فهرست مقالات پذیرفته شده و منتشر نشده

 | تاریخ ارسال: 1398/2/24 | 
XML بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۳
دکتر مهدی محب الدینی* ، خانم رعنا میرزاده، دکتر مهدی بهنامیان، دکتر اسماعیل چمنی، خانم رقیه فتحی
XML بررسی ارتباط عملکرد و صفات زراعی همبسته در برنج (Oryza Sativa L.) با استفاده از تجزیه رگرسیون و علیت - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
حمیدرضا قربانی* ، حبیب اله سمیع زاده لاهیجی، بابک ربیعی، مهرزاد اله قلی پور
XML بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی از ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
اسماعیل خراسانی، دکتر لیلا فهمیده* ، دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر غلامعی رنجبر
XML ارزیابی مقدماتی ارقام و لاین‌های خالص وارداتی سویا از نظر برخی خصوصیات زراعی و مقاومت به بیماری فیتوفترایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
دکتر پرستو مجیدیان* ، دکتر بهرام مسعودی، دکتر حمید صادقی گرمارودی
XML تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده‌های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
علی اکبر اسدی* ، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوچهر خدارحمی
XML اثر تنش کمبود آب انتهای فصل بر روابط بین صفات فیزیولوژیکی و زراعی گندم - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
علی اکبر اسدی* ، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوپهر خدارحمی
XML گروه‌بندی و گزینش ژنوتیپ‌های سویا تحت تأثیر کاربرد سولفور با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
خانم زهرا عابدی* ، دکتر حمید نجفی، مصطفی عمادی، نادعلی باقری
XML ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
ایراندخت منصوری* ، حمید نجفی زرینی، نادعلی باباپیان جلودار، علی پاکدین
XML ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبیاری ژنوتیپ‌های مختلف کلزا در استان آذربایجان شرقی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۳
امیر رضا صادقی بختوری، بهمن قهرمانی بکتاش، بهمن بهمن پاسبان اسلام، وحید سرابی، سعید حضرتی*
XML بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر زودرسی و عملکرد دانه با استفاده از روش های آماری چند متغییره - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
سید مجتبی موسوی اجاق، حمید مظفری* ، حمید جبّاری، بهزاد ثانی
XML مطالعه واکنش ژنوتیپ‌های توتون (Nicotiana tabacum L) به علف‌هرز گل‌جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش‌ - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
دکتر رضا درویش زاده* ، دکتر ایرج برنوسی
XML بررسی میزان عملکرد دانه و وضعیت تجمع یون های سدیم، پتاسیم و منیزیم در بافت های مختلف ارقام گندم (Triticum aestivum L.) حساس و متحمل به شوری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
دکتر امین باقی زاده* ، خانم مهدیه آرام کسمایی، دکتر قاسم محمدی نژاد، دکتر بابک ناخدا
XML مقایسه‌ی تحمل به خشکی برخی از جمعیت‌های دیپلوئید وحشی، ارقام تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم با استفاده از صفات مورفولوژیکی و زراعی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
سارا خسروی، رضا عزیزی نژاد، امین باقی زاده* ، محمود ملکی
XML تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری پاخوره Gaeumannomyces graminis var. tritici جدایه T-41 در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۱۹
حسین دشتی* ، زهرا شهاب الدینی پاریزی، روح الله صابری ریسه، محمدرضا بی همتا، مژگان قلی زاده وزوانی
XML استفاده از نشانگرهای آلل اختصاصی در شناسایی آلل‌های مکان‌های ژنی VRN-1 در ژنوتیپ‌های گندم نان - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۸
خانم منیره نظری، دکتر خلیل زینلی نژاد* ، دکتر سعید نواببور، دکتر حسن سلطانلو، دکتر محمدهادی پهلوانی
XML شناسائی QTLهای موثر در افزایش غلظت و محتوای عنصر روی در دانه جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۱۹
مهدی فیضی، محمود سلوکی* ، بهزاد صادق زاده، براتعلی فاخری، ابوالقاسم محمدی
XML اثر تنش کادمیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاهچه‌های برنج - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
معصومه کنفی لسکوکلایه، نادعلی باقری* ، نادعلی باباییان جلودار، مهدی قاجار سپانلو
XML ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ‌های سویا - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۸
آقا علیرضا رهی، دکتر حمید نجفی زرین* ، دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر مهدی قاجارسپانلو
XML ارزیابی چند متغیره تحمل به شوری (NaCl) ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgar L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۸
دکتر حسین عسکری* ، دکتر سیدکمال کاظمی تبار، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر محمد حسین صابری
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج در منطقه شمال - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۲
علی ستاری، محمود سلوکی* ، نادعلی باقری، براتعلی فاخری، علیرضا نبی پور
XML بررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مزرعه - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۲۷
مراد چشمه نور* ، محمد رضا بی همتا، شاه نجات علی اکبر بوشهری، علیرضا عباسی، بهرام علیزاده
XML ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgar L.) تحت شرایط تنش شوری با استفاده از روش‌های تجزیه پایداری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۱۶
دانشجوی دکترای اصلاح نباتات حسین عسکری* ، دکتر سیدکمال کاظمی تبار، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر محمد حسین صابری
XML تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۶/۳
خانم حال بی بی بادبردست، دکتر سید یحیی صالحی لیسار، دکتر حسین صبوری* ، دکتر علی موافقی، دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری
XML شناسایی صفات موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۲۸
سامان معتضدی، سعید سیف زاده* ، رضا حق پرست، حمیدرضا ذاکرین، حمید جباری
XML تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و کلروفیل فلورسانس ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.). - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۲
شکوفه دست نشان، محمدرضا بی همتا* ، علیرضا عباسی، منیژه سبکدست
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی و خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم در رابطه با زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
معروف خلیلی* ، مریم رستمی تهرانی، محمد علی ابراهیمی
XML بررسی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در جوانه های ارقام کلم بروکلی تحت تنش مانیتول - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۴/۲۳
شعله کیانی، نادعلی بابائیان جلودار* ، هاله اخوان نیاکی، نادعلی باقری، حمید نجفی ذرینی
XML تعیین دز بهینه و بررسی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل‌کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۶/۱۱
آقای سیاوش سلیمیان ریزی، دکتر حسن سلطانلو* ، دکتر سیده ساناز رمضانپور، دکتر رجب چوکان، دکتر علی اصغر نصرالله نژاد قمی
XML گزینش لاین‌های متحمل به شوری در آفتابگردان روغنی با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۸
خانم فریبا مرسلی آقاجری، دکتر رضا درویش زاده* ، دکتر حمید حاتمی ملکی، دکتر اسماعیل قلی نژاد، دکتر عبدالقادر کلانتر
XML بررسی اثر کیتوزان بر الگوی بیان برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی در گندم آلوده به بیماری سفیدک پودری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۸
منصوره راه‌ نشان، فاختک طلیعی* ، لیلا آهنگر، حسین صبوری، شعبان کیا
XML ارزیابی اثرات ژنوتیپ، محیط و ژنوتیپ × محیط بر برخی صفات در اکوتیپ‌های مختلف سیاهدانه (.Nigella sativa L) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۸/۱۹
دکتر مهدی محب الدینی* ، نرگس مهری، رقیه فتحی
XML ارتباط بین شاخص‌های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه‌های غربالگری گندم - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۵/۱۶
سعید یاراحمدی* ، قربانعلی نعمت زاده، حسین صبوری، حمید نجفی زرینی
XML تاثیر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۷/۲
مریم رضایی نیا، محمدرضا بی همتا* ، سید علی پیغمبری، علی رضا عباسی
XML مطالعه برخی از صفات زراعی و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌‌های برنج - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱/۱۴
اسماعیل خراسانی، دکتر لیلا فهمیده* ، دکتر نادعلی بابائیان، دکتر غلامعلی رنجبر
XML بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های موتان برنج طارم جلودار در نسل M2 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۲
فاطمه شکارلو، نادعلی باقری* ، نادعلی بابائیان، اسماعیل بخشنده
XML ارزیابی پایداری عملکرد لاین‌های اینبرد آفتابگردان در شرایط تنش شوری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۳/۹
امید سفالیان* ، -- سهیلا احمدپور، رضا درویش زاده، حسین حاتم زاده
XML ارزیابی تنوع ژنوتیپ‌های عدس برای صفات زراعی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۴/۱۶
پیام پزشکپور، سهیلا افکار*
XML توارث‌پذیری نسبی مقاومت به بیماری لکه قهوه‌ای جو - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
خانم سکینه پسرکلو، آقا حسن سلطانلو* ، دکتر سیده ساناز رمضانپور، دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی، مهندس مهدی کلاته عربی، شعبان کیا
XML ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۷
حمید نجفی زرینی* ، ایراندخت منصوری، نادعلی بابائیان، علی پاکدین
XML ارزیابی مقاومت به کرم ساقه خوار نواری در لاین های امید بخش برنج در شرایط مزرعه ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۱/۸
نادعلی باقری* ، نادعلی باباییان جلودار، آرام پاشا
XML تعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های برنج براساس صفات مهم تغذیه‌ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
خانم راویه حیدری، آقا نادعلی باقری* ، آقا نادعلی بابائیان جلودار۳، آقا حمید نجفی زرینی
XML بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در لاینهای اصلاحی پیشرفته برنج (Oryza sativa) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
دکتر علیرضا نبی‌پور* ، محمد نوروزی
XML ارزیابی عوامل رونویسی در یک مطالعه ترانسکریپتوم در نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۱
آقای کیوان مهدوی ماشکی، دکتر علی اصغر نصراله‌نژاد قمی* ، دکتر ماهاندر تودی، دکتر احد یامچی، دکتر خلیل زینلی‌نژاد، دکتر حسن سلطانلو، دکتر راجیو کومار وارشنی
XML کاربرد رویکرد گزینش متغیر گیبز (GVS) برای مطالعه کنترل ژنتیکی تحمل به تنش خشکی در گندم - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱/۱۴
خانم سیده فاطمه دانیالی، آقا پرویز صفری، دکتر مهدی رحیمی* ، آقا احمد مهدوی میقان
XML ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی در جمعیت‌های رازیانه (Foeniculum vulgate M.) با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش خشکی - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱/۱۴
میلاد قاسمی، دکتر سعید اهری زاد* ، دکتر علی بنده حق، دکتر مجید نوروزی، رقیه اژدریCAPTCHA
دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb