پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/10 | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

سال دوازدهم/ شماره ۳۶
زمستان ۱۳۹۹
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 دکتر لیلا آهنگر
استادیار دانشگاه گنبد کاووس
دکتر علی اکبر اسدی
استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
دکتر علی ایزانلو
استادیار دانشگاه بیرجند
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی­ زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر مصطفی حق پناه
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر ولی ­اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر زینل زاده تبریزی
استادیار، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
دکتر لیلا  فهمیده
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
دکتر محسن فتحی سعدآبادی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
دکتر مهدی قاجار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر پیمان شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر علی اکبر عبادی
استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر حمیدرضا قربانی
دکتری اصلاح نباتات
دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهیار گرامی
استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مژگان مسچی باهوش
دکتری اصلاح نباتات
دکتر مینا مقدس زاده اهرابی
دکترا دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علیرضا نبی­ پور
استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
دکتر محمدرضا نقوی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
دکتر موسی­ الرضا وفایی­ تبار
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دکتر الهام یونسی
استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب