برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج (4799 دریافت)
بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی (2788 دریافت)
طراحی پرایمرهای اختصاصی برای مطالعه تنوع تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن ها و تعیین عملکرد آنها (2769 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه (2542 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های گیاه بادرنجبویه (L. Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS (2476 دریافت)
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از طریق روش GGE بای پلات برای عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم (2356 دریافت)
اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسید‏های آمینه در کلزا (2345 دریافت)
مروری بر روش های بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی (2252 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی (2099 دریافت)
تراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی (2018 دریافت)
تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح شده برنج (1949 دریافت)
انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم (1923 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی (1898 دریافت)
شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 AlSODو 2AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoides (1783 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (1726 دریافت)
بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از گونه‏های جنس زعفران (Crocus sp.) براساس الگوی پروتئینی (1725 دریافت)
پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوری (1708 دریافت)
بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD (1687 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی (1624 دریافت)
گروه بندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین (1621 دریافت)
ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های برنج به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی (1516 دریافت)
بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک (1514 دریافت)
بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج (1511 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بابونه (Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip.) با استفاده از آغازگرهای تصادفی و نیمه تصادفی (1465 دریافت)
بررسی روش کاربرد نیتروژن در شرایط نیمه خشک و معتدل سرد بر صفات رویشی و ترکیبهای اسانس گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.) (1419 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات فنولوژیک مرتبط با فرار از خشکی در لاین‌های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (1403 دریافت)
تاثیر تنش خشکی بر صفات کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا (Glycine max) (1346 دریافت)
بررسی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه‌ای توت‌فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) (1345 دریافت)
انتقال ژنهای مقاوم به بلاست Pi-1 و Pi-2به برنج رقم طارم دیلمانی (1339 دریافت)
اثر اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI) در بررسی پایداری عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) (1326 دریافت)
مقایسه میزان کالزایی گیاه سرو کوهی در محیط کشت های MS و WPM با غلظت های مختلف هورمون های NAA، 2,4-D و Kin (1320 دریافت)
تعیین شاخص‌های تحمل به خشکی در نخود زراعی تحت شرایط استرس کم آبی انتهای فصل رشد (1314 دریافت)
تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh) (1313 دریافت)
اثر بیوراکتور تناوبی بر شاخص های ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (1292 دریافت)
بررسی ارتباط صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه و تنوع آنها در لاین‌های موتانت نسل چهارم سویا با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها (1288 دریافت)
مقاومت به شته در گل داوودی با القای افزایش بیان اکوستاتین شقایق دریایی (1278 دریافت)
ارزیابی روابط ژنتیکی بین 36 ژنوتیپ از گونه های کلزا (Brassica sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (1229 دریافت)
بهره‌گیری از رهیافت مدل‌سازی در طراحی تیپ ایده‌آل گندم برای شرایط تنش خشکی (1224 دریافت)
بررسی تجمیع ژن های مهم کنترل کننده صفات کمی و کیفی در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (MAS) (1211 دریافت)
واکنش ارقام سویا به کاربرد کودهای آلی و شیمیایی (1205 دریافت)
تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر گیاه قدومه (Alyssum homalocarpum) (1195 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (1195 دریافت)
مقایسه خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد لاین‌های امید‌بخش برنج (Oryza sativa L.) (1184 دریافت)
همسانه سازی و بررسی بیان موقت پیشبر pat1 گیاه سیب زمینی با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن (1178 دریافت)
اثر علف کش تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و تغییرات کروموزومی سلول های مریستمی ریشه شنبلیله (Trigonella foenum- graecum) (1170 دریافت)
نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (1168 دریافت)
بررسی اثرات القای ‌پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه بر گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) (1166 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود (Cicerarietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (1160 دریافت)
بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در دو شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی (1158 دریافت)
مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst) (1157 دریافت)
تأثیر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی اکسیدان در لاین های تریتیکاله (1148 دریافت)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات عملکردی در کشت پاییزه چغندرقند از طریق تجزیه GGE- بای پلات تلاقی دای آلل (1147 دریافت)
(مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوب (1139 دریافت)
تعیین عمل ژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کیفیت تغذیه‌ای برنج (1128 دریافت)
تنوع ژنتیکی برخی صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های اصلاحی کنجد (1121 دریافت)
بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه ای (1118 دریافت)
بررسی واکنش ارقام و لاین­های سویا (Glycin max L.) به تنش کم­آبی (1113 دریافت)
ارزیابی شاخص های تحمل تنش خشکی در هیبرید های آفتابگردان (1087 دریافت)
بررسی همبستگی و روابط علی خصوصیات کمی در ذرت (Zea mays L.) در شرایط نرمال و تنش گرما (1072 دریافت)
بررسی عکس العمل گیاه Parl. Aeluropus littoralis به قارچ‌های مهم بیماریزای برنج در استان مازندران (1064 دریافت)
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonellafoenum graecum) توده بومی سیستان تحت تیمارکلشی‌سین (1060 دریافت)
بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و صفات وابسته به آن در برنج (1054 دریافت)
ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری و توارث پذیری صفات کمی و کیفی لاین های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در مازندران (1051 دریافت)
بررسی ساختار ژنتیکی صفات روزنه ای و برگ پرچم در گندم دوروم (1048 دریافت)
اثر موتاژن های شیمیایی متفاوت روی رقم برنج طارم محلی (1044 دریافت)
ارزیابی ژرم‌پلاسم‌های داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی (1043 دریافت)
ریزتکثیری درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera L.) (1041 دریافت)
تاثیر نوع ریزنمونه برگی و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی و باززایی گیاه آنتوریوم (Anthurium andreanum Var. Fire) (1039 دریافت)
بررسی میزان کالوس‎زایی و تحمل ریزنمونه‎های مختلف ارقام پنبه (Gossypium sp.) به تنش شوری در شرایط درون شیشه‎ای (1038 دریافت)
واکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl) (1030 دریافت)
گروه بندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخص‌های بیوشیمایی و فیزیولوژیک (1017 دریافت)
مطالعه تنوع ایجاد شده به وسیله اتیل متان سولفونات و سدیم آزید روی رقم برنج طارم محلی (1016 دریافت)
تجزیه عاملی و علیت صفات وابسته به کیفیت نانوایی گندم نان (Triticum aestivum L.) (1006 دریافت)
ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی (1002 دریافت)
تجزیه خوشه ای و مطالعه خصوصیات کیفی 30 ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) (995 دریافت)
ارزیابی شاخص‌های تنش برای گزینش تحمل به خشکی در نخود (Cicer arietinum L.) (995 دریافت)
جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (985 دریافت)
شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F2:4 برنج (955 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و REMAP (951 دریافت)
بررسی تحمل به شوری جهش یافته های حاصل از اشعه گاما در رقم 032 سویا در شرایط گلخانه (946 دریافت)
ارزیابی واکنش ارقام ماش نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش خشکی (944 دریافت)
برآورد قابلیت توارث و هتروزیس صفات زراعی و محتوای روغن در ارقام بهاره کلزا (943 دریافت)
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکر‌‌د برگ خشک ژنوتیپ‌های توتون ویرجینیا با استفاده از رگرسیون تای (Tai) وAMMI (938 دریافت)
تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (930 دریافت)
بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین‌های دابل‌ هاپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR (915 دریافت)
بررسی ارتباط برخی از صفات زراعی و مورفولوژیکی با عملکرد در لاین های نسل هفتم سویای حاصل از پرتو دهی با اشعه گاما (911 دریافت)
بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (907 دریافت)
ارزیابی مقاومت به سرمای رشد ساقه‌چه در برخی از ارقام برنج در مرحله جوانه‌زنی (896 دریافت)
تعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل‌ها تحت شرایط تنش کم آبی (891 دریافت)
اثر نوع محیط کشت و ترکیب های هورمونی بر میزان کالزایی، باززایی و ریشه زایی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) (888 دریافت)
مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های توتون از طریق روش تجزیه علیت (886 دریافت)
بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی در پنبه (882 دریافت)
تکرارپذیری برخی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) در ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.) (882 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های سویا از طریق روش های چند متغیره (881 دریافت)
نقشه یابی ارتباطی و تجزیه مسیر ترتیبی بین عملکرد و صفات آگرومورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) (879 دریافت)
هتروزیس و تجزیه ترکیب پذیری برای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد در برنج هیبرید (878 دریافت)
ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها (877 دریافت)
تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ملکولی (873 دریافت)
ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد در گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش دی‌آلل (870 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های زردآلو (Prunus armeniaca L.) (866 دریافت)
جمع کل آمار: 259450

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb