دوره 12، شماره 34 - ( تابستان 1399 )                   جلد 12 شماره 34 صفحات 160-174 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه ارومیه
چکیده:   (322 مشاهده)
    در تحقیقی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ­ های توتون شرقی و تنباکو تحت شرایط نرمال (بدون تنش گل جالیز) و تنش گل جالیز طی سال­های زراعی 87-1386 و 88-1387 در مرکز تحقیقات توتون ارومیه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه­ واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ­ ها از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختلاف آماری معنی­ دار وجود دارد که این امر حاکی از تنوع ژنتیکی بالا بین ژنوتیپ­ های مورد بررسی می­ باشد؛ بنابراین به طور بالقوه می­ توانند در برنامه­ های اصلاح توتون برای مقاومت به گل جالیز مورد استفاده قرار گیرند. براساس نتایج برآورد ضریب تغییرات ژنوتیپی، تنوع بالایی در بین صفات مورد مطالعه بخصوص از لحاظ صفات وزن تر و خشک برگ در شرایط نرمال و تنش گل جالیز مشاهده شد. بیشترین مقدار وراثت­پذیری، در هر دو شرایط نرمال و تنش گل جالیز در صفات تاریخ گلدهی، ارتفاع بوته و تعداد برگ مشاهده شد. بیشترین مقدار پیشرفت ژنتیکی برای صفات شاخص سطح برگ، وزن تر اندام هوایی گیاه، ارتفاع بوته و وزن تر برگ مشاهده شد. براساس نتایج ضرایب همبستگی ژنتیکی صفات، در هر دو شرایط نرمال و تنش گل جالیز همبستگی مثبت و معنی ­داری بین وزن خشک برگ با کلیه صفات مشاهده شد. با انجام تجزیه­ خوشه­ای، تحت شرایط نرمال و تنش گل جالیز ژنوتیپ­ های مورد بررسی در چهار گروه قرار گرفتند. در شرایط تنش گل جالیز، جدول رتبه­ بندی خوشه ­ها از نظر میانگین صفات نشان داد که گروه­های دوم و چهارم حاوی ژنوتیپ­ هایی هستند که براساس میانگین صفات نسبت به تنش گل جالیز به ترتیب مقاوم و حساس می­ باشند. لذا می ­توان با انتخاب والدین مناسب از این گروه­ها و تلاقی آنها، جهت تولید جمعیت ­های در حال تفرق در برنامه ­های به­ نژادی برای مقاومت به گل جالیز و ایجاد تغییرات مطلوب در وزن خشک برگ ژنوتیپ­ های مورد بررسی اقدام نمود. نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ ای توسط تجزیه تابع ­تشخیص مورد تایید قرار گرفت. از طرفی با انجام تجزیه به مولفه ­های اصلی در هر دو شرایط مورد بررسی، دو مولفه شناسایی شد که 75 و 73 درصد از واریانس کل صفات را به ترتیب در شرایط نرمال و تنش گل جالیز توجیه می­نمودند. با توجه به نتایج تجزیه خوشه ­ای در شرایط تنش گل جالیز، از ژنوتیپ­ های قرار گرفته در گروه دوم می­ توان برای کشت در مناطق آلوده به گل جالیز استفاده نمود.
متن کامل [PDF 3142 kb]   (58 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1398/10/6 | ویرایش نهایی: 1399/5/13 | پذیرش: 1399/1/18 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Beikzadeh, H., S.S. Alavi, M. Bayat and A. Ezady. 2015. Estimation of genetic parameters of effective agronomical traits on yield in some of Iranian rice cultivar. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), (104): 73-78 (In Persian).
2. Brandle, J. and D. Bai. 1999. Biotechnology: uses and applications in tobacco improvement. In Tobacco: Production, Chemistry Technology. Wiley-Blackwell: Oxford, UK. 49-65.
3. Brenner, D., D. Baltensperger, P. Kulakow, J. Lehmann, R. Myers, M. Slabbert and B. Sleugh. 2000. Genetic resources and breeding of Amaranthus. Plant Breeding Reviews, 19: 227-285. [DOI:10.1002/9780470650172.ch7]
4. Falconer, D.S. and T.F.C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th Edition, Addison Wesley Longman, Harlow.
5. Davalieva, K., I. Maleva, K. Filiposki, O. Spiroski and G.D.J.D. Efremov. 2010. Genetic variability of Macedonian tobacco varieties determined by microsatellite marker analysis. Diversity, 2(4): 439-449. [DOI:10.3390/d2040439]
6. Echevarría-Zomeño, S., A. Pérez-de-Luque, J. Jorrín and A.M. Maldonado. 2006. Pre-haustorial resistance to broomrape (Orobanche cumana) in sunflower (Helianthus annuus): cytochemical studies. Journal of Experimental Botany, 57(15): 4189-4200. [DOI:10.1093/jxb/erl195]
7. Eid, M.H.J.I.J.o.G. 2009. Estimation of heritability and genetic advance of yield traits in wheat (Triticum aestivum L.) under drought condition. International Journal of Genetics and Molecular Biology, 1(7): 115-120.
8. Eizenberg, H., J.B. Colquhoun and C.A. Mallory-Smith. 2003. Variation in clover response to small broomrape (Orobanche minor). Weed Science, 51(5): 759-763. [DOI:10.1614/WS-03-029R]
9. FAO. 2017. FAOSTAT. Projections of tobacco production, consumption and trade to the year. Online available at http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault. aspx? PageID=567#ancor.
10. Frankham, R., J.D. Ballou and D.A. Briscoe. 2004. A primer of conservation genetics. Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511817359]
11. Giannelos, P., F. Zannikos, S. Stournas, E. Lois and G. Anastopoulos. 2002. Tobacco seed oil as an alternative diesel fuel: physical and chemical properties. Industrial Crops and Products, 16(1): 1-9. [DOI:10.1016/S0926-6690(02)00002-X]
12. Goldwasser, Y., H. Eizenberg, J. Hershenhorn, D. Plakhine, T. Blumenfeld, H. Buxbaum, S. Golan, and Y. Kleifeld. 2001. Control of Orobanche aegyptiaca and O. ramosa in potato. Crop Protection, 20(5): 403-410. [DOI:10.1016/S0261-2194(00)00162-9]
13. Goldwasser, Y. and Y. Kleifeld. 2004. Recent approaches to Orobanche management. Weed Biology and Management. Springer, pp: 439-466. [DOI:10.1007/978-94-017-0552-3_22]
14. Habimana, S., K. Murthya, V. Hattia and A. Nduwumuremyib. 2013. Management of Orobanche in field crops-a review. Crop Science, 2(11): 144-158.
15. Hatami, M.H., G. Karimzadeh, R. Darvishzadeh and R. Alavi. 2012. Genetic variation of oriental tobaccos using multivariate analysis. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(1): 100-106 (In Persian).
16. Holland, J., W. Nyquist and C. Cervantes. 2003. Estimating and interpreting heritability for plant breeding: An update. Plant Breeding Reviews Vol. 22.
17. Holland, J.B. 2006. Estimating genotypic correlations and their standard errors using multivariate restricted maximum likelihood estimation with SAS Proc MIXED. Crop Science, 46(2): 642-654. [DOI:10.2135/cropsci2005.0191]
18. Hosseinzadeh Fashalami, N., A.R. Mahdavi, N. Moarrefzadeh, S.A. Sajadi and R. Alinejad. 2008. Investigation of genetic diversity and classification of different air-cured tobacco varieties. Research Research Workbook of Tirtash Research and Education Center, 105-126 (In Persian).
19. Hosseinzadeh, F.N., M.Z. Shahadati, G. Kiani, M.R. Salavati, P. Zamani, A. Mahdavi and R. Alinejad. 2015. Investigation of genetic diversity among different oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) varieties using multivariate methods. Journal of Crop Breeding, 7(15): 126-134. (In Persian).
20. Jaynes, D., T. Kaspar, T. Colvin and D. James. 2003. Cluster analysis of spatiotemporal corn yield patterns in an Iowa field. Agronomy Journal, 95(3): 574-586. [DOI:10.2134/agronj2003.5740]
21. Jiao, F.C., B.G. Xiao, H.Q. Yu, Y.H. ZHANG and X.P.J.J.H.A.U. LU. 2007. Gray correlation analysis on the main agronomic characters and yield of the flue-cured tobacco. Journal of Gansu Agricultural University, 33(5): 564.
22. Joel, D.M. 2000. The long-term approach to parasitic weeds control: manipulation of specific developmental mechanisms of the parasite. Crop Protection, 19(8-10): 753-758. [DOI:10.1016/S0261-2194(00)00100-9]
23. Johnson, D.E. 1998. Applied multivariate methods for data analysts. Duxbury press Pacific Grove, California.
24. Johnson, H.W., H. Robinson and R. Comstock. 1955. Estimates of genetic and environmental variability in soybeans. Agronomy Journal, 47(7): 314-318. [DOI:10.2134/agronj1955.00021962004700070009x]
25. Khalili, M.N. and Mohammad Reza 2018. Evaluation of Genetic Diversity of Spring Wheat Cultivars for Physiological and Agronomic Traits under Drought Stress. Journal of Crop Breeding, 10(25): 138-151 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.25.138]
26. Labrousse, P., M. Arnaud, H. Serieys, A. Bervillé and P. Thalouarn. 2001. Several mechanisms are involved in resistance of Helianthus to Orobanche cumana Wallr. Annals of Botany, 88(5): 859-868. [DOI:10.1006/anbo.2001.1520]
27. Laurentin, H. 2009. Data analysis for molecular characterization of plant genetic resources. Genetic Resources and Crop Evolution, 56(2): 277-292. [DOI:10.1007/s10722-008-9397-8]
28. Lowe, A., S. Harris and P. Ashton. 2009. Ecological genetics: design, analysis, and application. John Wiley & Sons.
29. Lozano, M., M. Moreno, D. Rubiales and A. Perez-De-Luque. 2007. Medicago truncatula as a model for non-host resistance in legume-parasitic plants interactions. Plant Physiology, 145: 437-449. [DOI:10.1104/pp.107.097089]
30. Mariam, E.G. and R. Suwanketnikom. 2004. Screening of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) varieties for resistance to branched broomrape (Orobanche ramosa L.). Kasetsart Journal, 38: 434-439.
31. Moghaddam, M., A. Mohammadi-Shoti and M. Aghaei-Sarbarzeh. 1994. Introduction to multivariate statistical methods. J Sci. Vanguard Publishers, Tabriz. Iran (In Persian).
32. Mohammadi, S., B. Prasanna and N. Singh. 2003. Sequential path model for determining interrelationships among grain yield and related characters in maize. Crop Science, 43(5): 1690-1697. [DOI:10.2135/cropsci2003.1690]
33. Mohammadi, S.A. and B. Prasanna. 2003. Analysis of genetic diversity in crop plants-salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(4): 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
34. Moreda-Pineiro, A., A. Fisher and S.J. Hill. 2003. The classification of tea according to region of origin using pattern recognition techniques and trace metal data. Journal of Food Composition and Analysis, 16(2): 195-211. [DOI:10.1016/S0889-1575(02)00163-1]
35. Pearson, K. 1901. LIII. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 2(11): 559-572. [DOI:10.1080/14786440109462720]
36. Pérez-de-Luque, A., C.I. González-Verdejo, M.D. Lozano, M.A. Dita, J.I. Cubero, P. González-Melendi, M.C. Risueño and D. Rubiales. 2006. Protein cross-linking, peroxidase and β-1, 3-endoglucanase involved in resistance of pea against Orobanche crenata. Journal of Experimental Botany, 57(6): 1461-1469. [DOI:10.1093/jxb/erj127]
37. Pérez-de-Luque, A., M.D. Lozano, J.I. Cubero, P. González-Melendi, M.C. Risueno and D. Rubiales. 2006. Mucilage production during the incompatible interaction between Orobanche crenata and Vicia sativa. Journal of Experimental Botany, 57(4): 931-942. [DOI:10.1093/jxb/erj078]
38. Perez-De-Luque, A., D. Rubiales, J.I. Cubero, M. Press, J. Scholes, K. Yoneyama, Y. Takeuchi, D. Plakhine and D. Joel. 2005. Interaction between Orobanche crenata and its host legumes: unsuccessful haustorial penetration and necrosis of the developing parasite. Annals of Botany, 95(6): 935-942. [DOI:10.1093/aob/mci105]
39. Pérez‐de‐Luque, A., M.D. Lozano, M. Moreno, P. Testillano and D. Rubiales. 2007. Resistance to broomrape (Orobanche crenata) in faba bean (Vicia faba): cell wall changes associated with prehaustorial defensive mechanisms. Annals of Applied Biology, 151(1): 89-98. [DOI:10.1111/j.1744-7348.2007.00164.x]
40. Perez de Luque, A., J. Jorrin, J. Sillero, J. Cubero, D. Rubiales, A. Fer, P. Thalouran, D. Joel, L. Musselman and C. Parker. 2001. Differences in resistance to Orobanche crenata in Pisum spp. Description at the different developmental stages of the parasite and correlationship with host peroxidase. In: Proceedings 7th International Parasitic Weed Symposium. Nantes, 235 pp.
41. Petrova Bozhinova, R. 2006. Coefficients for determination of the leaf area in three Burley tobacco varieties. Journal of Central European Agriculture, 7(1): 7-12.
42. Rispail, N., M.A. Dita, C. González‐Verdejo, A. Pérez‐de‐Luque, M.A. Castillejo, E. Prats, B. Román, J. Jorrín and D. Rubiales. 2007. Plant resistance to parasitic plants: molecular approaches to an old foe. New Phytologist, 173(4): 703-712. [DOI:10.1111/j.1469-8137.2007.01980.x]
43. Román, B., R. Hernández, A.J. Pujadas-Salvá, J.I. Cubero, D. Rubiales and Z. Satovic. 2007. Genetic diversity in two variants of Orobanche gracilis Sm.[var. gracilis and var. deludens (Beck) A. Pujadas](Orobanchaceae) from different regions of Spain. Electronic Journal of Biotechnology, 10(2): 221-229. [DOI:10.2225/vol10-issue2-fulltext-6]
44. Rubiales, D., C. Alcántara and J. Sillero. 2004. Variation in resistance to Orobanche crenata in species of Cicer. Weed Research, 44(1): 27-32. [DOI:10.1046/j.1365-3180.2003.00369.x]
45. Salavati, M.R., H. Abbasi, N. Hossinzadeh and R. Alinejad. 2005. Depreciatory ability production seedling lateral of flue-cured Tobacco using linebreeding. Research Workbook of Tirtash Research and Education Center, 105-110 (In Persian).
46. Serghini, K., A.P. de Luque, M. Castejón‐Muñoz, L. García‐Torres and J.V. Jorrín. 2001. Sunflower (Helianthus annuus L.) response to broomrape (Orobanche cernua Loefl.) parasitism: induced synthesis and excretion of 7‐hydroxylated simple coumarins. Journal of Experimental Botany 52(364): 2227-2234. [DOI:10.1093/jexbot/52.364.2227]
47. Sillero, J., M. Moreno and D. Rubiales. 2005. Sources of resistance to crenate broomrape among species of Vicia. Plant Disease, 89(1): 23-27. [DOI:10.1094/PD-89-0023]
48. Singh, R. and B. Chaudhary. 1985. Biometrical Methods in Quantitative Genetic Analysis. Ludhiana. New Delhi: Kalyani Publishers.
49. Stansfield, W.D. 1991. Theory and Problems in Genetics. McGraw-Hill.
50. Torrecilla, G.G., C.L.B. Del and L.A. Pino. 2002. Correlation in guantitative variable ofblack type tobacco. Cuba Tobacco, 32: 29-36.
51. Troyer, A., S. Openshaw and K. Knittle. 1988. Measurement of genetic diversity among popular commercial corn hybrids. Crop Science, 28(3): 481-485. [DOI:10.2135/cropsci1988.0011183X002800030010x]