پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- ثبت نام و اشتراک
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  بسمه تعالی

 

  موافقت نامه چاپ مقاله در مجله پژوهشنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 

  بدینوسیله اینجانبان امضا کننده (گان) ذیل به عنوان نویسنده (گان) مقاله با عنوان:

 

 

 

 

 

  گواهی می نماییم که:

  1- مقاله حاصل کار و نتایج اصیل نویسند (گان) زیر می باشد.

  2- از ارسال مقاله برای مجله مربوطه (پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (علمی- پژوهشی)، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی- پژوهشی) و پژوهشهای تولیدات دامی (علمی- پژوهشی) مجله بوم شناسی جنگل های ایران و مجله مهندسی علوم آب مطلع می باشیم.

  3- خانم/ آقای نویسنده مسوول مقاله و مسوول مکاتبات می باشد.

  4- این مقاله قبلاً در مجله دیگری به چاپ نرسیده است.

  5- این مقاله در حال حاضر برای هیچ مجله دیگری ارسال نشده است و تا اعلام نتیجه توسط پژوهشنامه نیز ارسال نخواهد شد.

  6- در صورت پذیرش مقاله در مجله، کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله به مجله مربوطه واگذار می شود.

  7- مجله مربوطه اجازه دارد در هر مرحله ای از ادامه روند داوری و یا چاپ مقاله جلوگیری نماید.

 

 

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  شماره تماس

  امضا

  1

 

 

 

 

  2

 

 

 

 

  3

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

  5

 

 

 

 

 

 

  آدرس پستی نویسنده مسوول مقاله:

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.53.20.fa
برگشت به اصل مطلب