پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

سال یازدهم/ شماره 32

زمستان 1398

اسامی داوران مقالات در این شماره:

 

دکتر لیلا  آهنگر
استادیار دانشگاه گنبدکاووس
دکتر مسعود احمدی
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
دکتر علی اکبر اسدی
استادیار مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
دکتر عباسعلی امام جمعه
استادیار دانشگاه زابل
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی­زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر علی بهپوری
استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر سعید حضرتی
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زهرا خدارحم پور
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر ولی اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر پیمان شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر ناصر صباغ نیا
دانشیار دانشگاه مراغه
دکتر عمران عالیشاه
دانشیار مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر محسن فتحی سعدآبادی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر محمدحسین فتوکیان
دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر حمیدرضا قربانی
دکتری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
دکتر مهناز قائدرحمتی
استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
دکتر ویدا قطبی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مرتضی کامرانی
استادیار  دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سجاد محرم نژاد
استادیار مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر علیرضا نبی پور
استادیار موسسه تحقیقات برنج
دکتر حمید نجفی زرینی
دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجتبی نورآئین
استادیار دانشگاه مراغه
دکتر موسی الرضا وفایی تبار
دکتری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
دکتر سید حمیدرضا هاشمی پطرودی
استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
 
 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب