دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1396 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 82-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi M H, Houshmand S, Khodambashi M, Shiran B, Mohammadi S. Evaluation of Recombinant Pure Lines of Lentil under Drought Stress. jcb. 2017; 9 (22) :82-97
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-848-fa.html
رحیمی محمدحسن، هوشمند سعداله، خدامباشی محمود، شیران بهروز، محمدی شهرام. ارزیابی لاین‌های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1396; 9 (22) :82-97

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-848-fa.html


دانشگاه شهرکرد
چکیده:   (960 مشاهده)
عدس با بیش از 28 درصد پروتئین، قیمت نسبی پایین و طعم مطلوب، نقش بسیار مهمی در رژیم غذایی انسان داشته و در مناطق خشک و نیمه خشکی مورد توجه می­باشد، بنابراین شناسایی ارقامی از آن که متحمل به خشکی باشند، ضروی به نظر می‌رسد. از این رو، به‌منظور ارزیابی تأثیر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر 168 لاین اینبرد نوترکیب عدس حاصل از تلاقی رقم هندی L3685 (پر محصول، دارای عادت رشدی ایستاده و زودرس) به‌عنوان والد مادری و رقم ایرانی قزوین (دارای عادت رشدی خوابیده و دیررس) به‌عنوان والد پدری، آزمایشی تحت دو شرایط معمول زراعی و تنش خشکی پایان دوره رشد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 92-1391 به اجرا در آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده‌ها، نشان داد که بین لاین‌ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به­غیر از قطر دانه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. اختلاف بین شرایط معمول زراعی و تنش خشکی و برهمکنش لاین × تنش برای کلیه صفات به‌جز روز تا گلدهی و قطر دانه معنی‌دار شد. در محیط تنش نسبت به شرایط معمول زراعی، صفات وزن غلاف در بوته، عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته به ترتیب با کاهش 54، 3/45 و 25/42 درصدی نسبت به شرایط معمول زراعی، بیشترین تأثیرپذیری را نشان دادند. از نظر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، روز تا رسیدگی و تعداد غلاف در بوته، لاین‌های 160، 125، 48، 129 و 103 به‌عنوان لاین‌های برتر شناسایی شدند. تجزیه همبستگی بیانگر رابطه مثبت و معنی‌دار بین عملکرد دانه با عملکرد زیستی، تعداد غلاف در بوته و وزن غلاف در بوته و همچنین همبستگی منفی و معنی‌دار با روز تا رسیدگی در هر دو شرایط بود. انجام رگرسیون گام‌به‌گام برای عملکرد دانه در هر دو محیط، اهمیت و نقش تعیین‌کننده صفات عملکرد زیستی و روز تا رسیدگی را نشان داد. در کل بر مبنای نتایج این آزمایش ضمن شناسایی اولیه لاین‌های پرمحصول در شرایط معمول زراعی و لاین‌های متحمل به تنش خشکی در جامعه مورد بررسی، بر اهمیت ویژه صفات عملکرد بیولوژیکی، روز تا رسیدگی، تعداد و وزن غلاف در بوته در انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه در عدس تاکید دارد.
متن کامل [PDF 1289 kb]   (321 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۷

فهرست منابع
1. Abdipur, M., B. Vaezi, V. Bavei and N. Heidarpur. 2011. Evaluation of morpho-physiological selection indices to improve of drought tolerant lentil genotypes (Lens culinaris Medik) under rainfed condition. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science, 11: 275-281.
2. Aghili, P., A. Imani, H. Shahbazi and Y. Alaei. 2012. Study of correlation and relationships between seed yield and yield components in Lentil (Lens culinaris Medik). Annals of Biological Research, 3: 5042-5045.
3. Aich, A., S. Aich and M. Shrivastava. 2007. Genetic variability, correlation and co-heritability studies on yield and its components in lentil. Journal of Inter academician, 11: 247- 250.
4. Alami-Milani, M., R. Amini, A.D. Mohammadinasab, A.A. Shafaghkalvanegh and J. Emaratpardaz. 2013. Yield and yield components of lentil (Lens culinaris Medik.) affected by drought stress and mulch. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5: 1228-1231.
5. Allahmoradi, P., C. Mansourifar, M. Saidi and S.J. Honarmand. 2013. Water deficiency and its effects on grain yield and some physiological traits during different growth stages in lentil (Lens culinaris L.) cultivars. Annals of Biological Research, 4: 139-145.
6. Amiri Deh Ahmadi, S.R., M. Parsa, A. Nezami and A. Ganjeali. 2011. he effects of drought stress at different phenological stages on growth indices of chickpea (Cicer arietinum L.) in greenhouse conditions. Iranian Journal of Pulses research, 2: 69-84 (In Persian).
7. Asadi Danalu, A., K. Ghasemi Golezani, J. Shahfagh Kolvangh and J. Bakhshi. 2014 Effectsof Seed Quality and Water Deficit on Performance of Lentil (Lens culinaris Medik). Journal of Agricultural Knowledge and sustainable production, 1: 83-94 (In Persian).
8. Bayoumi, T.Y. 2008. Genetic diversity among lentil genotypes for drought tolerance. Journal of Agricultural Investment, 3: 25-35.
9. Bazzazi, N., M. Khodambashi and S. Mohammadi. 2013. The Effect of Drought Stress on Morphological Characteristics and Yield Components of Medicinal Plant Fenugreek. Journal f Crop Production and Processing, 3: 11-23 (In Persian).
10. Bitaraf, N., M. Khodambashi and S. Houshmand. 2010. Correlation and path analysis of grain yield and its components for lentil under Shahrekord climate. Iranian Journal of Pulses Research, 1: 51-56 (In Persian).
11. Blum, A. 1988. Plant Breeding for Stress Environments. CRC Press Inc., Boca Raton, 43-77.
12. Blum, A. 2002. Drought stress and its impact. Plant stress.com. [Online] Available at http://www. plantstress. com/Articles/drought_i/drought_i. htm.
13. Canci, H. and C. Toker. 2009. Evaluation of yield criteria for drought and heat resistance in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 195: 47-54. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00345.x]
14. Dalbeer, S.N., O.P. Verma and K.K. Kavita. 2013. Correlation and Path Coefficient Analysis for Yield Attributes in Lentil (Lence culinaris L.). International Journal of Science and Research, 8: 158-161.
15. Demirtas, Ç., S. Yazgan, B.N. Candogan, M. Sincik, H. Büyükcangaz and A.T. Göksoy. 2010. Quality and yield response of soybean (Glycine max L. Merrill) to drought stress in sub–humid environment. African Journal of Biotechnology, 9: 6873-6881.
16. Dixit, R., H. Singh, S. Sunil and S. Singh. 2005. Selection criterion in lentil (Lens culinaris Medik.). Abstracts of Fourth International Food Legumes Research Conference, pp: 18-22.
17. Ebrahimi, M., M. Golbashi, M.R. Bihamta, A. Hoseinzadeh and F. Khialparast. 2011. Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions. Journal of Crops Improvement, 2: 27-40 (In Persian).
18. Eleweanya, N., M. Uguru, E. Ene-Obong and P. Okocha. 2007. Correlation and path coefficient analysis of grain yield related characters in maize (zea mays L.) under umudike conditions of South Eastern Nigeria. Journal of Agriculture and Food Environmental Extension, 4: 24-28.
19. Emam, Y., A. Shekoofa, F. Salehi and A. Jalali. 2010. Water stress effects on two common bean cultivars with contrasting growth habits. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science, 9: 495-499.
20. Erskine, W., A. Sarker and S. Kumar. 2011. Crops that feed the world 3. Investing in lentil improvement toward a food secure world. Food Security, 3: 127-139. [DOI:10.1007/s12571-011-0124-5]
21. FAOSTAT. 2013. http://faostat.fao.org/. Accessed November, 2013.
22. Farshadfar, A. and J. Javadinia. 2010. Evaluation of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes for Drought Tolerance. Seed and Plant Improvment Journal, 4: 517-537 (In Persian).
23. Fouad, M., M. Imtiaz, S. Kumar and R. Malhotra. 2011. Breeding food legumes for enhanced drought and heat tolerance to cope with climate change. In: Solh, M. and M.C. Saxena (Eds), Food Security and Climate Change in Dry Areas. Proceedings of International Conference, pp: 244-254.
24. Ghasemi-Golezani, K., Z. Jabbarpour-Bonyadi, J. Shafagh-Kolvanagh and N. Nikpour-Rashidabad. 2013. Effects of Water Stress and hydro-priming duration on field performance of lentil. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2: 922-925.
25. Ghassemi-Golezani, K., P. Sheikhzadeh-Mosaddegh and M. Valizadeh. 2008. Effects of Hydropriming duration and limited irrigation on field performance of chickpea. Research Journal of Seed Science, 1: 34-40. [DOI:10.3923/rjss.2008.34.40]
26. Hosseini, F.S., A. Nezami, M. Parsa and K. Hajmohammadnia Ghalibaf. 2011. Effects of Supplementary Irrigation on Yield and Yield Components of Lentil (Lens culinaris Medik.) Cultivars in Mashhad Climate. Journal of Water and Soil, 25: 625-633 (In Persian).
27. Jalilian, J. and O. Mohsennia. 2013. Effects of Superabsorbent and Irrigation Regime on Seedling Growth Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.). Agronomical Research in Moldavia, 46: 11-19. [DOI:10.2478/v10298-012-0088-5]
28. Kakde, S., R. Sharma, A. Khillare and B. Lambade. 2005. Correlation and path analysis studies (Lens culinaris L.). Journal of Soils and Crops, 15: 67-71.
29. Khalili, M., A.P. Aboughadareh, M.R. Naghavi and S. Talebzadeh. 2012. Response of spring canola (Brassica napus L.) genotypes to water deficit stress. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4: 1579-1586.
30. Kumar, J., P. Basu, E. Srivastava, S. Chaturvedi, N. Nadarajan and S. Kumar. 2012. Phenotyping of traits imparting drought tolerance in lentil. Crop and Pasture Science, 63: 547-554. [DOI:10.1071/CP12168]
31. Kumar, R., S. Sharma, B. Malik, A. Dahiya and A. Sharma. 2002. Correlation studies in lentil (Lens culinaris Medik). Annals of Biology, 18: 121-123.
32. Muscolo, A., A. Junker, C. Klukas, K. Weigelt-Fischer, D. Riewe and T. Altmann. 2015. Phenotypic and metabolic responses to drought and salinity of four contrasting lentil accessions. Journal of experimental botany, 66(18): 5467-5480. [DOI:10.1093/jxb/erv208]
33. Naroui Rad, M.R., A. Ghasemi and A. Arjmandinejad. 2009. Study of Limit Irrigation on Yield of Lentil (Lens culinaris) Genotypes of National Plant Gene Bank of Iran by Drought Resistance Indices. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 6: 352-355.
34. Narouie Rad, M.R., J. Aghaie, H.R. Fanaie and M. Ghasemie. 2008. Genetic variation in some phenological and morphological traits masses of hot and dry lentils. Journal of Research and Development, 78(4): 40-48 (In Persian).
35. Neyestani, A., A.A. Mahmood and S.H. Sabbaghpour. 2005. Path analysis of seed yield and its component in lentil. Abstract Book of the first Iranian Pulse Symposium, 677-679.
36. Nuri, M., H. Dashti, Sh. Maddah Hoseini and E. Dehghan. 2013. Genetic diversity in the gene pool lentil using morphological traits in Bardsir. Iranian Journal of Field Crop Science, 45: 541-551.
37. Oweis, T., A. Hachum and M. Pala. 2004. Lentil production under supplemental irrigation in a Mediterranean environment. Agricultural water management, 68: 251-265. [DOI:10.1016/j.agwat.2004.03.013]
38. Panahyan-e-Kivi, M., A. Ebadi, A. Tobeh and S. Jamaati-e-Somarin. 2009. Evaluation of yield and yield components of lentil genotypes under drought stress. Research Journal of Environmental Sciences, 3: 456-460. [DOI:10.3923/rjes.2009.456.460]
39. Pouraboughadareh, A., M.R. Naghavi and M. Khalili. 2013. Water Defcit Stress Tolerance in Some of Barley Genotypes and Landraces under Field Conditions. Notulae Scientia Biologicae, 5: 249-255. [DOI:10.15835/nsb529066]
40. Rashidi, V., S. Chalbi Yani, M. Sharifi and N. Effatdoust. 2011. Comparison and Classification of Lentil (Lens culinaris) Landraces under Drought Stress Conditions after Flowering. Journal of Crop Ecophysiology, 20: 81-96 (In Persian).
41. Sadeghzadeh-Ahari, D., M. Hassandokht, A. Kashi, A. Amri and K. Alizadeh. 2010. Genetic variability of some agronomic traits in the Iranian fenugreek landraces under drought stress and non-stress conditions. African Journal of Plant Science, 4: 12-20.
42. Saha, G.C. 2009. Mapping of foliar disease resistance genes and genes for agro-morphological traits in Lens culinaris Medik. Washington State University, 109 pp.
43. Salehi, M., A. Haghnazari, F. Shekari and A. Faramarzi. 2008. The study of seed yield and seed yield components of lentil (Lens culinaris Medik) under normal and drought stress conditions. Pakistan journal of biological sciences, 11: 758-762. [DOI:10.3923/pjbs.2008.758.762]
44. Shahmoradi, Sh., H. Zeinali, J. Daneshian and A. Ahmadi. 2006. Effects of drought stress on qualitative and quantitative traits of soybean cultivars and advanced lines. Proceedings of the Ninth Congress of Crop Sciences, 49 pp (In Persian).
45. Silim, S., M. Saxena and W. Erskine. 1993. Adaptation of lentil to the Mediterranean environment, factors affecting yield under drought conditions. Experimental Agriculture, 27: 155-175. [DOI:10.1017/S0014479700020366]
46. Singh, M.K. 2014. Character Association and Path Analysis in Lentil (Lens culinaris Medik.). Trends in Biosciences, 7: 3458-3460.
47. Sreevalli, Y., K. Baskaran, R. Chandrashekara and R. Kulkarni. 2000. Preliminary observations on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid concentration in periwinkle. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences, 22: 356-358.
48. Stoddard, F., C. Balko, W. Erskine, H. Khan, W. Link and A. Sarker. 2006. Screening techniques and sources of resistance to abiotic stresses in cool-season food legumes. Euphytica, 147: 167-186. [DOI:10.1007/s10681-006-4723-8]
49. Tadayyon, A., L. Hashemi, and M. Khodambashi. 2011. Effective morphological and phenological traits on seed and biological yield in lentil genotypes in Shahrekord region. Iranian Journal of Pulses Research, 2: 47-62 (In Persian).
50. Talukdar, D. 2013. Comparative morpho-physiological and biochemical responses of lentil and grass pea genotypes under water stress. Journal of natural science, biology, and medicine, 4: 396-402. [DOI:10.4103/0976-9668.116983]
51. Tullu, A., I. Kusmenoglu, K. McPhee and F. Muehlbauer. 2001. Characterization of core collection of lentil germplasm for phenology, morphology, seed and straw yields. Genetic Resources and Crop Evolution, 48: 143-152. [DOI:10.1023/A:1011254629628]
52. Wang, W., B. Vinocur and A. Altman. 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. Planta, 218: 1-14. [DOI:10.1007/s00425-003-1105-5]
53. Yadav, S., D. Phogat, I. Solanki and Y. Tomer. 2003. Characters association and path coefficient analysis in lentil. Indian Journal of Pulse Research, 16: 22-24.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb