دوره 12، شماره 33 - ( بهار 1399 )                   جلد 12 شماره 33 صفحات 127-139 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Golestani M, Sahhafi S R. Evaluation of Drought Tolerance in Thymus daenensis subsp. daenensis Ecotypes. jcb. 2020; 12 (33) :127-139
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1068-fa.html
گلستانی مسعود، صحافی سید رسول. ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1399; 12 (33) :127-139

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1068-fa.html


دانشگاه پیام نور
چکیده:   (367 مشاهده)
    آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) یکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که به ­دلیل اسانس بالا و تیمول زیاد در اسانس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات زراعی و گروه‌بندی 12 اکوتیپ آویشن دنایی از مناطق مختلف ایران، آزمایشی در دو محیط تنش خشکی و بدون تنش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 97-1396 در دانشگاه پیام نور شهرستان ابرکوه (استان یزد) انجام شد. 14 صفت مختلف زراعی در هر دو شرایط تنش اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین اکوتیپ‌ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. در محیط تنش صفات طول برگ، سطح تاج پوشش و وزن تر اندام هوایی به ترتیب با 4/41، 5/39 و 4/39 درصد نسبت به شرایط بدون تنش بیشترین کاهش را نشان دادند. بیشترین ضریب تغییرات ژنوتیپی در شرایط بدون تنش (31/40 درصد) و در شرایط تنش (33/44 درصد) به وزن تر اندام هوایی اختصاص داشت. بیشترین وراثت‌پذیری عمومی در صفات وزن خشک اندام هوایی (65/97 درصد)، تعداد روز تا اولین (1/99 درصد) و 50% گلدهی (65/99 درصد)، درصد اسانس (7/99 درصد) و تعداد ساقه در بوته (02/99 درصد) مشاهده شد. براین اساس صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد روز تا اولین و 50% گلدهی صفات مرتبط با تحمل به خشکی بودند. تجزیه خوشه‌ای به­روش وارد و با محاسبه فاصله اقلیدسی، اکوتیپ‌های مورد مطالعه را در هر دو شرایط آزمایش در سه گروه قرار داد و اکوتیپ‌های متحمل به خشکی در شرایط تنش در گروه‌ دوم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که می‌توان از اکوتیپ‌های خرم‌آباد1، خرم‌آباد2، اراک1 و فریدونشهر که تحمل بالاتری نسبت به خشکی نشان دادند برای به‌نژادی تحمل به خشکی در آویشن دنایی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 873 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1398/5/1 | ویرایش نهایی: 1399/3/18 | پذیرش: 1398/9/3 | انتشار: 1399/2/29

فهرست منابع
1. Abdullahnejad, E., V. Pozesh and S. Zavareh. 2019. Comparison of the different plant germplast cryopreservation methods on growth and germination indices of thyme (Thymus daenensis). Journal of Crop Breeding, 28(10): 155-161 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.28.155]
2. Ardakani, M.R., B. Abbaszadeh, A. Sharifi Ashoorabadi, M.J. Lebaschy, P. Moaveni and F. Mohabati. 2010. Drought stress effect on growth indices in Dracocephalum (Melissa officinalis L.). Plant and Biome, 6: 47-58 (In Persian).
3. Azimzadeh, M. 2010. Evaluation drought tolerance in 16 safflower genotype. Iranian Journal of Field Crops Research, 8: 871-877 (In Persian).
4. Babaee, K., M.A. Dehaghi, A. Sanavi and R. Jabbari. 2010. Water deficit effect on morphology, prolin content and thymol percentage of Thyme (Thymus vulgaris L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 2(26): 239-251 (In Persian).
5. Bahreininejad, B., J. Razmjoo and M. Mirza. 2013. Influence of water stress on morpho-physiological and phytochemical traits in Thymus daenensis. International Journal of Plant Production, 7(1): 151-166.
6. Bannayan, M., F. Nadjafi, M. Azizi, L. Tabrizi and M. Rastgoo. 2008. Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under different irrigation treatments. Industrial Crops and Products, 27: 11-16. [DOI:10.1016/j.indcrop.2007.05.002]
7. Barazandeh, M. and K. Bagherzadeh. 2007. Evaluation of essential oil chemical components of Thymus daenensis Celak. collected from four regions in Esfahan province. Journal of Medicinal Plants, 6(3): 15-19 (In Persian).
8. Blum, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press, 223 pp.
9. Farhadi, H., M. Azizi and S.H. Nemati. 2017. The effect of water deficit stress on morphological characteristics and yield components of landraces (Trigonella foenum- graecum L.) fenugreek eight. Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(1): 120-132 (In Persian).
10. Ghaderi, A.A., B.A. Fakheri and N. Mahdi Nezhad. 2017. Evaluation of the morphological and physiological traits of thyme (Thymus vulgaris L.) under water deficit stress and foliar application of ascorbic acid. Crops Improvement, 9(4): 817-835 (In Persian).
11. Ghaedi Jashni, M. and S.M. Mosavinik. 2015. Effect of drought stress and phosphorus and zinc fertilizers levels on the agro-morphological traits and essential oil content of German chamomile. Environmental Stresses in Crop Sciences, 8(1): 65-72 (In Persian).
12. Hadian, J., E. Karimi, M. Shouryabi, F. Nadjafi and M.R. Kanani. 2016. Evaluation of morphological variation and path coefficient analysis of oil content of Thymus daenensis celak populations. Plant Production Technology, 16(1):41-56 (In Persian).
13. Jamzad, Z. 2010. Thymes and savorys of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands Press, 172 (In Persian).
14. Jazizadeh, E. and F. Mortazainejad. 2017. Effects of water stress on morphological and physiological indices of Cichorium intybus L. for introduction in urban landscapes. Journal of Plant Process and Function, 6(21): 279-290 (In Persian).
15. Khorshidi, J., M. Shokrpour and V. Nazeri. 2016. Evaluation of response to water deficit stress in Thymus daenensis subsp. daenensis using stress tolerance indices. Iranian Journal of Horticultural Science, 46(4): 563-574 (In Persian).
16. Khorshidi, J., M. Shokrpour and V. Nazeri. 2018. Effect of water deficit stress on yield, essential oil and some of physiological traits in different ecotypes of Thymus daenensis subsp. daenensis in Karaj region. Iranian Journal of Horticultural Science, 49(3): 613-624 (In Persian).
17. Khorshidi, J., M. Shokrpour and V. Nazeri. 2018. Assessment of genetic diversity in different populations of Thymus daenensis Celak. using ISSR marker. Journal of Agricultural Biotechnology, 10(2): 59-74 (In Persian).
18. Letchamo, W. and A. Gasselin. 1996. Transpiration, essential oil glands, epicuticular wax and morphology of Thymus vulgaris are influenced by light intensity and water supply. Journal of Horticultural Science, 71(1): 123-134. [DOI:10.1080/14620316.1996.11515388]
19. Maleki Nejad, R. and M.M. Majidi. 2015. Evaluation of Iranian and foreign safflower germplasms under normal and drought stress conditions. Journal of Crop Breeding, 7(15): 1-15 (In Persian).
20. McDowell, N., W.T. Pockman, C.D. Allen, D.D. Breshears, N. Cobb, T. Kolb, J. Plaut, J. Sperry, A. West and D.G. Williams. 2008. Mechanisms of plant survival and mortality during drought: why do some plants survive while others succumb to drought?. New Phytologist, 178: 719-739. [DOI:10.1111/j.1469-8137.2008.02436.x]
21. MINITAB Inc. 2013. Release 18. MINITAB Inc., Pennsylvania State University, PA, USA.
22. Mohammadpour Vashvaei, R., M. Galavi, M. Ramroudi and B.A. Fakheri. 2015. Effects of drought stress and bio-fertilizers inoculation on growth, essential oil yield and constituents of thyme (Thymus vulgaris L.). Agroecology, 7(2): 237-253 (In Persian).
23. Noroozi, M. and K.S. Abdolreza. 2013. Effect of water stress and plant density on growth and seed yield of safflower. Iranian Journal of Field Crops Research, 10: 781-788 (In Persian).
24. Omidbaygi, R. 2009. Production and processing of medicinal plants. Astane ghodse Razavi, 1: 347 pp.
25. Omidbaygi, R., A. Hassani and F. Sefidkon. 2003. Essential oil content and composition of sweet Basil (Ocimum basilicum) at different irrigation regimes. Journal of Essential Oil Breeding Plants, 6: 104-108. [DOI:10.1080/0972-060X.2003.10643335]
26. Parvizparashkoh, S., A. Mohamadi and S. Mousavi. 2013. Study of morphologic diversity of 24 Thymus ecotypes. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 21(2): 329-342 (In Persian).
27. Pazaki, A., H. Rezaiee, D. Habibi and F. Paknejad. 2012. Effect of drought stress, ascorbate and gibberellin spraying on some of morphological traits, water relative content and cytoplasmic membrane stability of Thymus vulgaris L. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8(1): 1-13 (In Persian).
28. Pouraboughadareh, A., M.R. Naghavi and M. Khalili. 2013. Water defcit stress tolerance in some of barley genotypes and landraces under field conditions. Notulae Scientia Biologicae, 5: 249-255. [DOI:10.15835/nsb529066]
29. Rezaei, M., A. Safarnejad, M. Arab, S.B.L Alamdari and M. Dalir. 2016. Investigation of morphologic variation and essence value in several thyme native species (Thymus sp.) of Iran. Journal of Horticultural Science, 30(3): 383-394 (In Persian).
30. Rosielle, A.A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Science, 21: 943-946. [DOI:10.2135/cropsci1981.0011183X002100060033x]
31. Roy, D. 2000. Plant breeding, analysis and exploitation of variation. Alpha Science International, UK, 701 pp.
32. Rustaie, A. 2009. The effect of ecological conditions on morphologic and phytochemical properties in Thymus daenensis Celak. M.Sc Thesis, Tehran University, Iran, (In Persian).
33. Sadeghzadeh-Ahari, D., M.R. Hassandokht, A.K. Kashi and A. Amri. 2016. Effect of drought stress on some agronomical and physiological traits of Iranian fenugreek landraces. Arid Biome Scientific and Research Journal, 6(1): 95-101 (In Persian).
34. Saffari; M., M. Oveysi and R. Zarghami. 2015. Effect of putrescine polyamine on some traits of the herb thyme (Thymus vulgaris L.) Under water deficit stress. Agronomic Research in Semi Desert Regions, 12(4): 279-289 (In Persian).
35. Salamati, M.S. and H. Zeinali. 2013. Evaluation of genetic diversity of some Nigella sativa L. genotypes using Agro-morphological characteristics. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(1): 201-214 (In Persian).
36. Salamati, M.S. and H. Zeinali. 2013. Evaluation of genetic variation in different populations of Cuminum cyminum L. using morphological traits. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(1): 51-62 (In Persian).
37. SAS Institute Inc. 2010. Base SAS 9.2 procedure guide: statistical procedures, 3rd edition: Cary, N.C: SAS Institute Inc.
38. Sodaiizadeh, H., M. Shamsaie, M. Tajamoliyan, S.A.M. Mirmohammady Maibody and M.A. Hakimzadeh. 2016. The Effects of water stress on some morphological and physiological characteristics of Satureja hortensis. Journal of Plant Process and Function, 15(5): 1-12 (In Persian).
39. Sodaiizadeh, H., M. Shamsaie, M. Tajamoliyan, S.A.M. Mirmohammady Maibody and M.A. Hakimzadeh. 2017. Evaluation of some physiological characteristics of Thymus fedtschenko under different levels of water stress. Environmental Stresses in Crop Sciences, 9(4): 423-427 (In Persian).
40. SPSS Inc. 2015. The SPSS system for windows. Release 23. SPSS Inc., IBM Company Headquarters, USA.
41. Wang, W., B. Vinocur and A. Altman. 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. Planta, 218: 1-14. [DOI:10.1007/s00425-003-1105-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb