فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML شناسایی ژنوتیپ‌های مطلوب عدس با استفاده از روش‎های آماری چندمتغیره و شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‎آل در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1400/2/29
دکتر رضا امیری*، دکتر پیام پزشکپور، مهندس ایرج کرمی
XML تجزیه مسیر اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد لاین‌های امیدبخش جو در اقلیم گرم - پذیرفته شده در 1400/2/29
دکتر علی براتی، دکتر حسن زالی*، آقای ایرج لک زاده، دکتر شیرعلی کوهکن، آقای جبار جعفربای، آقای مهدی جباری، دکتر آرش حسین پور، دکتر اکبر مرزوقیان، آقای احمد قلی پور، آقای امید پودینه، خانم معصوم خیرگو
XML بررسی بیان تعدادی از ژن‌های مقاومت درگیاه نخود زراعی در پاسخ به بیماری برق‌زدگی - پذیرفته شده در 1400/3/2
سمیرا حسنیان، دکتر امید سفالیان*، دکتر ناصر زارع، دکتر علیرضا تاری نژاد، دکتر مهدی داوری
XML بررسی شاخص های تحمل به خشکی در لاین های لوبیا قرمز - پذیرفته شده در 1400/1/27
آقای بهروز اسدی، دکتر سیدمحسن سیدی*
XML ارزیابی پارامترهای ژنتیکی، روابط بین صفات و گروه‌بندی هیبریدهای جدید چغندر قند از لحاظ صفات کمی و کیفی درشرایط آلودگی طبیعی رایزومانیا - پذیرفته شده در 1400/3/2
مهدی حسنی*، حمزه حمزه، حامد منصوری، داریوش فتح الله طالقانی، علی جلیلیان، جمشید سلطانی ایدلیکی، مستانه شریفی، مژده کاکوئی نژاد
XML اثر غنی‌سازی گندم با استفاده از محلول‌پاشی روی و آهن بر صفات کیفی و کمی در مراحل مختلف رشدی - پذیرفته شده در 1400/2/19
زهرا ابراهیمی، دکتر عباس بیابانی*، دکتر رحمت الله محمدی، دکتر حسین صبوری، دکتر علی راحمی کاریزکی
XML بررسی تنوع ریخت شناسی و فنولوژیکی برخی از ارقام وارداتی سویا (Glycine max L.) با استفاده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی - پذیرفته شده در 1400/2/10
دکتر پرستو مجیدیان*، دکتر سید علیرضا دلیلی، دکتر بهرام مسعودی، دکتر حمید صادقی گرمارودی
XML استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل (SIIG) به‌منظور گزینش هیبریدهای جدید آفتابگردان با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب - پذیرفته شده در 1400/3/15
امیر قلی‌زاده*، مهدی غفاری، فرناز شریعتی
XML ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی در لاین‌های لوبیا قرمز و روابط آن‌ها با عملکرد دانه در شرایط مزرعه - پذیرفته شده در 1400/3/15
سید سودابه شبیری، علی اکبر اسدی*، محمود عظیمی، اسماعیل سهرابی
XML غربال ژنوتیپ های سویا در مرحله گیاهچه تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1400/1/27
بهرام مسعودی*
XML پاسخ گیاهچه‌های هیبرید ذرت به تنش شوری با استفاده از سیستم دفاع آنتی اکسیدان بر روی ژل پلی آکریلامید - پذیرفته شده در 1399/11/20
مهندس آیلار شکیب، دکتر سلیم فرزانه*، دکتر سجاد محرم نژاد، دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر محمد حسن زاده
XML نقش قارچ اندوفیت Penicillium chrysogenum در گیاه گوجه‌فرنگی تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1400/2/29
آقائی درگیری سهیلا آقائی درگیری، صمصام پور داود صمصام پور*، عسکری سیاهویی مجید عسکری سیاهویی، عبدالنبی باقری
XML ارزیابی تنوع آگرومورفولوژیکی نمونه های ژنتیکی بومی لوبیا چشم بلبلی - پذیرفته شده در 1400/1/27
دکتر معصومه پوراسماعیل*، دکتر علی اکبر صانعی نژاد، دکتر علی اکبر قنبری، مهندس رضا سخاوت
XML ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین های جو با استفاده از شاخص های تحمل - پذیرفته شده در 1400/3/2
مهندس پروانه اسلامی، دکتر ایرج برنوسی*، دکتر سعید اهری زاد، دکتر جعفر جعفرزاده
XML ارزیابی مقاومت به زنگ زرد (Puccinia striiformis West) در برخی ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله گیاهچه ای - پذیرفته شده در 1399/10/16
آقای امین افضلی فر، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر فرزاد افشاری، دکتر صالحه گنجعلی، دکتر محمدرضا بی همتا، دکتر هادی علی پور
XML تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer areitinum L.) با استفاده از روش AMMI - پذیرفته شده در 1400/1/27
دکتر پیام پزشکپور*، دکتر رحمت اله کریمی زاده، دکتر امیر میرزایی، دکتر محمد برزعلی
XML تأثیر کلشی سین بر القاء پلی‌پلوئیدی وخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جمعیت زنیان منطقه جغرافیایی سیستان (Carum copticum L.) - پذیرفته شده در 1399/11/4
راحله اکبری، دکتر لیلا فهمیده*، بهمن فاضلی نسب
XML بررسی رابطه صفات با عملکرد ریشه و قند در شرایط نرمال و تنش شوری در هیبریدهای چغندر قند - پذیرفته شده در 1400/2/19
علی اکبر اسدی، عبدالمجید خورشید*
XML تجزیه ارتباطی صفات آگروموفولوژیک در لاین‌های ذرت با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون IRAP و REMAP - پذیرفته شده در 1400/1/27
خانم ساناز خلیفانی، آقای علی غفاری آذر، دکتر رضا درویش زاده*، دکتر دانیال کهریزی، دکتر هادی علیپور
XML ارزیابی رفتار مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های برنج تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1398/6/9
ارام پاشا، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری*، حمید نجفی زرینی
XML گروه‌بندی و گزینش ژنوتیپ‌های سویا تحت تأثیر کاربرد سولفور با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - پذیرفته شده در 1397/11/15
خانم زهرا عابدی*، دکتر حمید نجفی، مصطفی عمادی، نادعلی باقری
XML ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل - پذیرفته شده در 1398/2/21
ایراندخت منصوری*، حمید نجفی زرینی، نادعلی باباپیان جلودار، علی پاکدین
XML مقایسه لاین‌های پیشرفته گندم حاصل از دو جمعیت منبع با والدین یکسان از لحاظ صفات فنولوژیک تحت شرایط دیم - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در 1396/3/2
سیده فریده موسوی، جلال صبا*، فرید شکاری
XML اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید - منتشرشده در 1395/10/4
دکتر امیر صحرارو*، دکتر عبدالکریم زارعی، دکتر محمد حسین میرجلیلی، دکتر وحید اکبرپور، پروفسور پیوریفیکاسیون کورچته
XML ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با توزیع مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه و گروهبندی ژنوتیپ‌های گندم بر مبنای این صفات تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل - منتشرشده در 1395/11/19
مهندس سید جواد طالب زاده، دکتر هاشم هادی*، دکتر رضا امیرنیا، دکتر مهدی تاجبخش، دکتر محمد رضایی مرادعلی
XML تجزیه ترانسکریپتوم نخود بومی ایرانی در واکنش به تنش خشکی - منتشرشده در 1395/9/14
آقای کیوان مهدوی ماشکی*، دکتر علی اصغر نصراله‌نژاد قمی، دکتر ماهاندر تودی، دکتر احد یامچی، دکتر خلیل زینلی‌نژاد، دکتر حسن سلطانلو، دکتر راجیو کومار وارشنی
XML اثر القاگر فسفیت بر فلورسنس کلروفیل و برخی پارامتر های فیزیولوژیک در گیاه Cucumis sativus تحت تنش بیماری Downey mildew - منتشرشده در 1396/3/13
دکتر معظمه رمضانی، دکتر علی دهستانی*، دکتر فاطمه رحمانی
XML اثر میدان مغناطیسی بر اندام زایی مستقیم ریزنمونه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha ) در محیط‌ فاقد و دارای تنظیم کننده های رشد - منتشرشده در 1395/12/8
معصومه رحمتی نیا، حسین مرادی*، ولی الله قاسمی عمران، مهدی حدادی نژاد
XML تولید جوانه‌های نابجا از کشت بافت ریزنمونه‌ی دمبرگ چغندر‌قند در روش باززایی مستقیم - منتشرشده در 1396/3/3
کارشناسی ارشد حسین مظاهری کوهانستانی، دکتر فرهاد نظریان فیروز آبادی*، دکتر احمد اسماعیلی، کارشناسی ارشد میترا خادمی
XML ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد میوه و اﺟﺰای آن در ارﻗﺎم مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪ‌ﻣﺘﻐﻴﺮه - منتشرشده در 1395/11/19
اکرم قربانپور*، اعظم سلیمی، محمد علی تاجیک قنبری، همت اله پیردشتی، علی دهستانی
XML ارزیابی تجزیه علیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در 1395/12/1
دکتر حبیب اله سمیع زاده لاهیجی*، خانم مریم دانش گیلوایی، دکتر بابک ربیعی
XML بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه‌ای - منتشرشده در 1395/11/19
بهنام عمرانی، دکتر سجاد محرم نژاد*
XML بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas florescence FY32 تحت تنش شوری - منتشرشده در 1395/9/14
خانم آیسل ملک پور، دکتر علی بنده حق*، دکتر داود فرج زاده، دکتر ابراهیم دورانی علیایی، آقای رضا شکری قره لو
XML تفکیک فاکتورهای بیماریزایی در پنج نژاد پر آزار زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و شناسایی منابع مقاومت نسبت به آنها - منتشرشده در 1395/9/14
علی عمرانی*، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری
XML بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های مختلف نخود (Cicer arietinum - منتشرشده در 1395/6/17
سهیلا افکار*، پیام پزشکپور
XML ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط آبیاری و تنش خشکی - منتشرشده در 1395/7/4
دکتر محمدرضا بی همتا*، آقا مهدی شیرکوند، دکتر جواد حسن پور، اقا امین افضلی فر
XML بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌های Festuca arundinacea با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR - منتشرشده در 1395/12/1
هوشنگ رحمتی*، محسن فرشادفر، هومن شیروانی
XML بررسی رابطۀ عملکرد دانه و صفات وابسته در ارقام کلزای بهاره با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1395/6/7
محمد مرادی*، مهدی سلطانی حویزه، احسان شهبازی
XML ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گیاه دارویی رازیانه - منتشرشده در 1395/11/19
فریبا نیک کردار، محسن فرشادفر*، محمد علی ابراهیمی، هومن شیروانی
XML تأثیر اتیل متان سولفونات (EMS) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مقدار استویوزید و ربادیوزیدA گیاهان باززایی شده از کالوس‌های گیاه استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni.) - منتشرشده در 1395/6/21
آقا حسین عباسپور*
XML ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در برخی از ژنوتیپ­های­ جو با استفاده از شاخص­های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در 1395/6/15
محمدرضا بی همتا*، امان الله سلیمانی، سید علی پیغمبری، رضا معالی امیری
XML تجزیه پایداری عملکرد لاین‌های امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران با استفاده از مدل GGE Biplot - منتشرشده در 1395/6/31
سعید عمرانی*، امیر محمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
XML بررسی تنوع درون کروموزومی و درون کروموزوم‌های همیولوگ برای عملکرد و اجزای آن با استفاده از دو سری لاین جایگزین گندم تحت شرایط تنش خشکی و نرمال - منتشرشده در 1395/3/24
مهناز علیمحمدی*، شهرام محمدی، بهروز شیران، محمد ربیعی
XML بررسی ترکیب‌پذیری لاین های اصلاح شده چغندرقند برای صفات کمی و کیفی و تحمل به بیماری ریزومانیا - منتشرشده در 1395/9/1
زهرا عباسی*، سید باقر محمودی
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر روی عملکرد دانه ژنوتیپ های یولاف زراعی با استفاده از مدل AMMI - منتشرشده در 1395/3/24
آقای سید مهدی صفوی، دکتر صحبت بهرامی نژاد*
XML بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل (SPAD)، محتوی نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه هیبرید ذرت - منتشرشده در 1395/4/23
دکتر محسن طریق الاسلامی، پرفسور محمد کافی*، پرفسور احمد نظامی، دکتر رضا ضرغامی
XML بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ گیاه توتون .Nicotiana tabacum L تحت تنش شوری با استفاده از الکتروفورز دوبعدی - منتشرشده در 1395/4/23
دکتر علی اصغر حاتم نیا، دکتر رضا درویش زاده*، دکتر ناصر عباسپور، دکتر فاطمه رحمانی، مهندس سید رضا علوی، مهندس فرزاد بنایی
XML شناسایی رونوشت های با افزایش تظاهر در رقم برنج (Oryza sativa L.) مقاوم به تنش شوری با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP - منتشرشده در 1395/6/13
فاطمه زارع*، غلامعلی رنجبر، علیرضا ترنگ، حمید نجفی زرینی
XML مطالعه پایداری عملکرد در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر - منتشرشده در 1395/4/14
علی خماری، خداداد مصطفوی*، عبداله محمدی
XML بررسی تنوع درون ژنومی و روابط رگرسیونی عملکرد دانه و اجزای آن تحت شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی گندم - منتشرشده در 1395/3/16
مسعود گلستانی*، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمد ربیعی
XML ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های جو بهاره تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی آخر فصل - منتشرشده در 1395/4/14
علی سلیمانی، مصطفی ولیزاده، رضا درویش زاده، سعید اهری زاد، هادی علی پور*
XML ارزیابی لاین‌های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی - منتشرشده در 1395/2/4
محمد حسن رحیمی*، سعداله هوشمند، محمود خدامباشی، بهروز شیران، شهرام محمدی
XML پاسخ ویژگی‌های ریشه و تسهیم ماده خشک 40 ژنوتیپ اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کم‌آبیاری - منتشرشده در 1395/1/21
سیده ارحامه فلاح شمسی، دکتر همت اله پیردشتی*، دکتر علی اکبر عبادی، دکتر مسعود اصفهانی، دکتر محمود رائینی
XML ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای زودرس پنبه (Gossypium hirsutum) در مرحله گیاهچه‌ای - منتشرشده در 1395/6/7
محسن فتحی سعدآبادی*، غلامعلی رنجبر، محمد رضا زنگی، سید کمال کاظمی تبار، حمید نجفی زرینی
XML تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت(Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در 1395/3/16
محمد مرادی*، رجب چوکان
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده‌های بومی و ارقام زراعی گندم‌های ایرانی - منتشرشده در 1395/3/19
آقای هادی علی پور، پروفسور محمدرضا بی همتا*، دکتر ولی اله محمدی، پروفسور سیدعلی پیغمبری، پروفسور گویهوا بای
XML بررسی همبستگی صفات مورفولوژیکی لاین‌های جدید برنج در غرب مازندران - منتشرشده در 1395/2/13
رحمت منتظری، مجید مرادخانی*، مرتضی سام دلیری، امیر عباس موسوی
XML بررسی تنوع ژنتیکی گیاه چمن‌شور ساحلی (Aeluropus littoralis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انتقال‌پذیر مبتنی بر EST - منتشرشده در 1396/12/8
احسان شکری*، مریم میدانسری، قربانعلی نعمت زاده
XML بررسی تنوع کاریوتیپی در 5 رقم سیر با استفاده از تجزیه به عامل ها - منتشرشده در 1395/10/4
دکتر لیلا غیرتی*، مهندس پریناز نقوی، دکتر حسین زینلی، مهندس صلاح الدین مرادی
XML تعیین مهم‎ترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در جمعیت‎های انیسون ایران (Pimpinella anisum L.) برمبنای تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت - منتشرشده در 1395/3/12
مهندس اعظم ملکی*، دکتر جلال صبا، دکتر مجید پوریوسف، دکتر حسین جعفری، دکتر علی اشرف جعفری
XML ارزیابی تنش خشکی روی صفات میزان کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا(Glycine max) - منتشرشده در 1395/2/29
سمیه کامروا*، نادعلی بابائیان، نادعلی باقری
XML شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1395/1/21
آقای علی اصغر قنبری، دکتر حمید مظفری*، دکتر حسین حسن پور درویشی
XML ارزیابی کارایی تسترهای ذرت مناطق معتدله در غربال‌گری ژرم پلاسم‌های مناطق حاره‌ای و نیمه حاره‌ای - منتشرشده در 1395/2/13
دکتر محمدرضا شیری*
XML بررسی ژنتیکی تجمع کلر در برگ توتون شرقی (.Nicotiana tabacum L) - منتشرشده در 1395/3/12
دکتر رضا درویش زاده*، آقای میر جواد موسوی اندزقی، دکتر امیر فیاض مقدم
XML مکان‌یابی ژن‌های کنترل کننده صفات کمی (QTLs) پیوسته با خصوصیات راتون‌زایی در برنج - منتشرشده در 1395/7/4
علی اکبر عبادی*، مهرزاد اله‌قلی‌پور، ناصر شرفی
XML مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه جمعیت‌های گندم‌نیای وحشی Aegilops cylindrica در شرایط نرمال و تنش خشکی در ایلام - منتشرشده در 1395/4/14
مهندس افسانه نوری*، دکتر علی اشرف مهرابی، مهندس هوشمند صفری
XML بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری برخی صفات زراعی در خانواده های ناتنی یونجه - منتشرشده در 1394/11/27
حسین محمدزاده، مصطفی ولیزاده، وحید نصراله زاده اصل، جاوید عمارت پرداز، مهری یوسفی، سجاد محرم نژاد*
XML باززایی اندام‌های هوایی گیاه دارویی بابونه شفاف (Anthemis hyalina DC.) - منتشرشده در 1394/10/12
محمود ولی زاده*
XML بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر AMMI - منتشرشده در 1395/3/29
مهناز قائدرحمتی*، طهماسب حسین پور، علی احمدی
XML بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد - منتشرشده در 1395/3/11
اقا سید حمید رضا رمضانی*، اقا مهدی یونسی حمزه خانلو، اقا سعداله منصوری
XML بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف گندم وحشی Triticum boeoticum با استفاده از صفات زراعی - منتشرشده در 1395/1/21
مسعود حامدی، محمود ملکی*، مهدی رحیمی، امین باقی زاده، نجمه السادات علوی
XML تأثیر امواج فراصوت بر باززایی ساقه‌های چندگانه از نوک ساقه اسپرس (Onobrychis sativa) - منتشرشده در 1395/1/24
لیلی هنرمند*، ناصر زارع، رسول اصغری زکریا، پریسا شیخ زاده، علی اصغر عسکری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گاودانه ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - منتشرشده در 1394/11/4
سیدرسول صحافی*، دکتر بهرام ملکی زنجانی، دکتر مجید طالبی، دکتر رضا فتوت
XML تاثیر باکتری های محرک رشد بر شاخص های رشدی مورفولوژیکی گیاه گندم در شرایط دیم و آبی - منتشرشده در 1395/6/13
آقای جبار جعفربای*، خانم مارال اعتصامی، خانم سمانه جهانی‌فر، آقای محمد حسین ارزانش
XML تاثیر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس و باززایی برخی پایه‌های مرکبات - منتشرشده در 1394/9/3
سیده زهرا حسینی*، نادعلی بابائیان جلودار، حشمت اله رحیمیان، غلامعلی رنجبر
XML مطالعه قابلیت توارث‌پذیری صفات مرتبط با عملکرد در برخی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare) با تجزیه تلاقی‌های دای‌آلل - منتشرشده در 1394/12/12
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو*، ساناز رمضانپور، مهدی کلاته عربی
XML برآورد اثر ژنها و قدرت ترکیب‌پذیری صفات زراعی در بین تعدادی از واریته‌های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی - منتشرشده در 1395/2/13
علی افتخاری*
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI) - منتشرشده در 1395/1/21
شاهپور ابراهیم نژاد*، حسین علی فلاحی، حسین صبوری، ایرج لکزاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن
XML تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر گیاه قدومه (Alyssum homalocarpum) - منتشرشده در 1394/11/27
علیرضا گنجعلی*، مجید آجورلو، عباس خاک سفیدی
XML شناسایی نشانگرهای ISSR آگاهی بخش مرتبط با تحمل به سفیدک پودری جو در گیاه بالغ - منتشرشده در 1394/11/27
خانم معصومه احمدی، دکتر آرش فاضلی*، دکتر علی آرمینیان
XML ارزیابی تحمل به تنشهای شوری و خشکی در ژنوتیپهای گندم براساس شاخصهای تحمل - منتشرشده در 1395/5/18
ربابه ملاحیدری بافقی، امین باقی زاده*، قاسم محمدی نژاد
XML ارزیابی عملکرد ارقام و لاین‌های پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه GGE بای‌پلات - منتشرشده در 1394/8/10
آقا احمدرضا دادرس، دکتر حبیب ا. . سمیع زاده، دکتر حسین صبوری*
XML اعتبار سنجی نشانگرهای کاندید تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های سویا در شرایط نرمال و تنش خشکی - منتشرشده در 1394/8/9
احمدرضا دادرس، حبیب ا. . سمیع زاده*، حسین صبوری
XML بررسی تجزیه علیت و همبستگی اثر الگو و تراکم کاشت بر دو رقم کلزا - منتشرشده در 1394/8/4
دکتر مهدی رحیمی*، مهدی رمضانی، عبدالعظیم اوزونی دوجی
XML جداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفو انول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری - منتشرشده در 1394/11/17
الهام یونسی ملردی، احسان شکری*
XML ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای - منتشرشده در 1394/8/10
دکتر محمدرضا شیری*، دکتر رجب چوکان
XML شناسایی نشانگر RAPD پیوسته با صفات مورفولوژیک و تعیین ساختار جمعیت در ارقام کتان زراعی (Linum usitatissimum L.) - منتشرشده در 1394/11/17
معصومه گلبشن، فاطمه رحمانی، حسین عباسی هولاسو*
XML شناسایی ژن‌های کنترل کننده صفات گیاهچه‌های برنج جمعیت نوترکیب ایرانی تحت تنش‌ خشکی - منتشرشده در 1394/8/9
خانم مهناز کاتوزی، دکتر سعید نواب پور، دکتر احد یامچی، دکتر سیده ساناز رمضانپور، دکتر حسین صبوری*
XML میزان بیان ژن های مسئول در دفاع مستقیم و غیرمستقیم بر علیه کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae ، در لوبیای سیاه - منتشرشده در 1395/5/19
آقای احمد بوچانی، دکتر زهرا طهماسبی*، دکتر مهدی رهایی جهرمی
XML تحلیل همبستگی جهت انتخاب لاین‌هایی با عملکرد بالا در نسل F₂ حاصل از تلاقی ارقام برنج طارم جلودار و 229R - منتشرشده در 1394/10/19
دانشجو زینب مسعودی جوزچال*، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر نادعلی باقری
XML مطالعه همبستگی و تجزیه علیّت عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ارقام و لاین‌های برنج (Oryza sativa L.) - منتشرشده در 1394/8/10
آقای حیدر عزیزی*، دکتر علی اعلمی، دکتر مسعود اصفهانی، دکتر علی اکبر عبادی
XML اثر پرتو گاما بر میزان رشد و تعیین دز مناسب به منظور افزایش تنوع ژنتیکی در ارقام بومی برنج (Oryza sativa L.) - منتشرشده در 1394/8/10
لیلا باقری*، رحیم امیری خواه، منصور نوری، کامران مظفری
XML شناسایی آلل‌های موثر در سختی دانه ی ارقام مختلف گندم نان به کمک نشانگرهای مولکولی - منتشرشده در 1394/8/10
ساناز نوروزدخت نوخندان*، علی ایزانلو، محمد ضابط، محمدقادر قادری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده‌های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه دریای خزر با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP - منتشرشده در 1394/10/1
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی*، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه
XML بررسی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای بر میزان پرولین، مالون دی آلدهید و رنگیزه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های کنجد (.Sesamum indicum L) - منتشرشده در 1394/10/1
خانم فرشته آکی*، دکتر سید کمال کاظمی تبار، آقای سید حمیدرضا هاشمی، دکتر حمید نجفی زرینی
XML کلونینگ ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis)، ارزیابی بیوانفورماتیکی و بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tabacum) - منتشرشده در 1394/8/17
خانم آزاده محسنی*، پروفسور قربانعلی نعمت زاده، دکتر علی دهستانی، آقای بهزاد شاهین، خانم الهام سلیمانی
XML تجزیه آماری صفات زراعی مرتبط با عملکرد دانه گندم تحت تنش شوری - منتشرشده در 1394/8/10
مهناز قائدرحمتی، محسن مردی*، محمد رضا نقوی، اسلام مجیدی هروان، بابک ناخدا، امین آزادی
XML ارزیابی صفات مختلف زراعی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1394/8/10
خانم اعظم رحیمی چگنی*، دکتر محمدرضا بی همتا، دکتر منوچهر خدارحمی
XML بررسی تحمل به شوری در کلزا با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR - منتشرشده در 1395/9/23
دکتر علی اصغری*، مهندس شیوا محمدنیا، مهندس هاجر فلاحی
XML اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های امید بخش کلزا (‌Brasica napus L ) - منتشرشده در 1394/5/24
همایون چگنی، مرتضی گلدانی*، امیرحسین شیرانی راد، محمد کافی
XML بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در 1394/8/4
مهندس مریم طهماسب عالی، دکتر علی اصغری*، دکتر امید سفالیان، دکتر حمیدرضا محمددوست چمن‌آباد، دکتر علی رسول زاده
XML غربالگری چند رقم جو در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی و بررسی نقش تعدادی از ژن‌های مرتبط با بیماریزایی و NH1 در مقاومت به بیماری - منتشرشده در 1395/2/22
ولی اله بابایی زاد*، مرضیه محرابیون، حشمت اله رحیمیان، شاهپور ابراهیم نزاد
XML تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد علوفه در هیبرید های ذرت علوفه ای - منتشرشده در 1394/4/23
محمود باصفا*، مجید طاهریان
XML روابط بین صفات زراعی و فنولوژیک در لاین‌های خالص حاصل از تلاقی بین ارقام روشن و سبلان گندم نان - منتشرشده در 1394/10/1
دکتر قاسم محمدی نژاد*، خانم خاندانی شکوفه، دکتر ناخدا بابک
XML ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در 1395/4/23
دکتر مرتضی کامرانی*، آقای عباس فرضی، دکتر منوچهر شیری
XML تأثیر دو نوع هورمون سیتوکینین بر باززایی مستقیم ریزنمونه‌های مختلف گیاه چغندرقند - منتشرشده در 1394/5/3
خانم میترا زمانی فر*، دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی، دکتر احمد اسماعیلی، خانم میترا خادمی
XML اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالزایی جوانه انتهایی رقم ناز تک شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) - منتشرشده در 1394/4/23
سینا قنبری*، سید کمال کاظمی تبار
XML بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1394/3/23
زهرا خدارحم پور*، محمد معتمدی
XML گزینش ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum L.)بر اساس پایداری عملکرد و سازگاری - منتشرشده در 1394/3/5
آقای حبیب اله سوقی*، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر محمد هادی پهلوانی
XML تنوع صفات زراعی و مورفولوژیکی در برخی از توده‌های بومی عدس شمال‌غرب ایران - منتشرشده در 1394/1/31
جلال هاشم‌زاده، حسن منیری‌فر*
XML بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک - منتشرشده در 1393/12/27
دکتر لیلا آهنگر*، دکتر ولی الله بابایی زاد، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر حمید نجفی زیرینی، دکتر عباس بیابانی
XML اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم - منتشرشده در 1394/2/1
مهندس مریم طهماسب عالی، دکتر علی اصغری*، دکتر امید سفالیان، دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد، دکتر علی رسول زاده
XML تأثیر منگنز بر بیان ژن فلاوون سنتاز و میزان ترکیبات فلاوونوئیدی زیره سبز - منتشرشده در 1394/1/30
دانشجو نجیبه محمودی، دکتر لیلا فهمیده*، دکتر صدیقه اسماعیل زاده بهابادی
XML اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسیدهای آمینه در کلزا - منتشرشده در 1393/12/2
اقاي حسن زالی، دكتر طاهره حسنلو*، دكتر امید سفالیان، دكتر علی اصغری، دكتر فرشاد زین العابدینی
XML ارزیابی قرابت ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای اختصاصی برای گلرنگ و خویشاوندان وحشی آن در ایران - منتشرشده در 1394/2/1
خانم مژده اکبرزاده للکامی، دکتر محمدهادی پهلوانی*، دکتر سعید نواب پور، دکتر خلیل زینلی نزاد
XML اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کالوس‌زایی و باززایی تلاقی‌های مرکب ارقام پر محصول برنج در لاین قائم - منتشرشده در 1394/10/21
مجید ذاکری*، قربانعلی نعمت زاده، سیدکمال کاظمی تبار
XML گروهبندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین - منتشرشده در 1393/12/5
پرویز حیدری*، حمید نجفی زرینی
XML بررسی آماری صفات مهم و تاثیرگذار در اصلاح عملکرد دانه ذرت (Zea mayas L.) - منتشرشده در 1393/12/10
دکتر فرهاد صادقی*
XML تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در لاین‌های مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری - منتشرشده در 1394/1/31
سمیه ساردویی نسب*
XML بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن های واکسی در گندم‌های وحشی و زراعی با استفاده ازPCR چندگانه - منتشرشده در 1393/12/10
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زهرا مریمی*، دکتر آرش فاضلی
XML بررسی پایداری عملکرد علوفه تر و خشک واریته های سورگوم علوفه ای در شرایط مختلف کشت در مغان - منتشرشده در 1394/1/31
آقای محمدرضا شیری*
XML برآورد وراثت پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در توده های بومی آفتابگردان آجیلی در سطوح مختلف آبیاری - منتشرشده در 1394/4/23
دکتر اسماعیل قلی نژاد*
XML نقشه یابی ارتباطی و تجزیه مسیر ترتیبی بین عملکرد و صفات آگرومورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) - منتشرشده در 1394/2/7
خانم رقیه ضیائی فرد، دکتر رضا درویش زاده*
XML (مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج - منتشرشده در 1393/9/8
قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی*، غفار کیانی، عباس حاجی پور، سید حمیدرضا هاشمی
XML (مقاله کوتاه) - منتشرشده در 1393/9/8
XML مطالعه کنترل ژنتیکی برخی صفات مرتبط با عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها - منتشرشده در 1393/11/11
سمیه امینی زاده بزنجانی*، روح اله عبدالشاهی، قاسم محمدی نژاد
XML ارزیابی ژنتیکی خصوصیات ریشه لاین های دابل هاپلوئید جو در شرایط نرمال و تنش شوری - منتشرشده در 1393/12/10
نسیبه عبداله زاده*، رضا فتوت، فرید شکاری، سید محمد علوی سینی
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذر آجیلی با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره و صفات مورفولوژیکی - منتشرشده در 1394/10/1
خانم فرشته هنری، آقای سعید رضا وصال*، آقای نادعلی بابائیان جلودار، آقای نادعلی باقری
XML تغییرات ریخت شناسی القاء شده در بامیه تحت تاثیرات اتیل متان سولفونات - منتشرشده در 1393/10/15
آقای محمدامین باقری*، دکتر سید کمال کاظمی تبار
XML شناسایی ارقام برتر پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط آبیاری نرمال و تنش با استفاده از تجزیه گرافیکی GGEBiplot و GTBiplot در بیرجند - منتشرشده در 1394/2/1
آقای سامان صدیق*، آقای محمد ضابط، آقای محمد قادر قادری، آقای علی رضا صمدزاده
XML ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonella foenum _ graecum) توده بومی سیستان تحت تیمار کلشی‌سین - منتشرشده در 1393/10/1
ارسلان بیرامی، دکتر لیلا فهمیده*، مهرناز ریاست
XML بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از تجزیه بای‌پلات - منتشرشده در 1394/5/3
سیده زهرا حسینی*
XML مطالعه تنوع ژنتیکی سویا (Glycine max) با استفاده از نشانگر‌های ISSR - منتشرشده در 1394/2/1
زهرا ملک محمدی، حسین صبوری*، عباس بیابانی، ابراهیم هزارجریبی
XML تجزیه همبستگی نشانگرهای اختصاصی مرتبط با زمان گلدهی در جو - منتشرشده در 1394/1/31
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زینب رستمی*، دکتر آرش فاضلی، دکتر مهرشاد براری
XML بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از تلاقی دی آلل - منتشرشده در 1393/11/11
خدیجه مختاری، روح اله عبدالشاهی*، مهدی یزدی زاده
XML مقایسه میزان کالزایی گیاه سرو کوهی در محیط کشت های MS و WPM با غلظت‌های مختلف هورمون‌های NAA، 2,4-D و Kin - منتشرشده در 1393/11/15
آقای حسن برآوردی*، دکتر غلامعلی رنجبر، خانم سوده کمالی
XML بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD - منتشرشده در 1394/4/23
سارا صفری*، علی اشرف مهرابی
XML باززایی 6 ژنوتیپ پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق جنین زایی سوماتیکی - منتشرشده در 1393/10/1
دکتر لیلا فهمیده*، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر عمران عالیشاه، دکتر نادعلی باباییان
XML بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین‌های دابل‌هاپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR - منتشرشده در 1393/9/3
آقای مهدی زرگانی*، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر شاهپور ابراهیم نژاد
XML تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ملکولی - منتشرشده در 1393/12/2
دکتر بابک عبدالهی مندولکانی*، مهندس حیدر عزیزی، مهندس یاسر پیری، مهندس ساسان رحمانپور، مهندس لیلا حسنی
XML ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان - منتشرشده در 1393/11/11
علی ایزانلو*
XML ارزیابی صفات مورفولوژی لاین‌های دابل هاپلوئید جو تحت شرایط کشت هیدروپونیک - منتشرشده در 1393/8/21
حسن مسلمی*، محمود سلوکی، براتعلی فاخری
XML نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره - منتشرشده در 1393/6/1
طاهره ابراهیمی*، غلامعلی رنجبر، قربانعلی نعمت زاده، غفار کیانی
XML بررسی برخی ژنوتیپ‌های سویا (Glycine max) تحت تنش شوری - منتشرشده در 1393/8/19
سمیه کامروا*، نادعلی بابائیان جلودار، نادعلی باقری
XML تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ کارآیی روی - منتشرشده در 1393/9/3
سید سیامک علوی کیا*، فاطمه شورمیج، محمد مقدم واحد، محمود تورچی
XML ارزیابی صفات کیفی لاینهای امید بخش گندم دوروم در منطقه اصفهان - منتشرشده در 1393/10/15
دکتر سمیرا آقایی*، دکتر عنایت الله توحیدی نژاد، دکتر مهدی نصر اصفهانی
XML بررسی اثر ژنوتیپ، پیش تیمارتنشی و محیط کشت بر کالوس زایی و باززایی میکروسپورها در کشت بساک جو - منتشرشده در 1393/8/4
FA سعیده شیخ رضایی، FA مهران عنایتی شریعت پناهی*
XML تجزیه و تحلیل اثر شوری بر میزان کلروفیل، شاخصهای فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام برنج - منتشرشده در 1393/11/11
احمد مجیدی مهر، رضا امیری فهلیانی*
XML ارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج (Oryza sativa) با استفاده از روش‌های تجزیه رگرسیون و علیت - منتشرشده در 1393/8/6
مجتبی جهانی*، قربانعلی نعمت زاده، قاسم محمدی نژاد
XML نقشه یابی ارتباطی صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L.) - منتشرشده در 1393/8/4
آقای فرامرز هوشیاردل، دکتر رضا درویش زاده*، آقای اشکان بصیرنیا، دکتر حمید حاتمی ملکی
XML تجزیه ارتباطی تجمع کادمیم در گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP و RAPD - منتشرشده در 1393/8/4
بابک صارمی راد*، مجید شکرپور، امید سفالیان، سیده الهه هاشمی نژاد، آرمن آوانس، عزت‌اله اسفندیاری
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در تعدادی از لاین های خالص برنج در استان مازندران - منتشرشده در 1393/8/4
مهندس طاهره مومنی‌زاده*، دکتر حمید نجفی زرینی، مهندس محمد نوروزی، دکتر علیرضا نبی‌پور
XML ارزیابی روابط صفات مورفولوژیک با عملکرد زیره سبز(Cuminum cyminum L.) در شرایط رطوبتی تحت تنش و نرمال - منتشرشده در 1393/10/15
آزاده کریمی افشار*، دکتر امین باقی زاده، دکتر قاسم محمدی نژاد
XML تولید و ارزیابی رقم سنتتیک یونجه برای تحمل تنش شوری - منتشرشده در 1393/10/15
حسن منیری‌فر*
XML بررسی تنوع کروموزومی چند جمعیت از گونه Aegilops cylindrica شمال غرب ایران - منتشرشده در 1393/12/10
تورج خبیری*
XML ارزیابی ارقام گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل از نظر صفات زراعی - منتشرشده در 1393/5/4
مهندس ماندانا محسنی، دکتر سیدمحمدمهدی مرتضویان*، دکتر حسینعلی رامشینی، مهندس بهروز فوقی
XML بررسی تنوع مورفولوژیک و ارتباط آن‌ها با عملکرد دانه در لاین‌های موتانت نسل چهارم سویا با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها - منتشرشده در 1393/6/24
مهندس فرزانه فاضلی*، دکتر حمید نجفی زرینی، مهندس مهدی عارف، مهندس علی زمان میرآبادی
XML برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن لاین های اینبرد ذرت (Zea mays L.) دانه ای تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی با استفاده از تلاقی لاین × تستر - منتشرشده در 1393/6/24
ملیحه لعل بیداری*، نادعلی بابائیان جلودار، سعید خاوری خراسانی، غلامعلی رنجبر
XML ارزیابی روابط عملکرد دانه و صفات مؤثر بر آن در برخی از ژنوتیپ‌های باقلا (Vicia faba L.) - منتشرشده در 1393/6/24
شهرام محمدی، مژگان هاشمی*
XML بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های مقاومت درمنطقه همدان - منتشرشده در 1393/6/24
دکتر امیر حسین کشتکار*، مهندس پروانه یاری، دکتر حجت اله مظاهی لقب
XML ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای - منتشرشده در 1393/6/24
مهرنوش علیپور کریم آباد*، غلامعلی رنجبر، سعید خاوری خراسانی، نادعلی باباییان
XML تجزیه عاملی و علیت صفات وابسته به کیفیت نانوایی گندم نان (Triticum aestivum L.) - منتشرشده در 1393/6/24
فرهاد صادقی*
XML انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم - منتشرشده در 1393/5/1
ابراهیم قریشی*، مسعود توحیدفر، مطهره محسن پور
XML گزینش مهمترین صفات موثر بر عملکردژنوتیپ‌های کنجد در دو شرایط نرمال و تنش - منتشرشده در 1393/6/24
مهندس افسون عسکری*، دکتر محمد ضابط، دکتر محمد قادر قادری، مهندس عیلرضا صمدزاده، مهندس علی شوروزدی
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های جدید سویا (Glycine max L.) از نظر شاخص‌های تحمل به خشکی - منتشرشده در 1393/5/4
دکتر ابوالفضل فرجی*
XML انتخاب کوچکترین ابر رشته در DNA با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرّات - منتشرشده در 1393/2/24
غلامعلی رنجبر، فاطمه خادمی آقمشهدی*
XML تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و زراعی در جمعیت های گندم اینکورن (Triticum boeoticum و Triticum urartu) در شرایط عادی و تنش کم آبی - منتشرشده در 1393/5/4
مهندس علیرضا پورابوقداره، دکتر سید سیامک علوی کیا*، دکتر محمد مقدم، دکتر علی اشرف مهرابی، مهندس محمد امین مزینانی
XML ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی - منتشرشده در 1393/5/4
آقای محمدرضا نقوی*، پروفسور محمد مقدم، پروفسور محمود تورچی، پروفسور محمدرضا شکیبا
XML ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی - منتشرشده در 1393/6/24
آقای محمدرضا نقوی*، پروفسور محمد مقدم، پروفسور محمود تورچی، پروفسور محمدرضا شکیبا
XML ارتباط بین یک نشانگر مولکولی ناجفت با شدت آلودگی به ریزومانیا - منتشرشده در 1393/2/22
دکتر پیمان نوروزی*، مهندس مژده کاکوئی نژاد، دکتر سید باقر محمودی، مهندس سعید دارابی
XML بررسی پایداری عملکرد علوفه لاین‌های پیشرفته خلر (Lathyrus sativa L.) با روش-های پارامتری و غیرپارامتری - منتشرشده در 1393/2/28
دکتر جعفر احمدی*، بهروز واعظی، علیرضا پورابوقداره
XML روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F3 عدس - منتشرشده در 1393/2/28
میترا وندا*، محمود خدامباشی، سعداله هوشمند، بهروز شیران، رضا امیری فهلیانی
XML تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی با نشانگرهای ریزماهواره برای انتخاب کلون‌های پرقند نیشکر در استان خوزستان - منتشرشده در 1393/8/4
سارا عصاره زادگان دزفولی*، خلیل عالمی سعید، رضا مامقانی، زهرا خدارحم پور
XML تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کرمان - منتشرشده در 1393/2/1
خدیجه مختاری فر، روح اله عبدالشاهی*
XML شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی جهت گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف‌هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1393/2/22
مهندس محمد جواد بابائی زارچ*، دکتر سهراب محمودی، دکتر سید وحید اسلامی
XML بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های برنج - منتشرشده در 1393/5/4
سمانه الیاسی*، وحید ملاصادقی، شاپور عبدالهی
XML تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی - منتشرشده در 1393/5/1
معصومه حیدری رودبالی، روح اله عبدالشاهی*، امین باقی زاده، محمدقادر قادری
XML بررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزا - منتشرشده در 1393/2/1
محمد مهدی مجیدی*، محسن جعفرزاده قهدریجانی، فاطمه رشیدی، آقافخر میرلوحی
XML بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی با استفاده از روش های آماری چند متغییره - منتشرشده در 1393/2/28
خانم رقیه ضیایی فرد، دکتر رضا درویش زاده*، دکتر ایرج برنوسی
XML ارزیابی هیبریدهای جدید مونوژرم چغندرقند از نظر تحمل به خشکی - منتشرشده در 1392/12/11
الهه غفاری*، اباذر رجبی، علی ایزدی دربندی، فرانک روزبه، رضا امیری
XML رتبه‏بندی لاین‏های سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L.) به تنش خشکی براساس رشد اولیه گیاهچه در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در 1393/6/24
زهرا خدارحم پور*، آسیه سلطانی
XML بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت‌های نیمه‌خواهری - منتشرشده در 1393/6/24
بهنام حسینی، محمد مهدی مجیدی*، آقافخر میرلوحی
XML بررسی پایداری جو(Hordeum vulgare L.) سردسیر با استفاده از روش های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1393/1/27
مهندس امیر عباس تقی زاده*، دکتر بهزاد سرخی لله لو، دکتر شهرام نخجوان
XML اثر القای ‌پلی‌پلوئیدی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، سیتوژنتیکی و فیتوشیمیایی گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) - منتشرشده در 1393/2/1
دكتر بهمن حسینی*، اقاي هادی مدنی، دكتر اسماعیل دهقان، دكتر اسماعیل رضایی
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان بر اساس روشهای پارامتری و روش تای - منتشرشده در 1393/2/22
سحر کلاته جاری*، خداداد مصطفوی، علیرضا نبی پور
XML بررسی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه‌ای توت فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) - منتشرشده در 1392/11/8
فریبا کجوری*، غفار کیانی، قربانعلی نعمت زاده، یوسف قاسمی
XML ارزیابی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی و مورفولوژیک در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره - منتشرشده در 1392/11/8
دکتر معروف خلیلی، دکتر محمدرضا نقوی، آقای علیرضا پورابوقداره*
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ˟ محیط برای عملکرد دانه هیبرید های ذرت دانه ای با استفاده از مدل GGE biplot - منتشرشده در 1392/11/1
مهسا شهریاری نسب*، رجب چوگان، منوچهر خدارحمی، علی معصومی، سعید خاوری خراسانی
XML تاثیر گزینش بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه رقم ورامین - منتشرشده در 1392/11/1
موسی الرضا وفایی تبار*
XML تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگر‌های SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما - منتشرشده در 1392/12/14
مهندس فاطمه هنرور، دکتر حسین صبوری*، مهندس احمدرضا دادرس
XML تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) - منتشرشده در 1392/11/1
دکتر محتشم محمدی، دکتر پیمان شریفی*، رحمت‌الله کریمی‌زاده
XML مروری بر روشهای بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی - منتشرشده در 1393/2/1
مهندس محسن نیازیان*، مهندس معصومه نعمانی، دکتر سید احمد سادات نوری
XML تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه‌ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان( Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh) - منتشرشده در 1392/9/17
سهیلا مرادی، محمدرضا عظیمی*، سعید پورداد، حیدر ذوالنوریان
XML ارزیابی روابط ژنتیکی بین 36 از ژنوتیپ های کلزا (Brassica sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR - منتشرشده در 1392/11/1
بفشه محجوب*، حمید نجفی زرینی، سیدحمیدرضا هاشمی
XML ارزیابی ژرم‌پلاسم داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط تنش آبی - منتشرشده در 1392/11/1
رضا ملکی نژاد، محمد مهدی مجیدی*
XML بررسی تنوع ژنتیکی لاین ها و ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و SSR - منتشرشده در 1393/1/31
حسن هدایتی مرزونی، حبیب اله سمیع زاده لاهیجی*
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP - منتشرشده در 1392/11/1
مهندس بابک صارمی راد، دکتر مجید شکرپور، دکتر امید سفالیان، دکتر علیرضا پورمحمد*، دکتر عزت اله اسفندیاری
XML جداسازی و کلونینگ ژن ایزوفلاون سینتاز از گیاه سویا رقم ویلیامز III - منتشرشده در 1393/5/4
امیر آراسته فر، علی ریاحی مدوار، مسعود توحیدفر*
XML ارزیابی نمونه‌های ژنتیکی دیپلوید وحشی کلکسیون سیب زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران برای مقاومت به بیماری لکه موجی ناشی از Alternaria tenuissima و Alternaria solani در شرایط درون شیشه ای وگلخانه‌ای - منتشرشده در 1392/11/1
حمید رضا میرکریمی*، جواد مظفری
XML بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بهنژادی گندم (Triticum aestivum L.) - منتشرشده در 1395/3/24
دکتر علی آرمینیان*، دکتر سعداله هوشمند
XML ارزیابی ساختار ژنتیکی اجزای عملکرد و عملکرد در گندم نان با استفاده از روش دیآلل - منتشرشده در 1392/6/30
دکتر فرهاد صادقی*
XML تعیین شاخص‌ انتخاب برای بهبود عملکرد در برنج - منتشرشده در 1392/4/30
امیربخش بلوچزهی، غفار کیانی*
XML ارزیابی ژنتیکی صفات کمی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسلها - منتشرشده در 1392/3/13
شعله کیانی*، نادعلی باباییان جلودار، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، محمد نوروزی
XML بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی در پنبه - منتشرشده در 1392/2/16
لیلا فهمیده*، غلامعلی رنجبر، عمران عالیشاه، نادعلی بابائیان جلودار
XML بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی - منتشرشده در 1392/2/16
XML غربالگری مکرر برای گزینش اکوتیپ‌های یونجه متحمل به شوری - منتشرشده در 1392/6/24
حسن منیری‌فر*، روزیتا مظلومی
XML غربال ارقام و لاینهای امیدبخش گلرنگ به پوسیدگی فیتوفتورائی ریشه و طوقه - منتشرشده در 1392/9/17
فریبا یغموری، حمید صادقی*، غلام رضا بخشی خانیکی، رضا حاج حسینی، امیر حسن امیدی
XML غربالگری لاین‌های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی - منتشرشده در 1392/2/30
مهندس مرتضی اولادی*، دکتر قربانعلی نعمت زاده، مهندس حمیدرضا هاشمی، مهندس عمار قلی زاده قرا، مهندس عمار افخمی قادی، مهندس مرضیه رضائی
XML گزینش صفات مطلوب برای بهبود عملکرد ارقام ماش تحت شرایط خشکی - منتشرشده در 1392/5/30
مهدی هاشم زهی*، ابوالقاسم مرادقلی
XML شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل دریک جمعیت F2:4 برنج - منتشرشده در 1392/5/30
مهندس مجتبی کردرستمی، دکتر بابک ربیعی*، دکتر عاطفه صبوری، دکتر حسین صبوری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ‌های مختلف توتون با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP - منتشرشده در 1392/9/18
سیده فاطمه حسنی تسیه، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی*، مرداویج شعاعی دیلمی
XML ارزیابی ترکیب‌پذیری لاین‌های آفتابگردان از طریق تجزیه لاین در تستر در شرایط طبیعی و تنش خشکی - منتشرشده در 1392/3/7
مهندس سمانه عارفی، دکتر علیرضا نبی پور*، دکتر حبیب ا. . سمیع زاده
XML ارزیابی اثرات ژنوتیپ، محیط و ژنوتیپ × محیط بر برخی از صفات مهم کمی در باقلا (Vicia faba L.) - منتشرشده در 1392/4/30
دکتر پیمان شریفی*، آقای حسین آسترکی، دکتر محمدرضا صفری مطلق
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره - منتشرشده در 1391/12/2
محمد جواد بابائی زارچ*، محمد حسین فتوکیان، سهراب محمودی
XML بررسی واکنش ارقام و لاین های سویا به تنش کم آبی در منطقه گرگان - منتشرشده در 1392/4/18
دكتر ابوالفضل فرجی*
XML جداسازی و بررسی بیان ژن‌ ‏AlSOS1‎‏ در گیاه هالوفیت ‏Aeluropus littoralis Parl.‎‏ تحت تنش ‏شوری ناشی از کلرید سدیم - منتشرشده در 1391/12/21
آقای ولی اله ‏ قاسمی عمران‏*، دکتر عبدالرضا باقری‏، دکتر قربانعلی‏ نعمت زاده، دکتر امین میر شمسی
XML بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS - منتشرشده در 1392/4/30
پرویز حیدری*، علی اشرف مهرابی، علی اصغر نصراله نژاد قمی
XML غربال مولکولی و افزایش فراوانی ژن مقاومت به نماتد مولد سیست طی نسل های خودگردهافشانی چغندرقند - منتشرشده در 1392/4/18
دکتر پیمان نوروزی*
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - منتشرشده در 1392/12/11
مهندس مسعود بخشایشی قشلاق*، مهندس مرتضی شکارچی زاده
XML گروه‌بندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخص‌های بیوشیمایی و فیزیولوژیک - منتشرشده در 1392/2/17
دکتر مجید شکرپور*، دکتر عزت اله اسفندیاری
XML انتخاب به کمک نشانگر برای ارزش نانوایی در نسل‌های در حال تفرق گندم نان - منتشرشده در 1392/1/31
مهندس الهام مهرآذر*، دکتر علی ایزدی دربندی، دکتر محسن محمدی، دکتر گودرز نجفیان
XML بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف مختلف توتون (Nicotiana tabacum L.) تیپ شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - منتشرشده در 1392/2/4
نقی حسین زاده فشالمی، زین العابدین شهادتی مقدم، غفار کیانی*، محمدرضا صلواتی، پیمان زمانی، عبدالرحیم مهدوی، رضا علی نژاد
XML نقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza Sativa L) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره - منتشرشده در 1391/12/12
طاهره ابراهیمی*، غلامعلی رنجبر، قربانعلی نعمت زاده، غفار کیانی
XML بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی - منتشرشده در 1392/2/28
مهندس کیوان حسن پور*، دکتر جعفر احمدی، دکتر جهانفر دانشیان، مهندس صدیقه حاتمی
XML چند شکلی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) از لحاظ ریزمغذی‌های دانه و زیرواحدهای سنگین گلوتنین - منتشرشده در 1391/12/1
دکتر جعفر احمدی*، مهندس مینا صیفی، دکتر محمدحسین فتوکیان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb