دوره 10، شماره 28 - ( زمستان97 1397 )                   جلد 10 شماره 28 صفحات 181-187 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jcb.10.28.181


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (781 مشاهده)

       جوانه ­زنی بذر نقش پر اهمیتی در چرخه زندگی گیاهان داشته و تعیین ­کننده مراحل چرخه رشد، استقرار و عملکرد نهایی گیاه می­ باشد. جوانه ­زنی بذر بحرانی ترین مرحله در استقرار گیاهچه است که در نهایت تولید موفقیت آمیز محصول را تعیین می­ کند. شوری یکی از عوامل محیطی کاهش­ دهنده تولید محصولات زراعی در جهان است. خاک ­های شور یا آبیاری با آب شور پتانسیل تولید گیاه را به شدت کاهش می ­دهد. جهت مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات مربوط به جوانه­ زنی 11 ژنوتیپ گیاه سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1392انجام شد. در این آزمایش فاکتور اول سطوح شوری (صفر، 3، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) و فاکتور دوم ژنوتیپ بود و هشت صفت مرتبط با جوانه­ زنی شامل، درصد جوانه ­زنی، سرعت جوانه ­زنی، طول ریشه­ چه، وزن تر ریشه ­چه، وزن خشک ریشه­ چه، طول ساقه ­چه، وزن تر ساقه ­چه، وزن خشک ساقه ­چه ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش شوری و ژنوتیپ در همه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی ­دار بود. از طرف دیگر، با افزایش سطوح شوری مقدار تمامی صفات مورد مطالعه در همه ژنوتیپ ­ها کاهش یافت. همچنین اثر متقابل شوری و ژنوتیپ برای تمامی صفات تفاوت معنی­ داری نشان داد. در مجموع در بالاترین غلظت شوری مورد مطالعه، بیشترین میزان سرعت و درصد
جوانه­ زنی،  طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه ­چه در ژنوتیپ­ های متحمل
Forrest، Hill، 032، Cokerstoart وBRAZIL17 و کمترین میزان درژنوتیپ­ های حساس Bau08، Mangar  و 3COH  به دست آمد.
 

متن کامل [PDF 1399 kb]   (321 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1395/3/9 | ویرایش نهایی: 1397/12/11 | پذیرش: 1396/2/9 | انتشار: 1397/12/11

فهرست منابع
1. Abbasi, F., A. Kuchaki and A. Gafari. 2009. Assessment germination and vegetative growth in ctorum in different concentrations of NaCl. Journal of Iran Agricultural Research, 7(2): 52-57 (In Persian).
2. Aghaei, K., A.A. Ehsanpour, A.H. Shah and S. Komatsu. 2009. Proteome analysis of soybean hypocotyl and root under salt stress. Journal of Amino Acids, 36(1): 91-98. [DOI:10.1007/s00726-008-0036-7]
3. Almansouri, M., J.M. Kinet and S. Lutts. 2001. Effect of salt and osmotic stresses on germination in durumwheat (Triticum durum Desf). Journal of Plant Soil, 231(2): 243-254. [DOI:10.1023/A:1010378409663]
4. Ashraf, M. and M.R. Foolad. 2005. Pre-sowing seed treatment a shotgun approach to improve germination growth and crop yield under saline and none-saline conditions. Advances in Agronomy, 88: 223-271. [DOI:10.1016/S0065-2113(05)88006-X]
5. Bajji, M., J.M. Kinet and S. Lutts. 2002. Osmotic and ionic effects of NaCl on ger‌mination early seedling growth and ion content of Atriplex halimus (Chenopodi‌aceae). Canadian Journal of Botany, 80: 297-304. [DOI:10.1139/b02-008]
6. Dehnoyi, F., S.V. Eslami, GH. Zamani and K. Ahmadi. 2010. Osmopriming effect on soybean germination indices under salt stress. 5th New Ideas in Agriculture Conference, 1-5 pp., Isfahan, Irain.
7. Enferadi, A., K. Postini, N. Majnoon‌hoseyni, A. Talei and A.A. Atari. 2002. Rapeseed cultivars physiological responses to stress in vegetative stage. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 7(4): 103-112 (In Persian).
8. Farhoudi, R. and M. Makkizadeh-Tafti. 2011. Effect of Salt Stress on Seedlings Growth and Ions Homeostasis on Soybean (Glysin max) Cultivars. Advances in Envi‌ronmental Biology, 5(8): 2522-2526.
9. Farokhi, A. and S. Galeshi. 2005. Effect of Salinity seed size and their interactive effects on germination, conversion efficiency resources Seed and seedling growth of soybean. Journal of Agricultural Science, 36(5): 1233-1239.
10. Ghassemi-Golezani, K., M. Taifeh-Noori, S. Oustan, M. Moghaddam and S. Seyyed Rahmani. 2011. Physiological Performance of Soybean Cultivars under Salinity Stress. Journal of Plant Physiology and Breeding, 1(1): 1-7. [DOI:10.5772/14741]
11. Kent, L.M. and A. Lauchil. 1985. Germination and seedling growth of cotton Salin‌ity calcium interaction. Plant Cell Environ, 8(2): 155-159. [DOI:10.1111/j.1365-3040.1985.tb01223.x]
12. Luo, Q., B. Yu and Y. Liu. 2005. Differential sensitivity to chloride and sodium ions in seedlings of Glycine‌ max and Glycine‌.soja under NaCl stress. Journal of Plant Physiology, 162(9): 1003-1012. [DOI:10.1016/j.jplph.2004.11.008]
13. Maghtouli, M. and M. Chaiechy. 1999. Effect of salinity and salt on germination and initial growth of sorghum. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 6: 33-40 (In Persian).
14. Mahmoodabad-zabihi, R.Z., S.J. Somarin, M. Khayatnezhad and R. Gholmi. 2011. The study of effect salinity stress on germination and seedling growth in five dif‌ferent genotypes of wheat. Advances in Environmental Biology, 5(1): 177-179.
15. Mokhtari, A., P. Abrishamchi and A. Ganjaly. 2008. The effect of calcium intake on damage caused by salt stress on tomato seed germination. Journal of Science and Industry, Agriculture, Horticulture Sciences, 22(1): 89-100 (In Persian).
16. Mostafavi, K.H. and A. Heydariyan. 2012. Effects of different salinity levels on germination indices in four sunflower varieties. Journal of crop and Plant breeding, 8(4): 123-131 (In Persian).
17. NabaviKalat, M. and R. Ghaffari. 2010. Effects of salinity on germination characteristics of soybean (cv Clark). Modern achievements in the production of oil-based plants Conference, 1-4 pp., Bojnoord, Irain.
18. Okcu, G., M.D. Kaya and M. Atak. 2005. Effect of salt and drought stresses on germination and seedling growth of pea (Pisums ativum L.). Journal of Agriculture and Forestry, 29(4): 237-242.
19. Salehzade, H., M. Izedkhah, M. Ggiyasi, F. Forouzani and A. Abbasisi‌yahjani. 2009. Effects of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum). Journal of Biological Sciences, 4(5): 629-631.
20. Sarmadnia, G. 1993. The importance of environmental stresses on agriculture. The first Congress of Agronomy and Plant Breeding, 157-169 pp., Karaj, Irain.
21. Sharifi, M., M. Ghorbanli and E. Ebrahimzadeh. 2007. Improved growth of salinity stressed soybean after inoculation with salt pre-treated mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology, 164(9): 1144-1151. [DOI:10.1016/j.jplph.2006.06.016]
22. Sobhanian, H., R. Razavizadeh, Y. Nanjo, A.A. Ehsanpour, F. Rastgarjazii, N. Motamed and S. Komatsu. 2010. Proteome analysis of soybean leaves hypocotyls and roots under salt stress. Journal of Proteome Science, 8(19): 1-15. [DOI:10.1186/1477-5956-8-19]
23. Rahimi, A. and A. Biglarifard. 2011. Impacts of NaCl Stress on proline, Soluble Sugars Photosynthetic Pigments. Journal of Advances in Environmental Biology, 5(4): 617-623.