پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

سال یازدهم/ شماره 30

تابستان 1398

اسامی داوران مقالات در این شماره:

 

دکتر عباسعلی امام جمعه
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
دکتر لیلا  آهنگر
استادیار دانشگاه گنبدکاووس
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی ­زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر فرشته بیات
استادیار دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی پاکدین پاریزی
استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری
دکتر پرویز حیدری
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر زهرا خدارحم­ پور
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
دکتر مسعود دهداری
دانشیار دانشگاه یاسوج
دکتر ولی­ اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهدی رحیمی
استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حبیب اله سوقی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
دکتر پیمان شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر فاختک طلیعی
استادیار دانشگاه گنبدکاووس
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر محمدحسین فتوکیان
دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر پرویز فصاحت
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج
دکتر ولی اله قاسمی عمران
استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان
دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مرتضی کامرانی
استادیار دانشگاه تبریز
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر اسد معصومی اصل
استادیار دانشگاه یاسوج
علیرضا نبی پور
استادیار موسسه تحقیقات برنج
دکتر حمید نجفی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدرضا نقوی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر موسی الرضا وفایی تبار
دانشیار پژوهش بخش تحقیقات پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین)
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب