پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- تبعیت از قوانین COPE
تبعیت از قوانین COPE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.82.45.fa
برگشت به اصل مطلب