in Ontario. Crop Science, 42(1):11-20. doi: 10.2135/cropsci2002.1100. [DOI:10.2135/cropsci2002.1100]
40. Yan, W. and M.S. Kang. 2003. GGE biplot analysis: a graphical tool for breeders, Geneticists and Agronomists. 1st Edn, CRC Press LLC., Boca Raton, Florida, pp: 271. [DOI:10.1201/9781420040371]
41. Yan, W. and N.A. Tinker. 2006. Biplot analysis of multi-environment trial data: Principles and applications. Canadian Journal of Plant Scince, 86: 623-645. [DOI:10.4141/P05-169]
42. Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheny and Z. Szlavnics. 2000. Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. Crop Science, 40: 597-605. [DOI:10.2135/cropsci2000.403597x]
43. Yan, W., M.S. Kang, B. Ma, S. Wood and P.L. Cornelious. 2007. GGE biplot vs. AMMI analysis of genotype by environment data. Crop Science, 47: 643-655. [DOI:10.2135/cropsci2006.06.0374]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb