پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- آمار نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 629
نرخ پذیرش: 77
نرخ رد: 23
میانگین داوری: 178 روز
میانگین انتشار: 341 روزدول آمار مقایسه ای مقالات
 
ردیف موضوع ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۱
۱ مقالات دریافت شده ۶۱
۲ مقالات پذیرفته شده ۳۷
۳ مقالات منتشر شده ۴۰
۴ مقالات پذیرش شده و موجود در صف انتشار ۰
۵ مقالات رد شده ۱
۶ مقالات رد شده بدون داوری ۱
۷ مقالات رد شده بعد از داوری ۰
۸ نسخه های منتشر شده ۲
۹ متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز)
برای مقالات پذیرفته شده در سال مورد نظر
۱۱۶
۱۰ متوسط زمان پذیرش تا انتشار مقالات (روز)
برای مقالات منتشر شده در سال مورد نظر
۱۴۸

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.94.59.fa
برگشت به اصل مطلب