داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی ORCID / Scopus Author ID Publons-ID
دکتر لیلا آهنگر استادیار دانشگاه گنبدکاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۱۵۸-۹۳۹۷ ABG-۸۳۱۱-۲۰۲۱
دکتر مهرزاد احمدی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۳۳۳-۹۶۶۰ ABI-۵۳۳۴-۲۰۲۰
دکتر علی افتخاری استادیار دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۳۲۶-۸۳۱۳
دکتر مرتضی اولادی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجتبی ایمانی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۴۹۸-۸۶۸۹ JJE-۹۳۵۶-۲۰۲۳
دکتر نادعلی باقری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۱۲-۶۸۶۶
دکتر امین باقی­زاده دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۵۸۷-۲۶۲۱ ۲۶۶۴۲۴۰۳۰۰۰
دکتر بهنام بخشی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۰۹۹-۶۵۶۵ ۵۶۴۳۲۶۰۶۵۰۰ N-۲۱۵۹-۲۰۱۶
دکتر علی اکبر براتی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۳۷۵-۲۳۳۱ ۵۶۴۶۷۸۵۵۷۰۰ F-۴۹۷۳-۲۰۱۵
دکتر رضا برادران استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۰۶۸-۰۹۱۱ ۵۷۲۰۴۴۹۰۱۹۵ ABC-۳۵۱۴-۲۰۲۰
دکتر زهرا بهزادی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مسعود توحیدفر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رضا چلویی دکتری اصلاح نباتات
دکتر رضا درویش زاده استاد  دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۹۹۱-۴۴۱۱ ۱۶۳۰۲۹۹۴۴۰۰ ABA-۴۲۵۳-۲۰۲۱
دکتر مهدی رحیمی استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۶۲۵-۳۲۷۵ ۵۶۰۷۲۱۱۳۰۰۰ R-۷۷۴۰-۲۰۱۷
دکتر غلامعلی رنجبر دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۵۴۰-۶۱۰۶ AAO-۹۶۲۵-۲۰۲۱
دکتر علیرضا رهی دکتری اصلاح نباتات
دکتر پیمان شریفی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۶۵۸-۷۳۶۶ AAS-۹۳۳۸-۲۰۲۱
دکتر غلامرضا شریفی سیرچی دانشیار دانشگاه هرمزگان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۴۸۵-۱۶۵۱ HDM-۲۲۵۷-۲۰۲۲
دکتر رسول صحافی دانشیار دانشگاه ولی­عصر رفسنجان
دکتر فرهاد عزیزی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۸۱-۲۶۸۶ ۲۹۳۶۷۵۴۹۷۰۰ D-۷۶۲۶-۲۰۱۷
دکتر محسن فتحی سعدآبادی استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۰۴۷-۳۸۰۵ S-۸۰۶۱-۲۰۱۶
دکتر ولی اله قاسمی عمران استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۷۱۶-۱۶۷۵ ABE-۷۷۶۲-۲۰۲۱
دکتر حمیدرضا قربانی دکتری اصلاح نباتات ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۶۴۲-۰۸۶۹
دکتر امیر قلی­زاده استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۰۴-۸۴۴X ۵۷۱۹۱۸۸۷۶۹۳
دکتر پرستو مجیدیان استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۱۳۰-۱۹۸۸ ۵۵۷۶۷۰۹۷۵۰۰
W-۱۱۰۳-۲۰۱۸
دکتر فاطمه السادات نصرالهی دکترای اصلاح نباتات
دکتر آمنه سادات هاشمی استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۵۰۸-۵۶۶۰ ABH-۱۶۲۲-۲۰۲۱
دکتر سید حمیدرضا هاشمی پطرودی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۸۷۰-۱۶۹۱  ID: ۲۷۶۶۷۶۹۲۲۰۰ AAN-۷۱۲۱-۲۰۲۱
دکتر سعید خاوری خراسانی استادیار مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۳۵۳-۹۸۳۸ ۵۶۰۸۹۶۴۷۲۰۰ M-۳۰۴۶-۲۰۱۷
دکتر ولی¬اله رامئه دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۷۱۰-۰۵۲۳ ۶۵۰۸۳۳۴۴۶۱ S-۴۴۲۶-۲۰۱۶
دکتر اسد معصومی اصل استادیار دانشگاه یاسوج ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۷۳۷-۵۵۵۰ ۳۶۱۱۷۸۶۷۹۰۰
دکتر علی اصغر نصراله نژادقمی استادیار دانشگاه کشاورزی و علوم منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۸۱۸-۴۷۹۵
دکتر موسی¬الرضا وفایی¬تبار دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۶۱۳-۶۳۸۶ ۶۵۰۷۳۶۵۰۲۶
دکتر الهام یونسی استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران
دکتر علی آرمینیان استادیار دانشگاه ایلام ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۷۴۹-۶۰۸۵  ۲۹۶۴۷۲۲ ABG-۳۴۹۹-۲۰۲۰
دکتر علی اکبر اسدی استادیار مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۰۹۶-۰۸۵۰ X-۵۲۶۹-۲۰۱۸
دکتر عمار افخمی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۱۴-۰۰۵۰
دکتر ولی¬اله بابائی¬زاد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۳۴-۲۸۴۷
دکتر نورالدین حسین پور آزاد استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۴۵۹-۱۴۹۰ ۵۵۲۰۷۳۲۴۵۰۰
دکتر معروف خلیلی دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر حسین زینل زاده تبریزی استادیار، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۱۹-۰۰۵X ۵۵۰۲۳۱۳۵۲۰۰ B-۸۴۹۱-۲۰۱۱
دکتر محمدحسین فتوکیان دانشیار دانشگاه شاهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۹۶-۵۳۵۵ ۱۶۸۳۵۹۱۸۹۰۰ S-۱۶۳۱-۲۰۱۸
دکتر غفار کیانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۵۴۷-۸۱۴۲  ۲۵۲۲۷۶۴۵۱۰۰ AAB-۱۸۲۴-۲۰۲۲
دکتر عبداله محمدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۰۷۹-۳۱۵۵ ۳۶۶۱۹۰۸۴۱۰۰ FYG-۴۹۰۷-۲۰۲۲
دکتر احمد اسماعیلی استاد دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۷۱۸-۳۹۴۳ ۱۶۳۰۱۱۶۴۰۰۰
دکتر سید جابر حسینی دکتری زراعت و اصلاح نباتات
دکتر محمدرضا راحمی پژوهشکده کشاورزی هسته¬ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته¬ای، سازمان انرژی اتمی ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۹۶۱-۹۰۲۱
دکتر علی صارمی راد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۷۷۵-۰۲۸۸ ABC-۶۸۳۶-۲۰۲۱
دکتر علی اکبر عبادی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۳۴۴-۵۸۱۰ ۵۷۱۹۲۹۲۳۷۱۱
دکتر سید کمال کاظمی¬تبار دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۹۲۸-۹۴۱۶ AAA-۳۹۱۱-۲۰۲۲
دکتر مهیار گرامی استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۲۸۹-۷۴۸۴
دکتر کاوه لیموچی دکتری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
دکتر جواد موسوی¬زاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۵۴۹-۵۹۰۶ ۳۶۹۹۸۶۳۷۷۰۰
دکتر توحید نجفی میریک دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۴۷-۳۳۸۷ ۵۵۲۴۱۸۱۲۰۰۰ T-۵۴۶۹-۲۰۱۷
دکتر مصطفی احمدی¬زاده دکتری اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۵۹۳-۲۵۶۱ ABH-۵۸۸۶-۲۰۲۰
دکتر امیر صحرارو استادیار دانشگاه گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۶۸-۱۴۲X
دکتر لیلا فهمیده دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۲۳۴-۱۱۶۶
دکتر مژگان مسچی باهوش دکتری اصلاح نباتات
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی استاد دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۲۹۱-۳۸۸۷ ۵۵۰۱۴۷۳۷۹۰۰ AAA-۱۲۱۷-۲۰۲۲
دکتر محمدرضا نقوی استادیار دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۴۳۴-۴۰۲۷ ۵۷۴۱۶۸۰۳۲۰۰
دکتر احمد رضایی زاده استادیار تهران
دکتر مهدی عارف¬راد دکتری پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر علی اصغری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر راحله خادمیان استادیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۵۲-۸۹۶X
دکتر مسعود دهداری دانشیار دانشگاه یاسوج ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۷۱۷-۸۵۷۶ ۵۷۲۱۱۵۵۸۸۹۲
دکتر امید سفالیان استاد دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۰۰۳-۰۴۹۲ IUQ-۳۶۰۱-۲۰۲۳
دکتر غلامرضا شریفی سیرچی دانشیار دانشگاه هرمزگان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۴۸۵-۱۶۵۱ HDM-۲۲۵۷-۲۰۲۲
دکتر مسعود گلستانی استادیار دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۷۲۳-۱۳۷۱
دکتر سجاد محرم نژاد استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی استان اردبیل (مغان) ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۶۶۴-۲۵۱۰ ۵۷۲۰۳۱۵۲۱۴۷ F-۹۸۶۰-۲۰۱۸
دکتر سعید حضرتی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
دکتر پرویز حیدری استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۷۱۶-۰۱۴۳ ۵۷۲۰۴۹۰۳۰۳۶ F-۸۱۹۹-۲۰۱۶
دکتر دانیال کهریزی استاد دانشگاه رازی کرمانشاه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۷۱۷-۶۰۷۵ E-۲۷۲۳-۲۰۱۵
دکتر کیوان مهدوی ماشکی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، آمل ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۳۱-۸۵۷۸ ۵۷۲۰۲۷۳۵۸۷۷ AAF-۲۴۵۴-۲۰۲۰
دکتر علی پاکدین استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۷۰-۸۰۲۱ ۴۹۸۶۱۹۷۵۸۰۰  AAP-۱۹۶۴-۲۰۲۱
دکتر حبیب اله سوقی استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۴۵۸-۹۹۳۳ ۵۷۲۱۸۷۹۱۸۸۲ A-۱۲۲۸-۲۰۱۷
دکتر عمران عالیشاه دانشیار مؤسسه تحقیقات پنبه کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۵۹-۸۵۶۶ ۶۵۰۴۰۹۴۷۵۵ A-۸۵۱۹-۲۰۱۷
دکتر عباسعلی امام جمعه دانشیار دانشگاه زابل ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۴۳۸-۳۲۹X ABE-۹۲۹۹-۲۰۲۲
دکتر مصطفی حق پناه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۲۳۴-۷۲۲۱
دکتر معظمه رمضانی دکتری اصلاح نباتات
دکتر علی ایزانلو استادیار دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۸۸-۱۷۱۶ ۲۴۸۰۲۲۵۸۲۰۰ AAO-۴۹۵۳-۲۰۲۱
دکتر مهدی قاجار دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۵۴۶-۴۵۷X ۵۰۶۶۱۲۹۲۲۰۰ AAA-۵۵۰۳-۲۰۲۲
دکتر مینا مقدس زاده اهرابی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۹-۰۰۰۶-۷۸۵۰-۹۷۰۶
دکتر علیرضا نبی¬پور استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۳۷۲-۶۶۴۶ ۲۴۵۳۷۶۸۸۴۰۰ S-۵۶۶۰-۲۰۱۶
دکتر آیدین حمیدی دانشیار مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۴۳-۵۰۸۳ ۵۶۴۹۶۵۸۹۹۰۰ A-۱۰۶۲-۲۰۱۷
دکتر فرهاد صادقی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۸۴۱-۷۳۱۹
دکتر ویدا قطبی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۳۲-۱۳۷۷ D-۷۶۲۵-۲۰۱۷
دکتر رضا عزیزی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۵۲-۲۹۷۵ ۵۴۷۹۷۵۵۰۱۰۰ EKI-۰۶۶۶-۲۰۲۲
AAW-۹۴۷۹-۲۰۲۱
دکتر اصغر عبادی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۳۵۷۶۰۱۶۲۴۰۰ A-۲۳۴۴-۲۰۱۴
دکتر زین العابدین شهادتی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۶۵-۹۵۲۳
دکتر احمد رضائی¬زاده استادیار دانشگاه تهران
دکتر فرزاد افشاری استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۷۲-۱۳۳۸ ۲۶۰۳۰۲۳۵۰۰۰ S-۲۶۲۲-۲۰۱۷
دکتر مرتضی ابراهیمی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۱۲-۰۸۲۶ ۵۶۶۶۲۷۸۱۳۰۰ O-۳۷۹۱-۲۰۱۷
زهرا خدارحم پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۷۴-۷۵۱۳ ۳۶۹۱۸۳۸۰۴۰۰ AAW-۳۳۷۵-۲۰۲۱
دکتر بابک ربیعی استاد دانشگاه گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۴۳۲-۴۴۹۸ ۶۵۰۸۱۸۳۰۰۱ ABG-۴۴۲۲-۲۰۲۱
دکتر ایراندخت منصوری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حسن منیری فر عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۸۹۶-۸۳۴۳ ۲۶۵۳۳۲۷۹۳۰۰ H-۵۱۰۹-۲۰۱۱
دکتر علی مومنی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۳۶۶-۳۸۰۲ ۲۱۷۳۹۶۹۴۳۰۰ S-۲۶۹۳-۲۰۱۶
دکتر علی محمد میرمحمدی میبدی استاد دانشگاه یزد
دکتر علی بهپوری استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر ناصر صباغ نیا دانشیار دانشگاه مراغه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۹۰-۶۵۲۵ ۱۳۴۰۶۸۴۹۰۰۰
دکتر مرتضی کامرانی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حمید نجفی زرینی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۰۲-۶۸۲۰
دکتر مجتبی نورآئین دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۱۲۴-۷۷۷۳
دکتر احمد ارزانی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۲۹۷-۶۷۲۴ ۳۵۵۸۰۸۶۰۰۰۰ B-۴۸۲۷-۲۰۰۸
دکتر محمدرضا شیری استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۹۹۳-۵۵۸۱ ۳۶۱۲۷۰۰۵۸۰۰ S-۲۰۵۱-۲۰۱۶
دکتر مهناز قائدرحمتی استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ۵۷۲۱۵۷۶۲۰۵۵
دکتر فرشته بیات استادیار دانشگاه خلیج فارس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۳۰۴-۹۳۱X ۳۵۰۷۸۰۹۹۱۰۰ H-۱۲۵۳-۲۰۱۸
دکتر حبیب اله سوقی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۴۵۸-۹۹۳۳ A-۱۲۲۸-۲۰۱۷
دکتر فاختک طلیعی استادیار دانشگاه گنبد کاووس  ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۰۴۳-۶۷۴۵  ۵۶۱۰۰۵۱۶۴۰۰ ABG-۸۹۲۷-۲۰۲۱
دکتر پرویز فصاحت استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۷۱-۰۷۱۸ ۳۷۰۷۲۰۸۴۹۰۰ ABE-۵۵۴۵-۲۰۲۰
حمید نجفی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر آنیتا یاقوتی¬پور مدرس دانشگاه رازی کرمانشاه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۶۱۷-۴۳۹۷

 

دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb