دوره 12، شماره 34 - ( تابستان 1399 )                   جلد 12 شماره 34 صفحات 115-129 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Daei alhag D, Rashidi V, Aharizad S, Farahvash F, Mirshekari B. Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions. jcb. 2020; 12 (34) :115-129
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1095-fa.html
داعی الحق داود، رشیدی ورهرام، اهری زاد سعید، فرح وش فرهاد، میرشکاری بهرام. گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1399; 12 (34) :115-129

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1095-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده:   (291 مشاهده)
     به­ منظور گروه بندی ژنوتیپ ­های پیشرفته گندم بهاره، 28 ژنوتیپ گندم به ­صورت دو آزمایش جداگانه تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی (با قطع آبیاری در مرحله ظهور 50% سنبله ­های هر واحد آزمایشی) و طی دو سال زراعی 96-95 و 97-96 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب داده­های حاصل از ارزیابی صفات نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات در سطح احتمال 1% اختلاف معنی­ داری وجود داشت. برهمکنش ژنوتیپ × شرایط آبیاری از نظر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و شاخص برداشت در سطح احتمال 5% و برای صفات وزن هزاردانه و بیوماس در سطح احتمال 1%  معنی­ دار بود و نشان داد که ژنوتیپ ­های مورد مطالعه در شرایط مختلف آبیاری واکنش­ های متفاوتی از نظر این صفات داشتند. برای صفات تعداد سنبله، طول سنبله و طول پدانکل این برهمکنش غیرمعنی­دار بود. در تجزیه خوشه ­ای ژنوتیپ­ های مورد مطالعه بر اساس کلیه صفات مورد ارزیابی در هر دو شرایط آبیاری، در دو گروه قرار گرفتند که نتایج حاصل از تابع تشخیص نیز این گروه­ بندی­ ها را تائید کرد. در شرایط بدون تنش خشکی گروه اول شامل ژنوتیپ های دریا، شیرودی، ERWYT-94-4، روشن، ERWYT-94-7، URBWYT-94-2 و URBWYT-94-4 بود که از نظر تمامی صفات به­غیر از شاخص برداشت میانگین بالاتری از میانگین کل داشتند. در شرایط تنش خشکی گروه دوم که شامل ژنوتیپ­ های دریا، شیرودی، آفتاب، URBWYT-94-3، ERWYT-94-4، URBWYT-94-6، روشن، ERWYT-94-7، URBWYT-94-7، URBWYT-94-8، URBWYT-94-9، URBWYT-94-10، URBWYT-94-2 و URBWYT-94-4­ بود، از نظر تمامی صفات میانگین بالاتری از میانگین کل داشتند. بهترین ژنوتیپ­ ها از نظر هر دو تجزیه خوشه ­ای تحت هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی ژنوتیپ­ های دریا، شیرودی، روشن،  URBWYT-94-2، URBWYT-94-4،ERWYT-94-4  و ERWYT-94-7 بودند.
متن کامل [PDF 890 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1398/8/26 | ویرایش نهایی: 1399/5/5 | پذیرش: 1399/3/24 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Aharizad, S., V. Ahmadi and A. Mohammadi. 2010. Response of Bread Wheat Recombinant Inbred Lines to Drought Stress and Their Grouping. Journal of Crop and Weed Ecophysiology, 3(15): 67-78.
2. Abedini, S., G. Mohammadi-Nejad and B. Nakhoda. 2016. Evaluation of agronomic traits and Yield Potential Diversity Inbreed Wheat Inbred Lines Triticum aestivum L. Derived from Roshan×Falat Cultivar. Journal of Crop Breeding, 8(20): 1-10 (In Persian).
3. Aliu, S. and S. Fetahu. 2010. Determination on genetic variation for morphological traits and yield components of new winter wheat (Triticum aestivum L.) lines. Notulae Scientia Biologicae, 2(1): 121-124. [DOI:10.15835/nsb213594]
4. Amiri, R., S. Bahraminejad, S.H. Sasani and M. Ghobadi. 2014. Genetic evaluation of 80irrigated read wheat genotypes for drought tolerance indices. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20: 101-111.
5. Bihamta, M.R., M. Shirkavand, J. Hasanpour and A. Afzalifar. 2018. Evaluation of Durum Wheat Genotypes under Normal Irrigation and Drought Stress Conditions. Journal of Crop Breeding, 9(24): 119-136 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.9.24.119]
6. Cooper, M., D.E. Byth and D.K. Woodruff. 1994. An investigation of the grain yield adaptation of advanced CIMMYT wheat lines to water stress environments in Queensland I: Crop physiological analysis. Australian Journal of Agricultural Research, 45: 965-984. [DOI:10.1071/AR9940965]
7. Dastfal, M., V. Barati, Y. Emam, H. Haghighatnia and M. RamezanPour. 2012. Evaluation of grain yield and yield component in wheat genotypes under late drought stress in Darab Zone. Seed and Plant Production Journal, 27:195-217.
8. Dehghan, A., M. Khodarahmi, A. Majidi Harvan and F. Paknezhad. 2010. Genetic variation of morphological and physiological traits in durum wheat lines. Seed and Plant Improvement Journal, 26: 103-120 (In Persian).
9. Ezzat Ahmadi, M., G. Nour Mohammadi, M. Ghodsi and M. Kafi. 2012. Evaluation of drought toleranceand use of promising bread wheat genotypes stem resources under different water and photosynthesis stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 9: 758-769.
10. Foroozanfar, M., M. Bihamta, A. Peyghambary, H. Zeynal. 2011. Evaluation of Bread Wheat Genotypes Under Normal and Water Stress Conditions for Agronomic Traits. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 21(3): 33.
11. Hasheminezhad, S.E., M. Shekarpour, O. Soflian and E. Esfandiari. 2010. Cluster analysis of wheat cultivars based on morphological characteristics under drought stress. In: Proceeding of the First National Conference on Sustainable Agriculture and Clean Production. Isfahan, Iran, pp: 435-442.
12. Ilker, E., O. Tatar, F. Aykut Tonk and M. Tosun. 2011. Determination of tolerance level of some wheat genotypes to post-anthesis drought. Turkish Journal of Field Crops, 16(1): 59-63.
13. Jalal Kamali, M.R., H. Asadi and T. Najafi Mirak. 2009. Irrigated and Rainfed Wheat Research Strategic Program. Agricultural Research, Education and Extension Organization, 345 pp.
14. Ji, X., B. Shiran, J. Wan, D.C. Lewis, C.L.D. Jenkins, A.G. Condon, R.A. Richards and R. Dolferus. 2010. Importance of pre-anthesis anther sink strength for maintenance of grain number during reproductive stage water stress in wheat. Plant Cell Environment, 33: 926-942. [DOI:10.1111/j.1365-3040.2010.02130.x]
15. Kamrani, M., A. Farzi and A. Ebadi. 2015. Evaluation of grain yield performance and tolerance to drought stress in wheat genotypes using drought tolerance indices. A Quarterly Journal Cereal Research, 5(3): 231-246.
16. Maqsood, M., M.A. Shehzad, S. Ahmad and S. Mushtaq. 2012. Performance of wheat (Triticum aestivum L.) genotypes associated with agronomical traits under water stress conditions. Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research, 2: 45-50.
17. Moghaddasi, L., V. Rashidi and A. Haghighi. 2010. Effect of drought stress on grain yield and some morphological traits in Durum wheat lines. Journal of Crop Eco-physiology (Agriculture Science), 3: 41-53.
18. Mohammadi, V.A. and F. Abo-Mehrizi. 2014. Abiotic stresses: Plant Resistance by Breeding and Molecular Methods. Jahad Daneshgahi Thehran, 346 pp (In Persian).
19. Motamedi, M. and P. Safari. 2019. Evaluation of Water Deficient Stress Tolerance in some Wheat Cultivars and Their Hybrids using Canonical Discriminant Analysis and Genotype by Trait Biplot. Journal of Crop Breeding, 11(29): 104-116 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.11.29.104]
20. Moosavi, S.S., F. Kian Ersi and M.R. Abdollahi. 2013. Application of multivariate statistical methods in detection of effective traits on bread wheat (Triticum aestivum L.) yield under moisture stress condition. Cereal Research, 3(2): 119-130.
21. Mohammadi, H., A. Ahmadi, F. Moradi, A. Abbasi, K. Poshtini, M. Mehdi and F. Fatehi. 2011. Evaluation of important traits for improving wheat yield under drought stress. Iranian Crop Sciences, 42(2): 373-385.
22. Moosavi, S.S., F. Kian Ersi, D. Afiuni and M.R. Abdollahi. 2016. Evaluation of Grain Yield of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Promising Lines and Detection of Yield Related Agro-Morphological Traits under Terminal Moisture Stress. Journal of Crop production and processing, 5(18): 91-104. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.18.91]
23. Naghavi, M.R., M. Moghaddam, M. Toorchi and M.R. Shakiba. 2016. Evaluation of spring wheat Cultivars for Physiological, Morphological and Agronomic Traits under Drought Stress. Journal of Crop Breeding, 8: 64-77 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.64]
24. Oosterhius, D.M. and P.M. Carwtright. 1983. Spike differentiation and floret survival in semi dwarf spring wheat as affected by water stress and photoperiod. Crop Science, 23: 711-717. [DOI:10.2135/cropsci1983.0011183X002300040026x]
25. Pirdashti, H., A. Ahmadpour, F. Shafaati, S. Hosseini, A. Shahsavari and A. Arab. 2012. Evaluation of most effective variables based on statistically analysis on different wheat genotypes. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2: 381-388.
26. Rang, Z.W., S.V.K. Jagadish, Q.M. Zhou, P.Q. Craufurd and S. Heuer. 2011. Effect of high temperature and water stress on pollen germination and spikelet fertility in rice. Environmental and Experimental Botany, 70: 58-65. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2010.08.009]
27. Saeedi, M., F. Moradi, A. Ahmadi, R. Sepehri, G. Najafian and A. Shabani. 2011. The effect of terminal water stress on physiological characteristics and sink-source relations in two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Science, 12(4): 392-408 (In Persian).
28. Shamsi, K. and S. Kobraee. 2011. Bread wheat production under drought stress conditions. Annals of Biological Research, 2: 352-358.
29. Shamsi, K., S. Kobraee and B. Rasekhi. 2011. Variation of yield components and some morphological traits in bread wheat grown under drought stress. Annals Biological Research, 2(2): 372-377.
30. Shimshi, D., M.L. Mayoral and D. Atsmon. 1982. Responses to water stress in wheat and related wild species. Crop Science, 22: 123-128. [DOI:10.2135/cropsci1982.0011183X002200010028x]
31. Saini, H.S. and M.E. Westgate. 2000. Reproductive development in grain crops during droughts. Advavce Agronomy, 68: 60-96. [DOI:10.1016/S0065-2113(08)60843-3]
32. Sanjari Pireivatlou, A. and A. Yazdansepas. 2008. Evaluation of wheat genotypes under pre and post anthesis drought stress conditions. Jornul Agriculture Science Technology, 10:109-121.
33. Tavana, sh. and J. Saba. 2016. Grouping wheat Lines and their Group Selection under Rainfed Conditions. Journal of Crop Breeding, 8(20):159-164 (In Persian).
34. Tabatabai, S.M.T., M. Solouki, B. Fakhery, M. Esmailzadeh-Moghaddam and N. Mehdinezhad. 2018. Evaluation of grain yield of recombinant inbred lines of bread wheat (Triticum aestivum L.) derived from SeriM82/Babax cross under drought stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 19(4): 270-283 (In Persian).
35. Tabrizi, M. and H. Kazemi-e-Arbat. 2011. Genetic Diversity for Grain Yield and its Components in Winter Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.). Journal of Crop and Weed Ecophysiology, 5(35): 50.
36. Vijendra Das, L.D. 2000. Problems facing plant breeding. CBS Publishers and Distributors. New Delhi, India, 242 pages.
37. Zakizadeh, M., M. Esmaeilzadeh Moghaddam and D. Kahrizi. 2010. Study on genetic variation and relationship between plant characteristics and grain yield in long spike bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes-using multivariate analysis. Iranian Journal of Crop Sciences, 12(2): 18-30 (In Persian).
38. Zebarjadi, A.R., S. Tavakoli Shadpey, A.R. Etminan, R. Mohammadi. 2013. Evaluation of Drought Stress Tolerance in Durum Wheat Genotypes Using Drought Tolerance Indices. Seed and Plant Improvment Journal, 29(1): 1-12.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb