پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/10 | 
سال سیزدهم/ شماره ۳۹
پاییز ۱۴۰۰
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 
دکتر علی اکبر اسدی
استادیار مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
دکتر مهرزاد احمدی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی­ زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر بهنام بخشی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، زابل
دکتر مسعود توحیدفر
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر  رضا چلویی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر سعید حضرتی
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
دکتر پرویز حیدری
استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر ولی­ اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر علیرضا رهی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر حسین زینل زاده تبریزی
استادیار، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر محمدحسین فتوکیان
دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر امیر قلی­ زاده
استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر دانیال کهریزی
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر مسعود گلستانی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر کاوه لیموچی
دکتری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
دکتر کیوان مهدوی ماشکی
استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، آمل
دکتر محمدرضا نقوی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر موسی ­الرضا وفایی ­تبار
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
دکتر حمیدرضا هاشمی پطرودی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر الهام یونسی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب