پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/10 | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
 
سال سیزدهم/ شماره ۳۸
تابستان ۱۴۰۰
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 
دکتر لیلا آهنگر
استادیار دانشگاه گنبد کاووس
دکتر عمار افخمی
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی ­زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر علی پاکدین
استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان
دکتر مسعود توحیدفر
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود دهداری
دانشیار دانشگاه یاسوج
دکتر محمدرضا راحمی
پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ای
دکتر ولی­ اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر علیرضا رهی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر زینل زاده تبریزی
استادیار، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
دکتر حبیب اله سوقی
استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر پیمان شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر عمران عالیشاه
دانشیار مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر علی اکبر عبادی
استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر محمدحسین فتوکیان
دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر لیلا  فهمیده
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
دکتر محسن فتحی سعدآبادی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر ولی اله قاسمی عمران
استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان
دکتر امیر قلی ­زاده
استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر سید کمال کاظمی­ تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر کاوه لیموچی
دکتری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
دکتر مژگان مسچی باهوش
دکتری اصلاح نباتات
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر سجاد محرم نژاد
استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی استان اردبیل (مغان)
دکتر اسد معصومی اصل
دانشیار دانشگاه یاسوج
دکتر موسی ­الرضا وفایی ­تبار
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب