پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- آمار نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 589
نرخ پذیرش: 76.7
نرخ رد: 23.3
میانگین داوری: 181 روز
میانگین انتشار: 381 روز
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.94.59.fa
برگشت به اصل مطلب