پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  Journal of Crop Breeding

  - پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول:

 

 
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پست الکترونیک: gh.nematzadehsanru.ac.ir


 

سردبیر:

 
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: ali.ranjbarsanru.ac.ir

 

   
- مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه:
 

دکتر رحمت عیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک:r.abasisanru.ac.ir
 
 
             

ویراستار علمی: غلامعلی رنجبر
ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی مردانی
صفحه آرایی: دفتر پژوهشنامه- فاطمه اسماعیلیهیئت تحریریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی :

  


دکتر احمد ارزانی
استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیک: a_arzanicc.iut.ac.ir


دکتر منصور امیدی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: momidiut.ac.ir


دکتر نادعلی بابائیان جلودار
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: n.babaieansanru.ac.ir


دکتر عبدالرضا باقری
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: abagherium.ac.ir


دکتر بابک ربیعی
استاد،دانشگاه گیلان
پست الکترونیک: rabieiguilan.ac.ir


دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: ali.ranjbarsanru.ac.ir

 

دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری
علی اکبر استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: ashahut.ac.ir


دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: k.kazemitabarsanru.ac.ir
 
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: gh.nematzadehsanru.ac.ir

  

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب