پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- مدیر اجرایی مجلات دانشگاه
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آقای دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.69.27.fa
برگشت به اصل مطلب