دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1396 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 191-199 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانش آموخته کارشناسی ارشد
چکیده:   (754 مشاهده)
به منظور بررسی رابطۀ بین خصوصیات مورفولوژیکی و انتخاب معیار مناسب برای بهبود عملکرد این پژوهش روی 9 لاین اصلاح شدۀ جدید و یک رقم برنج (شاهد) اصلاح شده کشت غالب منطقه (رقم شیرودی) در سال زراعی 1389 در ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر تنکابن در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ­های برنج مورد مطالعه برای تمامی صفات اختلاف معنی­داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. عملکرد رقم شیرودی و لاین­های شماره 1 و 2 نسبت به بقیه بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند. عملکرد دانه با صفات تعداد پنجۀبارور در بوته و وزن صددانه همبستگی مثبت و معنی­دار به ترتیب 66/0 و 71/0 بود. همچنین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته در 45 روز بعد از نشا، تعداد پنجۀ­کل، تعداد پنجۀ­بارور و غیربارور در بوته، طول برگ پرچم و عرض برگ پرچم، سطح برگ پرچم، طول دانه، عرض دانه، و تعداد دانه در خوشه همبستگی مثبت غیرمعنی­دار داشت و با صفات ارتفاع بوته در مرحلۀ رسیدگی، نسبت طول به عرض برگ پرچم، نسبت طول به عرض دانه، طول خوشه و فاصلۀ آخرین میان­گره همبستگی منفی غیرمعنی­دار داشت. نتایج تجزیه رگرسیون گام­به­گام نشان داد که صفت­های وزن صددانه و تعداد پنجۀبارور در بوته بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد دانه داشتند. نتیجه تجزیۀ علّیّت معلوم کرد که وزن صددانه می­تواند جایگزین عملکرد دانه در گزینش برای افزایش عملکرد دانه شود.
متن کامل [PDF 620 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری