برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج (4991 دریافت)
طراحی پرایمرهای اختصاصی برای مطالعه تنوع تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن ها و تعیین عملکرد آنها (3059 دریافت)
بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی (3044 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه (2568 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های گیاه بادرنجبویه (L. Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS (2539 دریافت)
اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسید‏های آمینه در کلزا (2530 دریافت)
مروری بر روش های بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی (2456 دریافت)
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از طریق روش GGE بای پلات برای عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم (2426 دریافت)
انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم (2193 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی (2127 دریافت)
تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح شده برنج (2085 دریافت)
تراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی (2082 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی (2048 دریافت)
شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 AlSODو 2AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoides (1843 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (1776 دریافت)
بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از گونه‏های جنس زعفران (Crocus sp.) براساس الگوی پروتئینی (1757 دریافت)
بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD (1756 دریافت)
پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوری (1741 دریافت)
گروه بندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین (1713 دریافت)
ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی (1706 دریافت)
بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک (1670 دریافت)
بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج (1575 دریافت)
تاثیر تنش خشکی بر صفات کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا (Glycine max) (1573 دریافت)
ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های برنج به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی (1547 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بابونه (Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip.) با استفاده از آغازگرهای تصادفی و نیمه تصادفی (1541 دریافت)
بررسی روش کاربرد نیتروژن در شرایط نیمه خشک و معتدل سرد بر صفات رویشی و ترکیبهای اسانس گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.) (1476 دریافت)
تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh) (1460 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات فنولوژیک مرتبط با فرار از خشکی در لاین‌های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (1454 دریافت)
بررسی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه‌ای توت‌فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) (1445 دریافت)
مقایسه میزان کالزایی گیاه سرو کوهی در محیط کشت های MS و WPM با غلظت های مختلف هورمون های NAA، 2,4-D و Kin (1435 دریافت)
انتقال ژنهای مقاوم به بلاست Pi-1 و Pi-2به برنج رقم طارم دیلمانی (1406 دریافت)
تعیین شاخص‌های تحمل به خشکی در نخود زراعی تحت شرایط استرس کم آبی انتهای فصل رشد (1382 دریافت)
اثر اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI) در بررسی پایداری عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) (1354 دریافت)
اثر بیوراکتور تناوبی بر شاخص های ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (1326 دریافت)
بررسی ارتباط صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه و تنوع آنها در لاین‌های موتانت نسل چهارم سویا با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها (1323 دریافت)
ارزیابی روابط ژنتیکی بین 36 ژنوتیپ از گونه های کلزا (Brassica sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (1308 دریافت)
مقاومت به شته در گل داوودی با القای افزایش بیان اکوستاتین شقایق دریایی (1308 دریافت)
بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه ای (1275 دریافت)
تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر گیاه قدومه (Alyssum homalocarpum) (1259 دریافت)
بررسی تجمیع ژن های مهم کنترل کننده صفات کمی و کیفی در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (MAS) (1257 دریافت)
بهره‌گیری از رهیافت مدل‌سازی در طراحی تیپ ایده‌آل گندم برای شرایط تنش خشکی (1256 دریافت)
بررسی اثرات القای ‌پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه بر گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) (1252 دریافت)
(مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوب (1251 دریافت)
واکنش ارقام سویا به کاربرد کودهای آلی و شیمیایی (1248 دریافت)
همسانه سازی و بررسی بیان موقت پیشبر pat1 گیاه سیب زمینی با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن (1236 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (1234 دریافت)
مقایسه خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد لاین‌های امید‌بخش برنج (Oryza sativa L.) (1229 دریافت)
تأثیر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی اکسیدان در لاین های تریتیکاله (1213 دریافت)
اثر علف کش تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و تغییرات کروموزومی سلول های مریستمی ریشه شنبلیله (Trigonella foenum- graecum) (1197 دریافت)
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود (Cicerarietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (1197 دریافت)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات عملکردی در کشت پاییزه چغندرقند از طریق تجزیه GGE- بای پلات تلاقی دای آلل (1196 دریافت)
مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst) (1193 دریافت)
بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در دو شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی (1191 دریافت)
نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (1188 دریافت)
تعیین عمل ژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کیفیت تغذیه‌ای برنج (1183 دریافت)
بررسی واکنش ارقام و لاین­های سویا (Glycin max L.) به تنش کم­آبی (1161 دریافت)
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonellafoenum graecum) توده بومی سیستان تحت تیمارکلشی‌سین (1145 دریافت)
تنوع ژنتیکی برخی صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های اصلاحی کنجد (1144 دریافت)
ارزیابی شاخص های تحمل تنش خشکی در هیبرید های آفتابگردان (1120 دریافت)
بررسی عکس العمل گیاه Parl. Aeluropus littoralis به قارچ‌های مهم بیماریزای برنج در استان مازندران (1116 دریافت)
تاثیر نوع ریزنمونه برگی و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی و باززایی گیاه آنتوریوم (Anthurium andreanum Var. Fire) (1111 دریافت)
بررسی همبستگی و روابط علی خصوصیات کمی در ذرت (Zea mays L.) در شرایط نرمال و تنش گرما (1110 دریافت)
بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و صفات وابسته به آن در برنج (1098 دریافت)
ارزیابی ژرم‌پلاسم‌های داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی (1093 دریافت)
بررسی ساختار ژنتیکی صفات روزنه ای و برگ پرچم در گندم دوروم (1092 دریافت)
واکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl) (1086 دریافت)
تجزیه عاملی و علیت صفات وابسته به کیفیت نانوایی گندم نان (Triticum aestivum L.) (1083 دریافت)
ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری و توارث پذیری صفات کمی و کیفی لاین های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در مازندران (1079 دریافت)
بررسی میزان کالوس‎زایی و تحمل ریزنمونه‎های مختلف ارقام پنبه (Gossypium sp.) به تنش شوری در شرایط درون شیشه‎ای (1077 دریافت)
اثر موتاژن های شیمیایی متفاوت روی رقم برنج طارم محلی (1075 دریافت)
ریزتکثیری درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera L.) (1074 دریافت)
مطالعه تنوع ایجاد شده به وسیله اتیل متان سولفونات و سدیم آزید روی رقم برنج طارم محلی (1063 دریافت)
جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (1056 دریافت)
گروه بندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخص‌های بیوشیمایی و فیزیولوژیک (1042 دریافت)
ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی (1039 دریافت)
تجزیه خوشه ای و مطالعه خصوصیات کیفی 30 ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) (1032 دریافت)
ارزیابی شاخص‌های تنش برای گزینش تحمل به خشکی در نخود (Cicer arietinum L.) (1032 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و REMAP (1025 دریافت)
تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (1023 دریافت)
شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F2:4 برنج (1008 دریافت)
بررسی تحمل به شوری جهش یافته های حاصل از اشعه گاما در رقم 032 سویا در شرایط گلخانه (995 دریافت)
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکر‌‌د برگ خشک ژنوتیپ‌های توتون ویرجینیا با استفاده از رگرسیون تای (Tai) وAMMI (992 دریافت)
ارزیابی واکنش ارقام ماش نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش خشکی (984 دریافت)
برآورد قابلیت توارث و هتروزیس صفات زراعی و محتوای روغن در ارقام بهاره کلزا (969 دریافت)
بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (967 دریافت)
ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تنوع ژنتیکی توده های گیاه دارویی رازیانه (Fueniculum vulgare) (965 دریافت)
بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین‌های دابل‌ هاپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR (965 دریافت)
استفاده از تجزیه خوشه‌ای برای گزینش لاین‌های برتر ذرت در نسل S6 (958 دریافت)
بررسی ارتباط برخی از صفات زراعی و مورفولوژیکی با عملکرد در لاین های نسل هفتم سویای حاصل از پرتو دهی با اشعه گاما (958 دریافت)
باززایی 6 ژنوتیپ پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق جنین زایی سوماتیکی (957 دریافت)
تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ملکولی (954 دریافت)
گروه‌بندی جمعیت‌های مختلف گندم وحشی (939 دریافت)
تکرارپذیری برخی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) در ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.) (939 دریافت)
نقشه یابی ارتباطی و تجزیه مسیر ترتیبی بین عملکرد و صفات آگرومورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) (938 دریافت)
تجزیه و تحلیل اثر شوری بر میزان کلروفیل، شاخص‌های‌ فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام برنج (938 دریافت)
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و چند متغیره (936 دریافت)
ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها (932 دریافت)
هتروزیس و تجزیه ترکیب پذیری برای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد در برنج هیبرید (931 دریافت)
بررسی تنوع کروموزومی چند جمعیت از گونه Aegilops cylindrica شمال غرب ایران (929 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های سویا از طریق روش های چند متغیره (923 دریافت)
جمع کل آمار: 280280

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb