پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- صفحه اصلی
دریافت هزینه بررسی اولیه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۹ | 

هزینه بررسی اولیه مقاله

نویسنده محترم با سلام

پیرو نامه مجوز دریافت وجه از نویسندگان توسط هیات تحریریه  و تعیین داور توسط ایشان و سپس ارسال به داوری منوط به پرداخت  مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان)  به حساب  968083287  نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری  بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله journal_sanruyahoo.com  می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.38.29.fa
برگشت به اصل مطلب