پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  Journal of Crop Breeding

  - پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول

  - دکتر قربانعلی نعمت زاده مدیرمسوول پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  - سردبیر

  - دکتر غلامعلی رنجبر سردبیر پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

 
  - مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه: طاهر عزیزی خالخیلی

هیئت تحریریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی :

  ارزانی، احمد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

  امیدی، منصور استاد، دانشگاه تهران

  بابائیان جلودار ، نادعلی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  باقری، عبدالرضا استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

  ربیعی، بابک استاد،دانشگاه گیلان

  رنجبر، غلامعلی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  شاه نجات بوشهری، علی اکبر استاد، دانشگاه تهران

  کاظمی تبار، سید کمال دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  نعمت زاده، قربانعلی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب