پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/10 | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

سال سیزدهم/ شماره ۳۷
بهار ۱۴۰۰
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 دکتر لیلا آهنگر
استادیار دانشگاه گنبد کاووس
دکتر علی اکبر اسدی
استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
دکتر عمار افخمی
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر علی افتخاری
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر عباسعلی امام جمعه
دانشیار دانشگاه زابل
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی ­زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر رضا چلویی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر نورالدین حسین پورآزاد
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مصطفی حق پناه
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر رضا درویش زاده
استاد  دانشگاه ارومیه
دکتر ولی­ اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر معظمه رمضانی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر علیرضا رهی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر مهدی عارف راد
دکتری پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر علی اکبر عبادی
استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر لیلا  فهمیده
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
دکتر محسن فتحی سعدآبادی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر حمیدرضا قربانی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهیار گرامی
استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر اسد معصومی اصل
دانشیار دانشگاه یاسوج
دکتر موسی­ الرضا وفایی­ تبار
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دکتر الهام یونسی
استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب